• Slovenčina
  • Русский
  • English

Heraldický opis znaku SÚJS SAV

Na bielom (striebornom alebo aj transparentom) poli z otvorenej zlatej knihy vyrastá modrý dvojkríž. Pod jeho dolným (najdlhším) ramenom sa nachádza skratka názvu vedeckého pracoviska Slovenskej akadémie vied: SÚJS (Slavistický ústav Jána Stanislava)

Biele (strieborné alebo aj transparentné) pole predstavuje objektivitu základného vedeckého bádania.

Otvorená kniha predstavuje súbor poznatkov, vedomostí a prameňov potrebných pri vedeckom výskume. Zlatá farba otvorenej knihy symbolizuje inšpiráciu a rozvážnosť.

Dvojkríž vyrastajúci zo zlatej knihy je symbolom cyrilo-metodskej tradície a národného dedičstva. Modrá farba dvojkríža znázorňuje pravdu a predstavuje pluralitu názorov ako predpokladu interdisciplinárneho výskumu.