• Slovenčina
  • Русский
  • English

Doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

  • simon.marincak@savba.sk
  • 02/59209412

V rámci svojho vedeckovýskumného zamerania sa venuje byzantskej liturgickej i širšej bohoslužobnej, konfesionálnej a kultúrno-religióznej tradícii v slovanskom prostredí s presahmi tejto tradície v neslovanskom kontexte. Skúma formy stredovekého liturgického formulára a vývin liturgie v slovanskom prostredí od 9. storočia do modernizácie redakcie formulára začiatkom 20. storočia. Vo svojom bádateľskom úsilí sa realizuje najmä v oblasti diachrónnych pohľadov na dejiny byzantskej liturgie a hudobno-liturgickú (bohoslužobnú) tradíciu aj vzhľadom na staršie i novšie písomné pramene. V rámci výskumov zameraných na byzantskú liturgickú tradíciu sa venuje vývinu jej foriem od vzniku ranokresťanskej liturgie a jej sémantickej rovine. V kontexte výskumu byzantskej hudobnej tradície sa sústreďuje aj na výskum hudobno-kultúrnych prameňov a pamiatok vrátane ich textovej výstavby od prvých storočí po posledné edície hudobno-liturgických prameňov v 19. a 20. storočí.