• Slovenčina
  • Русский
  • English

Stanovy

Stanovy Slovenského komitétu slavistov

I. Všeobecné ustanovenia

1. Slovenský komitét slavistov (SKS) tvoria zástupcovia slovenských spoločenskovedných disciplín z okruhu jazykovedy, literárnej vedy, histórie a etnológie, ktorí sa zaoberajú slavisticky orientovanou výskumnou a odborno-popularizačnou činnosťou (výskumom slovenského jazyka, slovenskej literatúry, histórie, duchovnej a materiálnej kultúry na základe porovnávania s inými slovanskými jazykmi, literatúrami, dejinami a kultúrami i výskumom iných slovanských jazykov, literatúr, dejín a kultúr).

II. Postavenie a sídlo SKS

1. Slovenský komitét slavistov je samostatnou právnickou osobou. SKS má celoslovenskú pôsobnosť.

2. Sídlom Slovenského komitétu slavistov je zhodné so sídlom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied (Panská 26, 813 64 Bratislava).

3. SKS používa pečiatku s kruhopisom v slovenskom jazyku: SLOVENSKÝ KOMITÉT SLAVISTOV a so štátnym znakom Slovenskej republiky.

III. Poslanie SKS

1. Úlohou SKS je organizačne a odborne zabezpečovať rozvoj a koordináciu slavistických výskumov na Slovensku.

2. SKS organizuje spoluprácu s domácimi i zahraničnými organizáciami a pracoviskami, najmä s národnými komitétmi a organizáciami slavistov a s vedeckými spoločnosťami; organizuje kongresy, vedecké konferencie, sympóziá, prednášky a podobné podujatia; vyvíja vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.

3. Prostriedky na svoju činnosť získava SKS z dotácií iných ustanovizní a z vlastnej podnikateľskej (najmä vydavateľskej) činnosti. Za hospodárenie SKS je zodpovedný predseda SKS.

IV. Členstvo SKS

1. Slovenský komitét slavistov tvorí 25 členov, ktorí sú zástupcami jednotlivých slavistických disciplín (z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie).

2. Návrhy na členov SKS predkladá predsedníctvo SKS plénu SKS na základe svojho rozhodnutia, na návrh jednotlivých členov SKS alebo na návrh pracoviska so slavistickým zameraním.

3. Člen SKS má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov Slovenského komitétu slavistov; má právo podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na zasadnutiach SKS; má právo byť informovaný o práci SKS a o všetkých podujatiach, ktoré SKS organizuje.

4. Člen SKS má povinnosť dodržiavať stanovy SKS, vystupovať v súlade s poslaním SKS, aktívne sa zúčastňovať na činnosti SKS a hlásiť všetky zmeny súvisiace s evidenciou členov.

5. Členstvo zaniká vystúpením člena zo Slovenského komitétu slavistov, smrťou člena alebo zrušením členstva. Dôvodom zrušenia členstva v SKS je pasivita člena, jeho nezáujem o účasť na činnosti a na zasadnutiach SKS.

6. Zmeny v členstve SKS sa prerokúvajú na zasadnutiach predsedníctva SKS a schvaľujú sa väčšinou hlasov prítomných členov na zasadnutiach pléna SKS.

V. Čestní členovia SKS

1. Čestný predseda SKS a čestní členovia SKS sú na návrh predsedníctva SKS volení na zasadnutiach pléna SKS nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov SKS.

2. Čestným členom SKS sa môže stať iba riadny člen SKS a čestným predsedom SKS iba čestný člen SKS.

3. Právom čestného člena je zúčastňovať sa na práci SKS. Čestný člen má právo byť informovaný o práci SKS a o všetkých podujatiach, ktoré SKS organizuje, má právo pracovať v pomocných orgánoch, ktoré zriaďuje predsedníctvo SKS.

4. Čestný člen SKS nemá právo voliť a byť volený do funkcií v predsedníctve SKS, ani za člena revíznej komisie SKS.

5. Čestné členstvo zaniká vystúpením člena zo SKS alebo smrťou člena.

VI. Čestný predseda SKS

1. Čestný predseda SKS má všetky práva, ktoré prislúchajú čestnému členovi SKS. Zároveň má právo zúčastňovať sa a diskutovať na rokovaniach a zasadnutiach predsedníctva SKS. Na zasadnutiach pléna SKS ma právo predkladať návrhy, vyjadrovať sa k nim a hlasovať o nich.

VII. Orgány SKS

1. Orgánmi SKS pre všetky zložky jej činnosti sú: plénum SKS; predsedníctvo SKS a revízna komisia SKS. Pomocnými orgánmi SKS môžu byť rozličné komisie a výbory ad hoc. Vznik a zrušenie pomocných orgánov, vymenúvanie do pomocných orgánov z radov členov SKS, čestných členov SKS i nečlenov a spôsob ich činnosti určuje Predsedníctvo SKS.

2. Komisie a výbory ad hoc organizuje predsedníctvo SKS na prípravu konferencií, zjazdov a pod.; vznikajú aj z iniciatívy odborných pracovných skupín paralelne popri komisiách zriadených pri Medzinárodnom komitéte slavistov, s ktorými udržujú odbornú spoluprácu.

VIII. Najvyšší orgán SKS – plénum SKS

1. Najvyšším orgánom SKS je plénum Slovenského komitétu slavistov.

2. Plénum SKS sa schádza raz ročne. Zvoláva ho predseda SKS na základe rozhodnutia predsedníctva SKS. Podľa potreby sa plénum SKS môže zvolávať aj viackrát za rok.

3. Plénum SKS prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov. Plénum SKS väčšinou hlasov prítomných členov rozhoduje aj o zmene stanov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. O zániku Slovenského komitétu slavistov rozhoduje plénum SKS dvojtretinovou (2/3) väčšinou hlasov riadnych členov SKS.

4. Plénum SKS volí zo svojho stredu predsedu komitétu, podpredsedov (jedného za každú disciplínu; v predsedníctve SKS nie je podpredseda za disciplínu, z ktorej bol zvolený predseda SKS) a tajomníka. Tí tvoria predsedníctvo SKS.

6. Plénum volí aj dvoch členov revíznej komisie, ktorí vykonávajú dozor nad hospodárením s finančnými prostriedkami SKS.

7. Kandidátka predsedníctva SKS môže byť doplnená valným zhromaždením o ďalších kandidátov.

8. Predsedníctvo a revízori sa volia na funkčné obdobie päť rokov.

9. Plénum SKS na svojich zasadnutiach volí aj čestného predsedu a čestných členov SKS.

10. Zasadnutia pléna SKS možno spájať s odbornými seminármi, konferenciami alebo sympóziami (aj so zahraničnou účasťou), na ktorých sa zúčastňujú aj nečlenovia SKS.

IX. Predsedníctvo SKS

1. Predsedníctvo zabezpečuje uskutočnenie uznesení pléna. Vedie ho a podľa potreby zvoláva predseda SKS, ktorý vedie aj prácu sekretariátu SKS.

2. Predseda a predsedníctvo reprezentujú SKS v styku s inými inštitúciami a osobami. Predseda SKS je štatutárom občianskeho združenia a je oprávnený konať a podpisovať v mene Slovenského komitétu slavistov.

3. Predsedníctvo v čase medzi dvoma zasadnutiami pléna SKS rozhoduje a organizuje činnosť SKS v rámci plánu činnosti; zvoláva a pripravuje plenárne zasadnutie; zriaďuje a ruší pomocné orgány; na zasadnutí pléna SKS predkladá kandidátku na predsedu, podpredsedov a tajomníka SKS a dvoch členov revíznej komisie SKS.

3. Predsedníctvo SKS vypracúva plán činnosti, ktorý predkladá plénu SKS.

4. Správu o svojej činnosti predkladá predsedníctvo SKS každoročne na zasadnutí pléna SKS.

X. Revízna komisia SKS

1. Revízna komisia má dvoch členov a volí ju valné zhromaždenie z riadnych členov SKS na funkčné obdobie piatich rokov.

2. Členovia revíznej komisie nemôžu byť členmi predsedníctva SKS.

3. Správu o kontrole hospodárenia vypracúvajú revízori každoročne v závere roka. Predkladá sa plénu SKS spolu so správou o činnosti.

XI. Sekretariát SKS

1. Predseda, tajomník a jedna administratívna sila tvoria sekretariát SKS. Sekretariát vybavuje bežnú agendu komitétu.

XII. Prechodné ustanovenia

Prijatím týchto stanov na plenárnom zasadnutí 19.04.2007 sa končí platnosť stanov registrovaných na MV SR dňa 21.11.1991 pod číslom VVS/1-900/90-4632 a Dodatku č. 1 k Stanovám Slovenského komitétu slavistov schválenom na zasadnutí pléna SKS dňa 30.03.2005.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky                                                                   

Zmena stanov vzatá na vedomie dňa: 2. 7. 2007                                                          

Číslo spisu: VVS/1-900/90-4632-2                         

JUDr. Oľga Plisňáková

riaditeľka odboru vnútorných vecí

Stanovy Slovenského komitétu slavistov v PDF

Dohoda o spolupráci medzi Slovenským komitétom slavistov a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV