• Slovenčina
  • Русский
  • English

Informácie pre prispievateľov

1. Časopis Slavica Slovaca publikuje príspevky v slovenčine, vo všetkých slovanských jazykoch, angličtine, nemčine a francúzštine.

2. Texty vedeckých štúdií, ktoré nepresiahnu rozsah 25 normovaných strán, správy a recenzie spracované v elektronickej podobe v programe MS Office Word spolu s prílohami a špecifickými fontmi (písmami) treba do redakcie zaslať aj vo formáte *.pdf. Po predchádzajúcej dohode s redakciou možno ponúknuť aj rozsiahlejší rukopis, maximálne však v rozsahu najviac 35 normovaných strán. Jedna normovaná strana je 1800 znakov s medzerami.
E-mailový kontakt s redakciou: slavicaslovaca@gmail.com

3. Všetky štúdie okrem správ a recenzií musia obsahovať anglický preklad názvu príspevku, anotáciu a kľúčové slová.

4. Resumé štúdií sa publikujú angličtine, nemčine, ruštine alebo francúzštine.

5. Termíny redakčnej uzávierky:
Prvé číslo: 30. 4.
Druhé číslo 15. 10.
Tretie číslo spolu so supplementom: 30. 6.

Štruktúra vedeckého príspevku
Meno autora, názov príspevku
V prvej poznámke pod čiarou sa uvádza meno, priezvisko, tituly autora, adresa pracoviska autora a e-mailový kontakt na autora štúdie.
Meno autora latinkou, názov v anglickom jazyku
Anotácia v anglickom jazyku v rozsahu 800 – 1000 znakov (záväzný rozsah)
Kľúčové slová: 5 – 6
Text
Resumé v jazyku, odlišnom od jazyka príspevku
 

Metódy citovania

Citované zdroje sa uvádzajú v poznámkach pod čiarou.

Zoznam literatúry na konci príspevku sa neuvádza.

• Informácie o autorovi citovanej práce: Najprv uveďte priezvisko autora a oddeľte ho čiarkou, za ktorou nasleduje iniciála krstného mena s bodkou, za ktorou nasleduje dvojbodka, napr.: Doruľa, J.:

• Názov citovaného príspevku treba napísať jednoduchým typom písma v jazyku, v ktorom je napísaná štúdia, teda bez vytučnenia (bez boldu) alebo kurzívy s bodkou za názvom práce, napríklad: Tri kapitoly zo života slov.

• Informácie o vydavateľovi citovanej práce žiadame uvádzať v nasledujúcej forme: miesto vydania, dvojbodka, vydavateľ, čiarka a nasleduje rok vydania práce a za tým uviesť počet strán, napr.: Bratislava: Veda, 1993. 130 s. Pri citovaní konkrétnej strany je formát citácie nasledovný: Bratislava: Veda, 1993, s. 112-119.

• Citácie prác publikovaných v periodikách (časopisoch) sa uvádzajú takto: Za údajmi o autorovi sa najskôr uvádza názov práce (alebo štúdie). Za iniciálou krstného mena autora sa uvádza dvojbodka. Za názvom nasleduje In a dvojbodka a ďalej pokračuje názov časopisu, rok vydania, ročník a číslo, ďalej strany, na ktorých sa štúdia nachádza, napr.: Женюх, П.: Кирилски и латински ръкописи oт визaнтийската традиция в контекста на културния и религиозен плурализъм в подкарпатския регион. In: Palaeobulgarica / Старо-българистика, 2008, roč. 32, č. 4, s. 70-95.

• Pri citáciách štúdií publikovaných v zborníkoch alebo vo vedeckých sériách treba uvádzať aj editora, napr.: Škoviera, A.: Skupina svätých slovanských sedmopočetníkov. In Doruľa, J. (ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008, s. 108-139.

• Pri opakovanej citácii sa uvádza skrátená forma citácie, napr.: Žeňuch, P.: Patria cyrilské paraliturgické piesne do kontextu slovenskej kultúry?, c .d., s. 78. Prosíme nepoužívať odkazovacie formulky typu „tamže“.

• Ak sú dvaja alebo traja autori, ich mená sa oddeľujú pomlčkou.

• Údaje o mieste, vydavateľstve, vydaní, skratky (roč., č.; vol., nr.) sa uvádzajú v jazyku dokumentu.

• Pri zázname časopisu je poradie nasledovné: rok, ročník, číslo, strany (rozpätie strán sa uvádza bez medzier so spojovníkom).

• Pri zázname novín je poradie nasledovné: rok, ročník, číslo (presný dátum: deň, mesiac, rok), strany.

• Ak má citovaný dokument pridelený identifikátor DOI, uviesť (v tom prípade netreba uvádzať webovú adresu dokumentu).

• Prosíme nepoužívať odkazovacie formulky typu „tamže“.

Formálna úprava textu
Font písma: Times New RomanVeľkosť písma: 12 bodov, v poznámkach pod čiarou 10 bodov
Riadkovanie: 1,5 (poznámky pod čiarou 1)
Nepoužívať formátovanie (zarovnanie vľavo, základný text). Nedeliť slabiky na konci riadku. Nevkladať do textu čísla strán, hlavičky a päty strán.

Obrázky a tabuľky
Označenie tabuľky (pod tabuľkou): Tabuľka 1: Názov tabuľky.
Označenie obrázku (pod obrázkom): Obrázok 1: Názov obrázku (Foto: Meno a priezvisko autora foto).
Očíslované obrázky dodať v osobitnom súbore vo formáte TIF alebo JPG (čiernobiele obrazové prílohy v rozlíšení: 300 dpi; farebné obrazové prílohy v rozlíšení: 1 200 dpi) Obrázky budú publikované v čiernobielej verzii. Autorské a reprodukčné práva zabezpečuje autor.

Odovzdanie rukopisov
Rukopisy v súlade s redakčnou normou časopisu prosíme zasielať v elektronickej podobe na adresu redakcie: slavicaslovaca@gmail.com. Redakcia časopisu prijíma rukopisy priebežne.

Termíny redakčnej uzávierky:
Prvé číslo: 30. 4.
Druhé číslo 15. 10.
Tretie číslo spolu so supplementom: 30. 6.

Kontakt
Redakcia časopisu Slavica Slovaca
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: slavicaslovaca@gmail.com