• Slovenčina
  • Русский
  • English

Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny

Terminological Discourses and the Specifics of Biblical Languages in the Context of Slovak Bible Translations

Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0514
Obdobie riešenia2017˗2021
Zodpovedný riešiteľprof. Róbert Lapko, Th.D., PhD
Riešiteľský kolektívdoc. Dr. Juraj Feník, S.T.D., doc. ThDr. SSLic. Ing. Jozef Jančovič, PhD. (od roku 2019), 
Dr. SSLic. Jaroslav Rindoš, PhD., prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., prof. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD.

Súhrn výsledkov riešenia projektu

Výstupom projektu je produkcia dvoch nových moderných a vedekých prekladov, Jánovho a Lukášovho evanjelia. Ide o argumentačne podložený preklad kníh z pôvodného jazyka do slovenčiny. Pri tvorbe komentovaného vydania prekladu sa prihliadalo na nadkonfesionálny rozmer biblického textu, ktorého sémantiku v národnom prostredí možno vyjadriť pomocou neutrálnych jazykových prostriedkov, prístupných všetkým používateľom kodifikovanej podoby slovenčiny. V rámci projektu bol vydaný aj vybraný dobový slovenský preklad, Slovenský Kalvinský Žaltár, ktorý je vôbec prvou celou slovenskou biblickou knihou vydanou tlačou (1752), s vedeckými štúdiami zameranými na historické, kultúrne a jazykové súvislosti jeho vzniku. Vydanie Žaltára je dôležité pre hlbšie poznanie slovenských dejín, kultúry, duchovnosti, literatúry a jazyka. Naviac boli publikované aj dve kolektívne monografie „Martin Luther po päťsto rokoch“ a „Theocracy: Exegetical and Reception-Historical Approaches, Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze“, ktoré rozširujú výskumný horizont projektu, ale aj slúžia na disemináciu jeho výsledkov. Výskumná časť projektu bola každoročne doprevádzaná popularizačnou zložkou, predovšetkým Letnými školami jazykov Biblie s praktickými aktivitami zameranými na využitie prekladu biblického textu. Analogické prekladové projekty do iných moderných jazykov sa osvedčili ako obrovský prínos pri rozvíjaní kultúrneho i jazykového bohatstva daných národov. Očakávame, že projekt nájde maximálnu možnú aplikáciu v kultúrnych, akademických a spoločenských inštitúciach zameraných na duchovné a národné obohatenie.

The main contribution of this project is the publication of two modern, scholarly translations from the original Greek into Slovak – Gospels of John and Luke. Both are based on the results of the most recent linguistic exegetical research, accompanied by a short commentary and notes. The authors of this annotated translation sought to respect the non-confessional character of biblical text whose semantics can be expressed with the aid of neutral linguistic choices that are available to all users of the codified Slovak language. The project also included a fresh publication of the Slovak Calvin Psalter, the first complete Slovak biblical book published in press (1752), along with studies focused on historical, cultural, and linguistic contexts of its original publication. The updated publication of this Psalter has much significance for a deeper understanding of Slovak history, culture, spirituality, literature, and language. In addition, the project has sponsored the publication of two monographs “Martin Luther after Five Hundred Years” and “Theocracy: Exegetical and Reception-Historical Approaches, Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze” that expand its scientific horizon and serve as avenues for dissemination of its results. The scientific dimension of the project was complemented by annual popularizing activities, especially summer schools of biblical languages that enabled the participants to practice the art of Bible translation. Similar translation projects in other languages proved to be an immense contribution to the development of cultural and linguistic wealth in their respective nations. It is expected that this project will find a widest possible application in cultural, academic, and national institutions set to promote spiritual and national literacy.

