• Slovenčina
  • Русский
  • English

Účasť slovenskej delegácie s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Delegáciu slovenských slavistov na 15. medzinárodnom zjazde slavistov v Minsku v Bielorusku v dňoch 20.-27. augusta 2013 podľa uznesenia pléna Slovenského komitétu slavistov (z 26.10.2011) tvoria referáty týchto slovenských slavistov (referenti sa uvádzajú v abecednom poradí:

1. Prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity): Goralské nárečia na slovensko-poľskom pomedzí z aspektu teórie jazykových kontaktov. (1.2. Historický opis slovanských jazykov a dialektológia)

2. Mgr. Ivana Džundová, PhD. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity): S. Cambel a J. F. Karski a ich úloha v histórii slovenskej a bieloruskej jazykovedy (1.3. Slovanské jazyky a kultúry)

3. Prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV): Slovotvorná problematika v 4. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo) (1.2. Historický opis slovanských jazykov a dialektológia)

4. Doc. Vladislav Grešlík, ArtD. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity): Patrocíniá chrámov byzantského obradu na Slovensku a ich ikony (2.3. Literatúra a relígia)

5. Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského): Naratívy s veľkomoravskou tematikou v kolektívnej historickej pamäti Slovákov (2.1. Slovanský folklór, mytológia a tradičná duchovná kultúra)

6. Doc. PhDr. Emil Horák, CSc.: Afirmácia spisovnej macedónčiny (1.4. Jazyková situácia v slovanskom svete)

7. Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Mgr. Dana Hučková, CSc., Mgr. Oľga Vaneková, PhDr. Adelaida Mezeiová (Ústav slovenskej literatúry SAV), doc. PhDr. Róbert Kiss-Szemán (ELTE Budapešť): Slovanské kontakty Jána Kollára (2.5. Literatúra – filozofia – ideológia)

8. Mgr. Mária Košková, CSc. (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV): Frazeologické aspekty bulharsko-slovenského slovníka (1.5. Slovanská lexikografia, lexikálna sémantika a frazeológia)

9. Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela): Slovenská onomastika v rokoch 1990-2010 (3.0. Dejiny slavistiky)

10. ThLic. Andrej Škoviera, PhD. (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV): Služby sv. Naumovi Ochridskému (1.3. Slovanské jazyky a kultúry – Slovanské písomníctvo v rozličných etapách rozvoja. Cyrilo-metodská písomná tradícia u Slovanov)

11. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. (Ústav hudobnej vedy SAV): Piesne a obrady letného slnovratu na Slovensku ako súčasť slovanskej kultúrnej tradície (2.1. Slovansky folklór, mytológia a tradičná duchovná kultúra)

12. Mgr. Marta Vojteková, PhD. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity): Dynamika systému sekundárnych predložiek v spisovnej slovenčine a poľštine (1.4. Jazyková situácia v slovanskom svete)

13. Mgr. Svorad Zavarský, PhD. (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV): Latinská kultúra na Slovensku v období národného obrodenia (1780-1848) – nový pohľad na kľúčové obdobie slovenských dejín (1.3. Slovanské jazyky a kultúry)

14. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV): Kánonické a nekánonické obrazy a ľudová religiozita v prozaickom folklóre slovensko-ukrajinských pohraničných oblastí (2.1. Slovanský folklór, mytológia a tradičná duchovná kultúra)

15. Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV): Interpretácia morfologických štruktúr v Slovanskom jazykovom atlase (1.2. Historický opis slovanských jazykov a dialektológia)

Na 15. medzinárodnom zjazde slavistov v Minsku slovenská slavistika predstaví aj tri tematické bloky:

1. Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom (moderátor docent PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.)

2. Podoby a premeny hrdinu v súčasnej slovanskej dramatickej literatúre (moderátorka PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.)

3. Folklór a folkloristika vo svete postmoderny (moderátorka Mgr. Zuzana Profantová, CSc.).

Výzva na prihlasovanie referátov a tematických blokov na 15. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku 2013

V roku 2013 sa v bieloruskom Minsku uskutoční 15. medzinárodný zjazd slavistov. Na zasadnutí Medzinárodného komitétu slavistov vo Veľkom Novgorode v dňoch 14.-16. augusta 2010 bola schválená a prijatá tematika zjazdu. V nadväznosti na protokol z tohto zasadnutia Slovenský komitét slavistov (SKS) vyzýva slovenských slavistov na prihlasovanie referátov podľa publikovanej tematiky. Kvóta pre delegáciu slovenských slavistov na kongrese je 15 referátov.

Prihlasovanie referátov

Slovenský komitét slavistov žiada záujemcov o účasť na 15. medzinárodnom zjazde slavistov v Bielorusku, aby svoje prihlášky posielali na adresu Slovenského komitétu slavistov (Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4) do 31. mája 2011. Účasť referentov na 15. MZS nemožno zabezpečiť z prostriedkov Slovenského komitétu slavistov. Žiadame preto všetkých záujemcov, aby svoju účasť na kongrese koordinovali na základe pokynov Medzinárodného komitétu slavistov ( http://xvcongress.iml.basnet.by ) a Slovenského komitétu slavistov (www.slavu.sav.sk/sks).

Prosíme všetkých záujemcov, aby v prihláške referátu na 15. MZS v Minsku dodržali nasledovnú štruktúru:

1. Meno, priezvisko, tituly.

2. Pracovisko.

3. Kontaktná adresa, e-mail a telefón.

4. Názov referátu v slovenskom a tiež v ruskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

5. Rozšírená anotácia referátu a kľúčové slová v slovenskom a tiež v ruskom, nemeckom alebo anglickom jazyku (najviac 700 znakov).

Prihlasovanie tematických blokov

Tematický blok nemusí vychádzať z tematiky zjazdu. Tvorí ho jeden úvodný referát, dva alebo tri koreferáty a jeden diskusný príspevok. Tematické bloky organizuje hlavný referent tak, aby aspoň dvaja koreferenti a jeden diskutant boli vždy z inej slovanskej alebo neslovanskej krajiny. Organizátor bloku zároveň preberá zodpovednosť za publikovanie referátu, koreferátov a diskusného príspevku v osobitnom zborníku alebo v časopise. Účasť v tematických blokoch nespadá do kvóty referátov na 15. MZS v Minsku. Výber tematických blokov sa uskutoční na zasadnutí Medzinárodného komitétu slavistov v Budyšíne (Bautzen) v auguste – septembri 2011.

Slovenský komitét slavistov (Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4) do 31. marca 2011 prijíma návrhy na tematické bloky v tejto štruktúre:

1. Názov bloku v slovenskom a tiež v ruskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

2. Rozšírená anotácia tematického bloku v slovenskom a v ruskom, nemeckom alebo anglickom jazyku (najviac 700 znakov).

3. Meno, priezvisko, tituly a pracovisko koordinátora bloku.

4. Kontaktná adresa, e-mail a telefón koordinátora bloku.

5. Zoznam účastníkov bloku (najviac 3 koreferenti a 1 diskutant); uviesť meno, priezvisko, tituly, krajinu a pracovisko účastníkov tematického bloku.

Peter Žeňuch, predseda Slovenského komitétu slavistov 

Tematika 15. medzinárodného zjazdu slavistov (Minsk 2013)

1.0. Jazykoveda

1.1. Slovanské jazyky z historicko-porovnávacieho a areálového hľadiska

Vývin slovanských jazykov v spojitosti s problematikou etnogenézy a glottogenézy. Lokalizácia praslovanského jazykového zväzu a jeho štruktúra. Slovanská etymológia a onomastika. Baltoslovanské jazykové vzťahy. Slovansko-germánske, slovansko-italické, slovansko-iránske, slovansko-ugrofínske, slovansko-keltské, slovansko-turkické jazykové vzťahy v minulosti. Polesie v etnolingvistických a lingvogeografických výskumoch (alebo v bode 1.2.).

1.2. Historický opis slovanských jazykov a dialektológia

Historická gramatika slovanských jazykov. Vonkajšie a vnútorné činitele vo vývine slovanských jazykov. Problematika jazykového pohraničia. Slovanské jazyky v jazykových zväzoch. Slovanská lingvogeografia a dialektografia. Polesie v etnolingvistických a lingvogeografických výskumoch (alebo v bode 1.1., vhodnejšie v bode 1.2.).

1.3. Slovanské jazyky a kultúry

Slovanské písomníctvo v rozličných etapách rozvoja. Cyrilo-metodská písomná tradícia u Slovanov. Literárno-lingvistická situácia vo Veľkom litovskom kniežatstve. Fenomén „prostoj movy“ a literárnej viacjazykovosti. Kitabistika ako súčasť slavistiky.

1.4. Jazyková situácia v slovanskom svete. Súčasný stav slovanských spisovných jazykov. Vnútorné a vonkajšie činitele formovania a transformácie slovanských spisovných jazykov. Tendencie vo vývine systémov v slovanských jazykoch na začiatku 21. storočia. Slovanský jazykový svet, problematika globalizácie a problémy vyučovania slovanských jazykov. Jazyková politika a ekolingvistika. Slovanské spisovné makrojazyky a mikrojazyky. Problematika jazykovej identifikácie a sebaidentifikácie. Sociolingvistické, psycholingvistické a sociokultúrne aspekty výskumu súčasných slovanských jazykov a dialektov. Zmiešané formy jazyka a ich typy u Slovanov.

1.5. Synchrónno-typologický a porovnávací výskum slovanských jazykov. Fonológia a akcentológia. Gramatika, slovotvorba a syntax. Otázky slovanskej aspektológie. Inovácie v systémoch súčasných spisovných jazykov. Slovanská lexikografia, lexikálna sémantika a frazeológia. Lingvistika textu. Diskurzívna analýza súčasných slovanských jazykov.

1.6. Jazykové obrazy sveta u Slovanov. Kognitívny, etnolingvistický, lingvokulturologický a lingvogramatický prístup k výskumu jednotlivých rovín slovanských jazykov.

1.7. Počítačová a korpusová lingvistika pri výskume slovanských jazykov. Slovanské jazykové korpusy. Problematika gramatiky a lexikológie v perspektíve korpusovej lingvistiky. Otázky automatickej analýzy a prekladu. Tvorba a využitie internetových databáz.

2.0. Literárna veda, kulturológia, folkloristika

2.1. Slovanský folklór, mytológia a tradičná duchovná kultúra

Otázky a perspektívy porovnávacieho výskumu folklóru. Ľudová viera, obradové praktiky a obradový folklór: text a kontext. Tradičný folklór a problematika etnickej identifikácie. Autentický folklór ako obraz mentálnych osobitostí slovanských etnosov. Folklór pohraničných oblastí a slovanských diaspór. Súčasné formy folklóru; postfolklór. Vzájomné vzťahy a vplyvy tradičných a súčasných foriem slovanského folklóru. Folklór a umelecká literatúra.

2.2. Dejiny slovanských literatúr a analýza umeleckého textu

Slovanské literatúry v kontexte európskeho a svetového kultúrno-historického procesu. Tradičné a novátorské v slovanskej próze, poézii, dramaturgii. Problematika žánrov v slovanských literatúrach. Text a intertextuálnosť vo výskume slovanských literatúr. Smery v slovanských literatúrach; úloha a význam vonkajších (zahraničných) vplyvov na ich genézu a rozvoj, národné osobitosti literárnych smerov. Národná mytológia a jej umelecké spracovanie v slovanských literatúrach. Slovanské literárne pamiatky, textológia a edičná prax.

2.3. Literatúra a relígia

Problematika literárnych vzťahov v kontexte Slavia Orthodoxa a Slavia Romana. Konfesionálna sebaidentifikácia a literárna dynamika. Ľudová religiozita, kánonická a apokryfická literárna tradícia. Slavia Christina a jej odraz v poetických eposoch slovanských národov. Syntéza folklóru a biblickej tradície v slovanskej kultúre. Preklady Biblie. Biblické alúzie v súčasných slovanských literatúrach.

2.4. Slovanský preklad a medzislovanské preklady. Úloha prekladu v starej, novej a súčasnej slovanskej literatúre. Sociokultúrne, estetické a jazykové osobitosti medzislovanských prekladov.

2.5. Literatúra – filozofia – ideológia. Estetické a etické, národné a internacionálne v slovanských literatúrach v súčasnosti. Postavenie autora v sociálno-politickom živote doby. Národné obrodenie a jeho obraz v slovanských literatúrach. Osobitosti formovania bieloruskej literatúry.

2.6. Literárna kritika a publicistika. Literárne časopisy v literárnom procese v slovanských krajinách. Estetické a sociálne v slovanskej literárnej kritike. Význam literárnych časopisov v kontexte sociálno-historických zmien v slovanských krajinách: nové a najnovšie obdobie.

2.7. Problémy súčasných slovanských literatúr. Dialóg medzi súčasným umeleckým myslením a klasickou národnou literatúrou. Literárna tvorba diaspóry a premeny literárneho kánona v slovanských krajinách. Postmodernizmus v prostredí tradičnej spoločnosti a kultúry. Slovanské literatúry a film. Úloha subkultúry mládeže v slovanských literatúrach v ostatných rokoch.

3.0. Dejiny slavistiky

3.1. Medzinárodné zjazdy slavistov: tradície, výsledky a perspektívy.

3.2. Dejiny a súčasné postavenie slavistiky vo svete.

Témy okrúhlych stolov

1. Skoriniana v slovanskom a európskom kontexte.

2. Jazyk, literatúra, kultúra Veľkého litovského kniežatstva v slovanskom a európskom kontexte.

3. Národné typy postmodernizmu v slovanských literatúrach.

(Ďalšie navrhované témy:

4. T. G. Ševčenko [200 rokov od narodenia],

5. Význam slavistiky pre súčasnú svetovú kultúru.)

3.2. Dejiny a súčasné postavenie slavistiky vo svete.