• Slovenčina
  • Русский
  • English

Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae

Edícia

Etnicky, jazykovo a obradovo zmiešané územie karpatskej oblasti do ktorej patrí aj Slovensko, je vďačným objektom výskumu viacerých vedných disciplín. Pre lepšie poznanie a hlbšie pochopenie komplexnosti, ktorá charakterizuje toto územie a jeho obyvateľov, nie je možné obmedziť sa len na oblasť jazykovedy, kulturológie, etnografie či sociológie. Tieto vedné odbory síce v medziach svojich kompetencií skúmajú príslušné sféry života jednotlivca i spoločenstva, avšak ku skompletizovaniu pohľadu je nutné venovať pozornosť aj histórii a duchovnej, náboženskej rovine, ktorá osobitne hlboko formuje a charakterizuje človeka v jeho individuálnom i spoločenskom rozmere. Komplementarita jednotlivých vedeckých disciplín a interdisciplinárny výskum duchovnej kultúry je dnes už všeobecne uznávanou a aplikovanou pracovnou metódou.

Odkrývanie spomenutých súvislostí je samozrejme zložité a výskum nastolených problémov nemožno uskutočniť bez základného výskumu zameraného na archívny a terénny výskum, na zber, evidenciu a interpretáciu získaných archívnych i doteraz neznámych cyrilských rukopisných pamiatok. Na týchto výskumoch spolupracuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka a Pápežský východný ústav (Pontificio Istituto Orientale) v Ríme. Zámerom tejto spolupráce je systematický výskum dejín, literatúry, kultúry a jazyka v prostredí slovenských gréckokatolíkov na východnom Slovensku, výskum cyrilských rukopisných pamiatok, ktoré patria do uvedeného okruhu písomností. Významnú zložku výskumu tvoria dejiny kultúrno-religióznych a etnických vzťahov v prostredí cirkvi byzantsko-slovanského obradu i výskum etnicko-religióznych súvislostí na pozadí ľudovej prozaickej tvorby na východnom Slovensku a v priestore bývalej Podkarpatskej Rusi (dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny) a tiež výskum písomností v latinskom jazyku, ktoré sa spájajú s dejinami cirkvi byzantsko-slovanského obradu v tomto regióne.

V rámci edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae sa vydávajú texty cyrilských a latinských rukopisných pamiatok, ktoré patria do kontextu staršej slovenskej literatúry. Práve mnohé pamiatky napísané v cyrilike i latinskom jazyku vznikali v prostredí cirkvi byzantského obradu, preto tvoria neoddeliteľnú súčasť byzantskej tradície na Slovensku. Databáza takýchto pamiatok predstavuje nezanedbateľnú zložku kultúrneho, historického, jazykového a náboženského dedičstva byzantsko-slovanského obradu na Slovensku. Prispievame tak k obohateniu kultúrneho dedičstva Európy v intenciách cyrilo-metodského odkazu.

Výskum cyrilských a latinských rukopisných pamiatok byzantskej tradície na Slovensku otvára nové perspektívy poznávania vývinu národno-kultúrneho dedičstva a pomáha riešiť ďalšie otázky interjazykových, interetnických a interkonfesionálnych vzťahov v priestore strednej Európy. Uvedené konštatovanie nie je samoúčelné, ale vychádza zo štúdia cyrilských i latinských prameňov, z archívnych i realizovaných terénnych výskumov; opiera sa aj o skutočnosť, že Slovensko vďaka svojej geografickej polohe i kultúrnemu dedičstvu predstavuje križovatku medzi východom a západom i severom a juhom slovanského sveta. Práve v tomto priestore sa stretávajú živé religiózno-kultúrne tradície latinskej i byzantskej kultúry. Sme povinní, ba priam dlžní voči našim predkom, učiteľom i nasledovníkom odkrývať toto naše dedičstvo. Najmä ak sú pre takýto výskum prirodzene utvorené podmienky.

Publikované zväzky

V tlači

Pripravujeme na vydanie