Dosiahnuté výsledky 2021

V poslednom piatom roku riešenia projektu bola centrálnou aktivitou systematizujúca medzinárodná vedecká konferencia „Terminologické diskurzy a špecifiká biblických prekladov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny“. Konferencia sa uskutočnila online formou, dňa 4.5.2021 (http://biblia.rimkat.sk/wp-content/uploads/2021/04/Teol-diskurzy-plagat-Rev.jpg) a boli na nej komplexne a syntetizujúco predstavené tri naplánované a dva nenaplánované publikačné výstupy riešenia projektu APVV-16-0514. Konferencia bola voľne prístupná verejnosti. Hlavným cieľom konferencie bolo predstavenie všetkých vedeckých výstupov projektu s verejnou oponentúrou. Po prezentácii a ukážke problémových riešení Nového prekladu a krátkeho komentára Jánovho a Lukášovho evanjelia (doc. J. Feníkom a doc. J. Jančovičom z SÚJS SAV) nasledovalo vyžiadané kritické zhodnotenie prekladov (pozvanými špecialistami zo Slovenska/doc. E. Brodňanská z UPJŠ a zahraničia/prof. P. Dubovský, Pápežský biblický inštitút v Ríme) s otvorenou diskusiou. Na konferencii za účasti odborníkov zo Slovenska a zahraničia bola prezentovaná systematizácia poznatkov z riešenia projektu, s vyzdvihnutím jedinečnosti spočívajúcej vo vytvorení moderného spisovného prekladu starovekých biblických textov, pričom projekt vytvoril aj metodologickú platformu pre ďalšie podobné projekty (konkrétne pre projekt APVV-20-013 SÚJS SAV, zodpovedný riešiteľ prof. R. Lapko). Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie publikácie Slovenského Kalvínskeho Žaltára, ktorého vydanie predchádzal historický a jazykovedný výskum. Na konferencii boli predstavené aj dva neplánované publikačné výstupy, ktorých vydanie sa ukázalo ako veľmi vhodná súčasť rozšírenia výskumného horizontu projektu, jeho popularizácie a diseminácie výsledkov riešenia projektu. Publikácia týchto dvoch kolektívnych vedeckých monografii je výsledkom dvoch medzinárodných vedeckých konferencií (5.10.2017 a 25.2.-27.2.2019) v Košiciach. Ide o publikáciu Martin Luther po päťsto rokoch (vyšla vo vydavateľstve VEDA) a publikáciu Theokratie. Exegetische und wirkungsgeschichtliiche Ansätze (vyjde v októbri 2021 vo vydavateľstve De Gruyter). Posledne spomenutá publikácia obsahuje originálne príspevky uznávaných autorov zo zahraničných univerzít (F. Coppens/UK Praha: Kingship of God and Man in Ptolemaic and Roman Egypt; Ch. Levin/LMU München: Das Gottesvolk Israel als Theokratie; Sofia R. Salo/Universität Göttingen: Die Könige in der Priesterschrift; Urmas Nõmmik/Tartu Ülikool: Theokratie und alttestamentliche Weisheit – Überlegungen am Beispiel des Hiobbuches; Peter Dubovský/PIB Rím: Writing History for Gods: The Case of the Kingdom of Suhu; Beate Kowalski/TU Dortmund: Theokratische Aussagen in der Johannes-Offenbarung a ďalších) ako aj dvoch riešiteľov projektu (prof. R. Lapko, doc. J. Feník). 

Na konferencii bol predstavený (doc. P. Juhásom pracujúcim na LMU v Mníchove)  medzinárodný rozmer projektu s nadviazaním úzkej zahraničnej spolupráce s viacerými významnými vedeckými a univerzitnými pracoviskami (ako Universität Münster, LMU München, Universität Köln, Universität Göttingen, Universität Leipzig, PIB Roma a ďalšie). Riešiteľský kolektív pripravuje v spolupráci so spomenutými pracoviskami medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie“ v dňoch 29.9.-1.10.2021 v Košiciach (http://biblia.rimkat.sk/wp-content/uploads/2021/06/Vyzvy-pre-prekladatelov-02.jpg).

V rámci riešenia projektu bola spoluorganizovaná neplánovaná konferencia „Udalosti a osobnosti regiónu okolia Kapušian“ (http://biblia.rimkat.sk/zaujimava-konferencia-o-dejinach-a-osobnostiach-okolia-kapusian/) pod záštitou honorárneho konzula Poľskej republiky a za osobnej účasti prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., predsedu SAV. Konferencia sa uskutočnila dňa 15.5.2021, prezenčnou formou v Kapušanoch pri Prešove a online formou, na ktorej boli predstavené aj výsledky riešenia projektu (dvoma riešiteľmi projektu, prof. R. Lapko, prof. P. Zubko). Spoluorganizovanie a účasť na konferencii sa ukázala ako vhodná príležitosť na disemináciu a popularizáciu výsledkov riešenia projektu. Do tlače sa pripravuje kolektívna vedecká monografia (vyjde vo vydavateľstve VEDA koncom roka 2021) s názvom „Genius loci – Kapušany: Osobnosti a udalosti“ (vrátane prezentovanej štúdie, R. Lapkom a L. Durkajom „Prínos Jána Šveca Slavkoviana na poli slovenskej biblistiky“).

