• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slavistická folkloristika

informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Vychádza spravidla raz ročne. Výkonná redakcia od roku 2000 pracuje v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, v.v.i., kde súčasne prebieha redakčná príprava textov.
    Slavistická folkloristika vychádza od roku 1988 ako informačné médium pre členov Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov a pre širšiu vedeckú komunitu v oblasti slavistickej folkloristiky. Cieľom vydávania bulletinu je sprostredkovať informácie o práci Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov všetkým slavisticky orientovaným folkloristom. Napĺňať tento zámer sa darí vďaka prispievateľom z rôznych slovanských i neslovanských krajín. V bulletine sa uverejňujú príspevky vo všetkých jazykoch. Od roku 2021 vychádza iba v elektronickej podobe.
    Slavistická folkloristika má od začiatku vydávania stabilnú štruktúru. Každé číslo obsahuje rubriky úvodník, informácie a literatúra a personálie. Úvodník reflektuje aktuálne problémy slavistického folkloristického výskumu, stav a perspektívy ďalšieho bádania. Osobitná pozornosť sa venuje aktuálnym informáciám o prípravách a priebehu Medzinárodných zjazdov slavistov a správam o činnosti komisie. Na stránkach bulletinu sa pravidelne publikujú aj aktualizované zoznamy členov komisie so kontaktnými údajmi. Rubrika Informácie a literatúra prináša správy o vedeckých podujatiach, konferenciách, významných projektoch, publikáciách – monografiách, zborníkoch a periodikách, ktoré časovo spadajú do aktuálne sledovaného obdobia. V rubrike Personálie si pripomíname jubileá významných bádateľov v oblasti slavistickej folkloristiky.
    Bulletin obsahuje informácie vždy za uplynulý kalendárny rok, prípadne za obdobie od vydanie posledného čísla. Príjem nových príspevkov podlieha redakčnej uzávierke, a to vždy k 31. marcu. Aktualizácia údajov na stránke bulletinu sa realizuje do konca júna.
 

Redakčná rada:
Hana Hlôšková (Slovensko), Sofja Anatoljevna Mjasnikova (Rusko),
Irina Ohijenko (Ukrajina), Jana Pospíšilová (Česko),
Tatiana Volodina (Bielorusko),
Katarína Žeňuchová (Slovensko)

Výkonné redaktorky:
Katarína Žeňuchová
katarina.zenuchova@savba.sk
 

Hana Hlôšková
anna.hloskova@uniba.sk
 

Technický redaktor:
Martin Žeňuch

Periodicita:
spravidla raz ročne

Aktualizácia údajov:
do 30. júna

Kompletné čísla v PDF formáte od roku 2002

Bibliografia 1989 – 2005
Ročník 2019-2020
Ročník 2014-2018
Ročník 2012-2013
Ročník 2010-2011
Ročník 2008-2009
Ročník 2006-2007
Ročník 2004-2005
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000