• Slovenčina
  • Русский
  • English

O komitéte

Slovenský komitét slavistov tvoria zástupcovia spoločensko-vedných disciplín z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie.

Úlohou Slovenského komitétu slavistov (SKS) je koordinácia výskumov v oblasti slovenskej slavistiky, organizovanie národných a medzinárodných konferencií, sympózií a zjazdov, organizovanie prednáškovej, vedeckej a vedecko-popularizačnej činnosti. Slovenský komitét slavistov má podpísanú dohodu o spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied (SÚJS SAV), na základe ktorej sa SÚJS SAV stáva miestom, kde sa vykonávajú práce súvisiace s činnosťou a agendou SKS.

Činnosť SKS vyplýva z aktuálnych potrieb slavistiky, pričom sa utvárajú podmienky na aktívne fungovanie slovenskej slavistiky v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Významná je spolupráca s Medzinárodným komitétom slavistov (MKS), ktorý tvoria zástupcovia jednotlivých národných komitétov a slavistických organizácií. Osobitne významná je práca medzinárodných komisií, ktoré pracujú pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Slovenskú slavistiku tu zastupujú štyria predsedovia komisií a jeden podpredseda.

Činnosť Slovenského komitétu slavistov sa orientuje aj na spoluprácu s ostatnými národnými komitétmi v slovanskom i neslovanskom prostredí, predovšetkým však spolupracujeme na príprave pravidelných medzinárodných slavistických zjazdov. Slovenský komitét slavistov pravidelne pripravuje a vydáva zborníky a prehľady publikačnej činnosti slovenských slavistov, ktoré sú venované jednotlivým medzinárodným slavistickým zjazdom. SKS vydal aj zborník príspevkov, ktoré odzneli v diskusiách na XI. medzinárodnom zjazde slavistov (Záznamy z diskusie k predneseným referátom. XI. medzinárodný zjazd slavistov Bratislava 30. augusta – 8. septembra 1993).

Slovenský komitét slavistov sa podieľa na vydávaní vedeckého časopisu Slavica Slovaca a na vydávaní informačného bulletinu Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov Slavistická folkloristika.