V recenzovanom zborníku bola počas roka 2021 publikovaná vedecká štúdia a dve štúdie vo vedeckých recenzovaných periodikách (jedna v domácom časopise registrovanom v databáze SCOPUS). V roku 2021 boli zaregistrované viaceré citácie na vydanie publikácie Nového prekladu Jánovho evanjelia (v zahraničných recenzovaných časopisoch a v domácom WoS časopise).

V septembri (3.-19.9.2021) bude zorganizovaná Letná škola jazykov Biblie (v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave), kde sa okrem intenzívneho vzdelávacieho kurzu biblickej hebrejčiny a latinčiny pre začiatočníkov, odbornej prednášky dňa 23.9.2021 s názvom „Sýrske a aramejské preklady Nového zákona a ich význam pre textovú kritiku“, workshopov počas dní 23.9.-24.9.2021 s názvom „Lektúra a práca s gréckym a sýrskym prekladom Nového zákona“, uskutočnia aj praktické aktivity zamerané na využitie prekladu biblického textu. Popularizačnou aktivitou bude seminár prednášok súvisiaci s novými prekladmi evanjelií a ich interpretáciou pre široký okruh záujemcov naplánovaný v novembri.

Dňa 20.5.2021 bol podaný projekt VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí, ktorý je podobne ako projekt APVV-20-0130 Biblický text a jeho terminologické diskurzy v spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla vyvolaným projektom výskumu a priamo nadväzujúce na riešený projekt.

Za účasť na projekte (konkrétne za prácu na novom preklade Jánovho a Lukášovho evanjelia) bol člen riešiteľského kolektívu doc. Juraj Feník (https://biblica.sk/novi-drzitelia-ceny-jozefa-budu/) ocenený Cenou Jozefa Búdu, ktorú udeľuje recenzovaný vedecký časopis Studia Biblica Slovaca (za roky 2019-2020).

S riešiteľským kolektívom počas roka 2021 intenzívne spolupracoval aj Mgr. Lukáš Durkaj (ako nečlen riešiteľského kolektívu), ktorý denné doktorandské štúdium v SÚJS SAV (od 1.9.2020) realizuje na FF UKF pod vedením prof. R. Lapka. Téma jeho doktorandskej práce (O dejinách prekladov Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov) úzko súvisí s riešením projektu.

Publikačné výstupy 2021

AAA JUHÁS, P., LAPKO, R., MÜLLER, R. (eds.): Theocracy: Exegetical and Reception-Historical Approaches. Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze. Berlín. De Gruyter, 2021, s. 350. ISBN 9783110685848 (v tlači, výjde v októbri 2021, viac info na https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110686012/html).

AEC LAPKO, R.: Providence as an Aspect of God´s Sovereignty in the Book of Tobit In Juhás, P., Lapko, R., Müller, R. (eds.): Theocracy: Exegetical and Reception-Historical Approaches. Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze, De Gruyter, 2021, (Berlín). ISBN 9783110685848 (v tlači, výjde v októbri 2021, viac info na https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110686012/html).

AEC FENÍK, J.: God’s Sovereignty and Transmission of Power: Examples from John’s Gospel In Juhás, P., Lapko, R., Müller, R. (eds.): Theocracy: Exegetical and Reception-Historical Approaches. Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze, De Gruyter, 2021, (Berlín). ISBN 9783110685848 (v tlači, výjde v októbri 2021, viac info na https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110686012/html).

ADN DURKAJ, L., LAPKO, R.: Vplyv a práca s predlohami pri preklade Žalmu 91 v slovenskom jazykovom okruhu. Slavica Slovaca (SCOPUS), 56, 2021, No 1, s. 106-115 (Bratislava). ISSN 1336-2364.

ADF FENÍK, J.: Zachariášov Benedictus (Lk 1,68-79): gramatická analýza a nový preklad. Verba Theologica, XX, 2021, No 1, s. 58-67 (Košice). ISSN 1336-1635.

AED LAPKO, R.: Žalmy 146 – 150: Zaverečné Hallelujach s teologickými aplikáciami In Feník, J. (ed.): Studia Biblica Cassoviensis. Zborník príspevkov k Roku Božieho slova (CD), VERBUM – vydavateľstvo KU, 2021, s. 20-35 (Ružomberok). ISBN 978-80-561-0833-8.

