• Slovenčina
  • Русский
  • English

Pripravujeme na vydanie

1. Martin Sentiváni SJ: Grécka schizma a únia. Historicko-polemická dizertácia (na vydanie pripravuje Svorad Zavarský).

Martin Sentiváni SJ: Grécka schizma a únia.

Historicko-polemická dizertácia.

(Martinus Szent-Ivany: Dissertatio chronologico-polemica de ortu, progressu, ac diminutione Schismatis Graeci, atque Graeci ritus Ecclesiae, cum Romana Ecclesia, tot votis exoptata Reunione, Trnava 1703)

Martin Sentiváni je autorom nielen odborných dizertácií, ale aj početných polemických spisov, ktoré napísal v závere svojho života (1699-1705). Dielo, ktoré pripravujeme na vydanie, stojí na pomedzí obidvoch spomenutých žánrov. Je dobovým svedectvom o vzťahu medzi kresťanským Západom a Východom predovšetkým na našom území. Prináša niekoľko zaujímavých momentov: dielo únie v Uhorsku pripisuje jedine zásluhám kardinála Koloniča, fakt Užhorodskej únie úplne obchádza a v opise historického vývinu cirkevnej schizmy vôbec nespomína rok 1054. Dielo sa člení na štyri kapitoly (Pôvodná jednota Cirkvi, Okolnosti vzniku schizmy, Schizma – rozdelenie bez dostatočného dôvodu, Prečo únia?) a apendix (výťah z cirkevných análov C. Baronia o Brestskej únii). Nachádza sa v ňom aj „dokumentačný“ materiál – florentský dekrét o gréckej únii a edikt kráľa Leopolda I. z r. 1699. Tieto dokumenty spolu so štvrtou kapitolou vytvárajú propagandistický aspekt spisu a sú vlastne „reklamou“ únie. Titulný list nás informuje, že spis bol venovaný všetkým veriacim byzantského-slovanského obradu v Uhorsku, z obsahu však vyplýva, že autor ho adresoval najmä veriacim byzantského obradu v Sedmohradsku, kde práve v tom čase bola otázka únie aktuálna.

Pripravujeme kritickú edíciu latinského textu s paralelným slovenským prekladom. Súčasťou vydania bude úvodná štúdia venovaná otázkam historického kontextu a filologickému rozboru diela.

2. Vedecké vydanie ľudových naratívnych textov zo zbierky Samuela Cambela (na vydanie pripravuje Katarína Žeňuchová).

Plánované monografické dielo bude obsahovať vedecké vydanie ľudových prozaických textov, ktoré tvoria základ pri budovaní databázy naratívov rozličných žánrov v hraničnom priestore medzi Východom a Západom slovanského sveta. Počítačové a dokumentografické spracovanie je nevyhnutnou zložkou prípravy na klasifikáciu a katalogizáciu variantov jednotlivých textov.

Získame tak synchrónny rez dobového rozprávačského repertoáru regionálneho charakteru, ktorý z folkloristického hľadiska poskytuje relatívne ustálený a presný obraz zastúpenia jednotlivých žánrov, obraz o životnosti cyklov, látok a motívov. Realizujú sa genologické a poetologické analýzy, načrtnú sa perspektívy pre vekový, rodový, sociálny a religionistický pohľad na repertoár i rozprávačov. Skúmané folklórne pramene poskytnú vhodný materiál na ďalšie skúmanie vybraných historických, religionistických, kulturologických či demografických aspektov vývinu východného Slovenska. Takto koncipovaný výskum z hľadiska folkloristiky umožní ozrejmiť miesto zberateľov nefolkloristov v kontexte súdobej zberateľskej praxe. Vďaka presne zaznamenaným nárečovým textom prispeje k poznaniu regionálneho obrazu ľudovej prozaickej tradície na prelome 19. a 20. storočia v kontexte slovenskej folkloristiky i v najnovšej medzinárodnej klasifikácii naratívnych textov (The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography).