• Slovenčina
  • Русский
  • English

Poľsko-slovensko-bulharské lexikálne konfrontácie

Polish-Slovak-Bulgarian lexical language confrontations

Zodpovedná riešiteľka: Mária Košková

Trvanie projektu: 1.1.2016 – 31.12.2018

Spoluriešiteľské inštitúcie: Instytut slawistyki PAN

Projekt je zameraný na poľsko-slovensko-bulharský teoretický konfrontačný výskum v oblasti súčasnej slovnej zásoby porovnávaných jazykov, lexikografie a sociolingvistiky. Cieľom plánovaného výskumu je určenie súčasných tendencií vyplývajúcich z konfrontácie troch geneticky blízkych jazykov a príprava podkladov pre ďalšie praktické uplatnenie dosiahnutých výsledkov.

Dosiahnuté výsledky 2018

V rámci MAD sa realizoval pracovný pobyt N. Kostovej v Bratislave v dňoch 7.-13.6.2018, počas ktorého sa vypracovali tézy k spoločnej štúdii prezentujúcej prvé výsledky výskumu bulharsko-slovenskej medzijazykovej homonymie.

V rámci MAD sa uskutočnil aj pracovný pobyt M. Koškovej v Sofii v dňoch 19.-22.11.2018, kde sa s bulharskou riešiteľkou prekonzultovali otázky spojené s vymedzením a determináciou lexikálnej homonymie a koncepciou lexikografickej časti projektu.

M. Košková sa aktívne zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii Bălgaristični ezikovedski četenija, venovanej 130. výročiu založenia Sofijskej univerzity Klimenta Ochridského, ktorá sa konala v dňoch 19.-20.11.2018 v Sofii, kde odznel referát na tému Kăm semantičnija razvoj na leksikalnata edinica – bălgarsko-slovaški paraleli.

Dosiahnuté výsledky 2016

V rámci MAD sa v dňoch 10.10. – 19.10.2016 uskutočnila pracovná cesta M. Koškovej do Varšavy. V knižnici Ústavu slavistiky PAV študovala odbornú literatúru a excerpovala podkladový materiál k spoločnej štúdii s Dr. Joannou Satola-Staśkowiak. Štúdia pod názvom Všeobecný mužský rod a maskulinizácia v slovenskom, poľskom a bulharskom jazykovom prostredí bola vypracovaná a pripravuje sa do tlače. V spolupráci so zástupkyňou ústavu prof. Dr. Helenou Krasowskou bol pripravený koncept na riešenie spoločných odborných prác v budúcom roku.

V rámci projektu v dňoch 19.9. – 23.9.2016 navštívila SÚJS SAV doktorandka poľského ústavu Mgr. Karolina Ćwiek-Rogalska, ktorá študovala odbornú literatúru v knižnici ústavu a v Ústrednej knižnici v Bratislave.