Dosiahnuté výsledky 2020

V štvrtom roku riešenia projektu bolo zrealizované plánované vydanie anotovaného textu nového prekladu Lukášovho evanjelia. Editorom je prof. R. Lapko a na preklade a príprave vedeckej monografie spolupracovali doc. J. Feník, doc. J. Jančovič, prof. P. Žeňuch a Dr. J. Rindoš. Súčasťou prípravy publikácie v digitalizovanej a voľne prístupnej podobe (na http://slavu.sav.sk/publikacie/publikacie.php) bola práca riešiteľského kolektívu na viacerých stretnutiach a seminároch v SÚJS SAV za účasti pozvaných odborníkov. Prediskutovali sa predovšetkým sporné a diskutabilné miesta so snahou nájsť nové a vhodné riešenia nového prekladu textu evanjelia s prihliadnutím na aktuálny stav spisovnej slovenčiny ako cieľového jazyka. Vydaniu publikácie predchádzala medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Otváral nám Písma“, ktorá sa uskutočnila dňa 30.9.2020 na TF KU v Košiciach (záznam z celej konferencie je voľne prísptupný na https://archive.tp.cvtisr.sk/archive.php?vid=62344129DAPUQE32##videoplayer). Prenášajúcimi na konferencii boli prof. D. Markl a prof. P. Dubovský z Pápežského biblického inštitútu v Ríme, Dr. Attila Bodor, profesor biblických vied na Univerzite Babeș-Bolyai v Kluž v Rumunsku, prof. E. Alliata z Biblického inštitútu v Jeruzaleme, prof. A. Tyrol z KU a Dr.M. Varša z SAV. Práca na novom preklade bola dokončená odborníkmi na recenzentskej, jazykovej a konzultačnej úrovni (prof. P. Farkaš, doc. E. Brodňanská, Dr. M. Považaj, prof. P. Olekšák, doc. J. Marčin) i technickej a edičnej úrovni (Mgr. M. Žeňuch).

Riešiteľský kolektív koncom roka 2020 pripravil aj plánované vydanie vedeckej monografie Slovenský Kalvínsky Žaltár v rámci edície Monumenta byzantino-slavica et latina (Vol. VII). Monografia je v digitalizovanej podobe voľne prístupná (na http://slavu.sav.sk/publikacie/publikacie.php). Hlavným redaktorom a editorom vydania je prof. P. Zubko, na príprave spolupracovali prof. P. Žeňuch, prof. R. Lapko, doc. Š. Marinčák, recenzentmi boli prof. V. Judák a doc. E. Brtáňová.

V recenzovaných časopisoch a zborníku bolo počas roka publikovaných šesť vedeckých prác (dva z nich v časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS, dva v zahraničí). V roku 2020 boli zaregistrované viaceré citácie publikácie Nového prekladu Jánovho evanjelia (v domácom WoS časopise a v zahraničnom časopise registrovanom v databáze SCOPUS).

Vydanie Nového prekladu Jánovho evanjelia v e-book formáte bolo zavŕšené prezentáciou a tlačovou konferenciou publikácie v printovej podobe dňa 13.2.2020 v Bratislave za účasti predsedu SAV prof. P. Šajgalíka, podpredsedu SAV pre 3. OV SAV Dr. M. Morovicsa, predsedu KBS doc. S. Zvolenského a mnohých iných pozvaných hostí. Akcia sa tešila aj veľkému záujmu médii (http://biblia.rimkat.sk/v-bratislave-bol-oficialne-predstaveny-novy-preklad-janovho-evanjelia/).

Zodpovedný riešiteľ projektu prof. R. Lapko bol počas roka 2020 pozvaný Katolíckou teologickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe predstaviť Nový preklad Jánovho evanjelia na medzinárodnej konferencii s názvom „Bible západoslovenská: jazyk a styl“, ktorá sa uskutočnila 3.7.2020. Príspevok bol publikovaný v recenzovanom časopise Clavibus unitis IX/2/2020.

Napriek okolnostiam súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 bola zrealizovaná plánovaná Letná školu jazykov Biblie a to v dňoch 18.9.-27.9.2020 na TF KU v Košiciach. Išlo o kurzy biblickej gréčtiny pre pokročilých a biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov

(http://biblia.rimkat.sk/letna-skola-jazykov-biblie-si-nasla-cestu-aj-v-casoch-pandemie/). Popularizačnou aktivitou bola aj “Výstava s workshopom starovekých biblických prekladov a s tým súvisiacich rôznych blízkovýchodných artefaktov” (http://biblia.rimkat.sk/ukoncenie-roku-bozieho-slova-v-kosiciach-s-celonocnym-citanim-konferenciou-a-vystavou/) dňa 30.9.2020 na TF KU v Košiciach.

Publikačné výstupy 2020

AAB LAPKO, R. ed.: Lukášovo evanjelium. Nový preklad akrátky komentár (e-book). Bratislava. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2020, s. 168. ISBN (e-book) 978-80-89994-33-5.

AAB ZUBKO, P. ed., ŽEŇUCH, P., LAPKO, R., MARINČÁK, Š.: Slovenský Kalvínsky Žaltár (e-book). Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. VII. Bratislava. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – VEDA vydavateľstvo SAV, 2020, s. 432. ISBN (e-book) 978-80-89489-50-3.

ADN LAPKO, R.: Čistý a nečistý vo Svätom písme. Slavica Slovaca (SCOPUS), 55, 2020, No 2, s. 307-312 (Bratislava). ISSN 1336-2364.

ADN IMRICH, M., LAPKO, R.: Mourning Rituals of Womenin Ancient Israel and their Meaning. Slavica Slovaca (SCOPUS), 55, 2020, No 3, s. 417-426 (Bratislava). ISSN 1336-2364.

ADF JANČOVIČ, J.: Patrilo sa hodovať alebo zabávať? (Lk 15,32) Sémantické skúmanie slovesa euvfrai,vnw v Lukášovom evanjeliu. Verba Theologica, XIX, 2020, No 2, s. 22-35 (Košice). ISSN 1336-1635.

ADE ŽENUCH, P.: Jazykový obraz Božej vlády. Parrésia, XIII‒XIV, 2019‒2020, (Praha). ISSN 1802-8209.

ADE LAPKO, R.: Nový slovenský preklad Jánovho evanjelia. Clavibus unitis, IX, 2020, No 2,s. 111-116(Praha). ISSN 1803-7747.

AED LAPKO, R.: Biblický pohľad na pojmy „čistý“ a „nečistý“ In Marinčák, Š, Nemec, R. (eds.): Orientalia et Occidentalia, Analecta Instituti Studiis Spiritualitatis Orientalium Occidentaliumque Provehendis Nomine P. Michaelis Lacko Apellati, Vol. 26, Od čistoty k hygiene – od hygieny ku zdraviu – Metamorfózy starostlivosti o dušu a telo, Monotematický súbor štúdií, CSVZML TFTU, 2020, s. 33-40 (Košice). ISBN 978-80-8191-289-4.

Dosiahnuté výsledky 2019

V treťom roku riešenia projektu sa prvá etapa výskumnej práce (01/2018 –06/2019) zavŕšila vydaním anotovaného textu nového prekladu Jánovho evanjelia. Išlo o naplánované vydanie v roku 2019, v ktorom sme si ako Slovania a osobitne na Slovensku pripomenuli 1150. výročie smrti svätého Cyrila, autora prekladu Jánovho evanjelia do staroslovienčiny.  Vydaniu nového prekladu Jána predchádzala medzinárodná vedecká interdisciplinárna konferencia, ktorá sa konala v dňoch 25.-27.2.2019 v Košiciach na detašovanom pracovisku TF TU za účasti odborníkov z Nemecka (Ch. Levin/LMU Mníchov; R. Müller/WWW Münster; P. Juhás/WWW Münster), Estónska (U. Nōmmmik/Tartu Ülikool), Talianska (P. Dubovský/PIB Rím; P. Olexák/SHÚ Rím), Českej republiky (P. Mareček/UP Olomouc) a Slovenska (J. Tiňo/TU Trnava, P. Žeňuch/SAV, J. Feník/SAV a R. Lapko/SAV). Z konferencie je pripravovaná vedecká monografia s názvom Theokratie, ktorej publikácia sa očakáva koncom roka 2021 vo vydavateľstve De Gruyter. Po skončení konferencie boli implementované návrhy prednesené počas tohto vedeckého stretnutia do definitívnej verzie prekladu.

Počas leta prebehla Letná škola jazykov Biblie (v CSVZML TF TU Košice), kde sa okrem intenzívneho vzdelávacieho kurzu biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov (5.8.-16.8.2019), biblickej latinčiny pre začiatočníkov (1.7.-19.7.2019) a staroslovienčiny (12.-14.9.2019), uskutočnili prvé praktické aktivity zamerané na využitie prekladu biblického textu. Popularizačnou aktivitou bol aj cyklus siedmich prednášok (17.9.-29.10.2019) súvisiacich s novým prekladom a interpretáciou Jánovho evanjelia v Košiciach s cieľom aplikovateľnosti výsledkov výskumu pre široký okruh záujemcov.

Samotnému vydaniu Nového prekladu Jánovho evanjelia v digitalizovanej podobe (http://www.slavu.sav.sk/publikacie/evanjelium.pdf) predchádzala práca odborníkov na recenzentskej a jazykovej úrovni (prof. P. Farkaš, doc. E. Brodňanská, doc. T. Rončáková) a technickej a edičnej úrovni (M. Žeňuch). Publikácia je plne prístupná. Od júla 2019 začal riešiteľský kolektív s výskumom pôvodného textu Lukášovho evanjelia a realizáciou samotného prekladu 12 kapitol. Sporné a diskutabilné miesta, ktoré sú v súčasnom slovenskom preklade Lukášovho evanjelia, sa podarilo na viacerých seminároch, aj za účasti nového člena riešiteľského kolektívu doc. J. Jančoviča, odborníka na biblické preklady, prediskutovať a nájsť nové prekladové riešenia s prihliadnutím na aktuálny stav spisovnej slovenčiny ako cieľového jazyka. V októbri 2019 bol ukončený aj parciálny výstup projektu, ktorým je výskum Žaltára kalvínskej cirkvi z roku 1752. Riešiteľský kolektív začal počas roka 2019 s prípravou vydania vedeckej monografie o tomto východoslovenskom Žaltári s viacerými štúdiami zameranými na historický, kultúrny, literárny, umelecký a teologický kontext jeho vydania na Slovensku, v Uhorsku a v strednej Európe, ako aj na jazykové, lingvistické reálie a glosár menej známych slov tohto biblického prekladu do slovenčiny.

Vzávere roka boli publikované dva plánované štúdie v recenzovanom časopise Slavica Slovaca (SCOPUS).

Publikačné výstupy 2019

AAB LAPKO, Róbert (ed.): Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár.Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV –VEDA vydavateľstvo SAV, 2019. 179 s. ISBN SÚJS SAV (print) 978-80-89489-43-5, ISBN VEDA (print) 978-80-224-1795-2, ISBN SÚJS SAV (e-book) 978-80-89489-42-2.

ADN Kto sú adresáti pokoja v chválospeve Gloria in excelsis? Analýza spojenia ἀνθρώποι εὐδοκίας v Lk 2,14 a návrh jeho prekladu/ Jančovič, Jozef // Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej. -Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Pracoviska SAV. Slavistický ústav Jána Stanislava. -ISSN 0037-6787. -ISSN (online) 1336-2364. -Roč. 54, č. 2 (2019), s. 129-141.

ADN Víno zachované až na túto chvíľu: Analýza a návrh prekladu Jn 2,10/ Feník, Juraj; Lapko, Róbert // Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej. -Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Slavistický ústav Jána Stanislava. -ISSN 0037-6787. -ISSN (online) 1336-2364. -Roč. 54, č. 2 (2019), s. 142-148.

AED Žalm 119: Boží zákom pevný základ hodnotovej orientácie / Lapko, Róbert; Ragan, Gabriel (recenzent), Lenčiš, Štefan (recenzent) // Zborník príspevkov zmedzinárodnej vedeckej konferencie: Mládež v zmenách a hodnotová orientácia Bl. Sáry Salkaházy, Lešková, Lýdia (ed.), Verbum vydavateľstvo KU, Ružomberok, 2019, CD, ISBN 978-80-561-0712-6 s. 129-133.

Dosiahnuté výsledky 2018

Riešenie projektu po preliminárnej etape pokračovalo prvou etapou výskumnej práce (01/2018-06/2019) zameranej na výskum pôvodného textu (prototextu) Jánovho evanjelia a vytvorenie jeho aktuálneho slovenského prekladu.V roku 2018 bolo preložených 15 kapitol Jánovho evanjelia. Sporné a diskutabilné miesta, ktoré sú v súčasnom slovenskom preklade Jánovho evanjelia, sa podarilo na viacerých kolokviách venovaných terminológii biblických textov prediskutovať a nájsť nové prekladové riešenia s prihliadnutím na aktuálny stav spisovnej slovenčiny ako cieľového jazyka. Tieto kolokviá sa uskutočnili za účasti členov riešiteľského kolektívu a prizvaných odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú špecifickým otázkam prekladania Biblie do slovenčiny (prof. PhDr. J. Doruľa, DrSc.; doc. Jozef Jančovič, Dr. Miroslav Varšo a ďalší). Samotný preklad si vyžadoval najmä interdisciplinárny prístup, nielen znalosť klasických jazykov. Dňa 13.9.2018 sa v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV uskutočnil medzinárodný vedecký seminár “K prekladom prvých kapitol Jánovho a Lukášovho evanjelia”, na ktorom sa zúčastnili členovia riešiteľského tímu, ktorí pozvaným odborníkom v oblasti výskumu biblických vied a prekladov biblických textov prezentovali svoje doterajšie zistenia. Organizovanie tohto vedeckého seminára s takto koncipovanou a veľmi prínosnou diskusiou sa ukázalo ako veľmi vhodné aj pre ďalšie nasmerovanie riešenia projektu.

V auguste 2018 sa uskutočnila Letná škola jazykov Biblie, kde sa popri intenzívnych kurzoch biblických jazykov (biblickej hebrejčiny, gréčtiny, aramejčiny pre pokročilých a latinčiny pre začiatočníkov) realizovala aplikačná časť výskumu, teda využitie poznatkov z prekladania vybraných textov Jánovho evanjelia do slovenčiny. Kurzy prebehli na košickom výskumnom pracovisku (CSVZML) Trnavskej univerzity v Trnave a zúčastnilo sa ich 21 účastníkov. Absolventi sa tak oboznámili nielen s biblickými jazykmi, ale aj s výsledkami prebiehajúceho projektu. Projekt sa podarilo spopularizovať aj na dvojdňovom (12.-13.2.2018) odbornom seminári v Bardejovských Kúpeľoch za účasti takmer štyridsiatich záujemcov a na odbornom seminári (6.12.2018) na Teologickej fakulte KU za účasti mnohých študentov, ktorí prejavili veľký záujem o nový preklad Biblie, keďže takýto preklad v slovenskom jazykovom a kultúrnom kontexte výrazne absentuje. Projekt bol predstavený na medzinárodnej vedeckej konferencii (v dňoch 8.-9.3.2018) organizovanej Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a mediálne spopularizovaný. V roku 2018 bol publikovaný aj zborník „Martin Luther po päťsto rokoch“ vo vydavateľstve VEDA. Zborník vydal SÚJS SAVa Slovenský komitét slavistov v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Obsahuje aj príspevky riešiteľov APVV projektu. Zborník bol koncom roka 2018 recenzovaný v časopise Slavica Slovaca (ročník 53, 2018, č.2). Publikované boli aj dva plánované články v recenzovanom časopise Slavica Slovaca (SCOPUS).

Publikačné výstupy 2018

FAI Recenzovaný zborník príspevkov zmedzinárodnej vedeckej konferencieMartin Luther po päťsto rokoch[textový dokument (print)] / Lapko, Róbert (Zostavovateľ, editor). -1. vyd. -Bratislava (Slovensko) : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. -87 s. -slovenčina. -ISBN 978-80-89489-35-0.

ADN Predložka είς a zámena predložiek v Jánovom evanjeliu= Preposition είς and the rivality of prepositions in John’s Gospel / Feník, Juraj; Lapko, Róbert. -slovenčina // Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej. -Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Slavistický ústav Jána Stanislava. -ISSN 0037-6787. -ISSN (online) 1336-2364. -Roč. 53, č. 1 (2018), s. 20-2.

ADN Problém vztahu textovej a literárnej kritiky na príklade 1 Sam 17= The releationship of textual and literary criticismilustrated by 1 Sam 17 / Lapko, Róbert; Durkaj, Lukáš. -slovenčina // Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej. -Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Slavistický ústav Jána Stanislava. -ISSN 0037-6787. -ISSN (online) 1336-2364. -Roč. 53, č. 1 (2018), s. 25-37.

AED Na počiatku bolo slovo/ Lapko, Róbert; Olekšák, Peter (Recenzent) ; Žeňuch, Peter (Recenzent). -slovenčina // Martin Luther po päťsto rokoch / Lapko, Róbert (Zostavovateľ, editor). -Bratislava (Slovensko) : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. -ISBN 978-80-89489-35-0, s. 7-11.

AED Slovenský Žaltár v kalvínskej cirkvi zroku 1752/ Peter Zubko; Olekšák, Peter (Recenzent) ; Žeňuch, Peter (Recenzent). -slovenčina // Martin Luther po päťsto rokoch / Lapko, Róbert (Zostavovateľ, editor). -Bratislava (Slovensko) : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. -ISBN 978-80-89489-35-0, s. 73-85.

Dosiahnuté výsledky 2017

Samotné riešenie tohto projektu začalo preliminárnou etapou (07/2017 – 12/2017) počas ktorej sa riešiteľský kolektív sústredil na zhromaždenie vedeckej literatúry nevyhnutnej pre zamýšľanú prácu. Osobitne dôležitým bol metodologický seminár s domácimi a zahraničnými odborníkmi, ktorí majú skúsenosti v prekladateľskej práci s podobnými starovekými textami.

Práca na projekte bola od začiatku (1.7.2017) sprevádzaná viacerými popularizačnými aktivitami členov riešiteľského kolektívu (doc. J. Feníka a prof. R. Lapka), akými boli: 1. Letná škola jazykov Biblie (hebrejčina a aramejčina pre začiatočníkov), júl-august 2017 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TF TU v Košiciach; 2. Odborný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy na tému „Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v Markovom evanjeliu“, dňa 31.8.2017 na TF KU; 3. Odborná prednáška rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme prof. M. Kolarcika SJ na tému „O Bohu a ľuďoch v Knihe Genezis“, 16.9.2017 v CSVZML TF TU v Košiciach; 4. Výstava „Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe“, v dňoch 5.-6.10.2017 v CSVZML TF TU v Košiciach; 5. Odborný seminár na tému „Narodenie Krista podľa Matúša“, pod vedením doc. B. Štrbu a Dr. J. Pigulu, v dňoch 21.-22.11.2017 v Bardejovských Kúpeľoch.

Dňa 4.10. 2017 sa členovia riešiteľského kolektívu zúčastnili odborného seminára v Košiciach pod vedením prof. Ch. Levina, koordinátora starozákonnej sekcie revízie Lutherovej Biblie (2010-2016), ktorý sa podelil o svoje skúsenosti a odporúčania s prácou na prekladoch Biblie. Nasledujúci deň 5.10.2017 za účasti arcibiskupa-metropolitu Mons. B. Bobera, zástupcov viacerých kresťanských cirkví, študentov a laickej verejnosti  v priestoroch Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach bola členmi riešiteľského kolektívu zorganizovaná vedecká konferencia „Martin Luther po 500 rokoch“. Hlavným prednášajúcim bol prof. Ch. Levin, bývalý dekan Evanjelickej teologickej fakulty na LMU v Mníchove (2009-2015) a prezident Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona IOSOT (2010-2013). Vo svojej prednáške na tému „Die Bibelübersetzung Martin Luthers und ihre neueste Revision“ predstavil dejiny a pozadie prekladu Biblie do nemčiny realizovaného Martinom Lutherom a práce na jeho najnovšom revidovanom vydaní. Na konferencii ďalej vystúpili biblisti doc. B. Hroboň a doc. B. Štrba, patrista Dr. J. Pigula a cirkevný hudobník doc. J. Veľbacký, ktorí ponúkli pohľad na Lutherovu teologickú formáciu a prínosy pre biblistiku a sakrálnu hudbu. Z konferencie bol pripravený zborník príspevkov. Koncom roka boli zrealizované v SUJS SAV prvé pracovné metodologické stretnutia k preloženým prvým kapitolám Lukášovho a Jánovho evanjelia a výskum v knižniciach v Grazi a vo Viedni. 

K spolupráci na riešení projektu boli pozvaní aj ďalší biblisti, jazykovedci a liturgisti. Snahou bolo, aby na práci projektu prekladu spolupracovali odborníci z celého Slovenska.

Publikačné výstupy 2017

Publikačné výstupy v prvom roku riešenia projektu, boli rozpracované ešte pred začatím riešenia projektu, avšak s ním priamo, či nepriamo súvisia.

V Slavica Slovaca (SCOPUS) bol publikovaný článok prof. R. Lapka: Ján Švec-Slavkovian a jeho preklad breviára. Do tlače bol prijatý aj článok na tému „The Reign of Christ in Colossians: A Reassessment“ doc. J. Feníka a prof. R. Lapka v zahraničnom karentovanom časopise The Catholic Biblical Quarterly.

Publikovaná bola vysokoškolská učebnica biblickej latinčiny autorov Anabela Katreničová, Róbert Lapko: Lingua Latina Biblica, VIENALA, Košice, 2017.
 

2016

V súvislosti s rozhodnutím KBS iniciovať medzi slovenskými vedeckými pracovníkmi v oblasti biblických vied nový preklad Svätého písma z pôvodných jazykov (74. plenárne zasadnutie KBS na Donovaloch v marci 2013) bol v rokoch 2014-2016 zrealizovaný výskum (na ktorom spolupracovali aj zamestnanci SÚJS SAV prof. Peter Žeňuch a prof. Peter Zubko), ktorého výstupom je monografia s názvom „K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny“ (Róbert Lapko ed., Vision Slovakia, Mahtomedi, MN, USA, 2016, 298 s.). Ten sa zaoberal rôznymi aspektami problematiky prekladu, histórie a aktuálneho stavu slovenských biblických prekladov. V nadväznosti na túto vedeckú prácu bol v SUJS SAV v roku 2016 pripravený APVV projekt (Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny).