• Slovenčina
  • Русский
  • English

Mgr. Svetlana ŽEŇUCHOVÁ ŠAŠERINA, PhD. (1987)

Svetlana Žeňuchová Šašerina v rámci výskumnej úlohy Interdisciplinárny a konfrontačný výskum jazyka, ľudovej, slovesnej a materiálnej kultúry a dejín osídlenia v oblasti slovensko-poľských, slovensko-rusínsko-ukrajinských, slovensko-južnoslovanských a slovensko-nemeckých kontaktov sa venuje výskumu vzťahov jazyka a duchovnej kultúry medzi slovanským Východom a Západom s prihliadnutím na slovensko-východoslovanské jazykové a kultúrne kontakty (analýza cyrilských textov z jazykového, etnolingvistického a historického hľadiska na slovanskom historicko-porovnávacom základe).

V rámci tejto výskumnej úlohy S. Žeňuchová Šašerina v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre úspešne obhajila dizertáciu na tému Duchovná kultúra medzi Východom a Západom. Na materiáli Uglianskych rukopisov.

Publikačná činnosť

2022

ŠAŠERINA, Svetlana. The value system reflected in the homiletic tradition of the 17th and 18th centuries. In Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. 1. vyd. – Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022, pp. 27-42. I
ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz Indii v kirilličeskich tekstach XVIII veka iz Podkarpatia = The Image of India in the Cyrillic Texts of the 18th Century from the Carpathians. In Palaeobulgarica-Starobalgaristika, 2022, roč. 46, č. 2, s. 141-152. 
ŠAŠERINA, Svetlana. О годинахъ и часѣхъ: vnímanie času a jeho odraz v písomných pamiatkach karpatskej proveniencie = O godinach i časech: Perception of Time and its Reflection in Written Monuments of Carpathian Provenance. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina – Peter Žeňuch – Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 13-18. 
ŠAŠERINA, Svetlana. K otázke o formovaní kresťanskej identity západných Slovanov. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 1, s. 95-96. 
ŽEŇUCH, Peter – ŠAŠERINA, Svetlana – HRÍBOVÁ, Marína. Z výsledkov pramenného výskumu o usporiadaní a predstavách o svete v kontexte slovanských jazykových vzťahov : axiologické, etnolingvistické a kultúrne aspekty = From the results of source research on the arrangement and ideas about the world in the context of Slavic language relations: axiological, ethnolinguistic and cultural aspects. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 2, s. 156-167. 

Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. Peter Žeňuch – Svetlana Šašerina, Eds., rec. Róbert Letz, Zvonko Taneski. 1. vyd. Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022. 96 pp. 
ŽEŇUCH, Peter – ŠAŠERINA, Svetlana. Introduction. In Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. 1. vyd. – Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022, pp. 5-7. 
ŽEŇUCH, Peter – ŠAŠERINA, Svetlana. Conclusion. In Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. 1. vyd. – Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022, p. 91. 

Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti = Interdisciplinary research of sources on language and spiritual culture: Slovak-Slavic connections. Svetlana Šašerina – Peter Žeňuch – Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022. 352 s. 
ŽEŇUCH, Peter – ŠAŠERINA, Svetlana – HRÍBOVÁ, Marína. Na úvod o interdisciplinárnom výskume prameňov jazyka a duchovnej kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 9-10.

2021

ŠAŠERINA, Svetlana. Interpretacija sistemy cennostej v gomiletičeskoj tradicii pod Karpatami = Interpretation of the Value System in Homiletic Tradition under the Carpathians. In Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 3, s. 398-402. 
ŠAŠERINA, Svetlana. Zberateľská činnosť Zboru pre výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 45-53. 
ŠAŠERINA, Svetlana. K životnému jubileu profesora Petra Žeňucha = On the Life Jubilee of Professor Peter Žeňuch. In Slovenský časopis historický, 2021, roč. 1, č. 2, s. 363-367. 
ŽEŇUCH, Peter – ŠAŠERINA, Svetlana. Language as a Means of Communication with God. In Akropolis : Journal of Hellenic Studies, 2021, vol. 5, p. 70-85.

2020

ŠAŠERINA, Svetlana. Zberateľská činnosť Zboru pre výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 45-53.
ŠAŠERINA, Svetlana. Tradicionnite christianski cennosti i otraženieto im v chomiletičnata tradicia na Mukačevskata eparchia prez XVII-XVIII v. In Bălgarski ezik, 2020, roč. 67, č. 1, s. 107-118.
ŠAŠERINA, Svetlana. K problematike výskumu a publikovania písomných pamiatok. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 3, s. 494-498.
ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz Bohorodičky v kontexte cyrilskej rukopisnej kázňovej tvorby pod Karpatmi. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 250-257. I
ŠAŠERINA, Svetlana. Axiologický vzťah čistoty a očisťovania. In Od čistoty k hygiene – od hygieny ku zdraviu – metamorfózy starostlivosti o dušu a telo : ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA 26. – Košice : Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : Dobrá kniha, 2020, s. 25-32.
 

2019

ŠAŠERINA, Svetlana. Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia = Dve ugľanskije rukopisi poučenij i pritč XVII veka. Rec. Erika Brtáňová, Martin Golema. Bratislava : VEDA, 2019. 654 s. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, VI.
VAŠÍČKOVÁ, Svetlana. K výskumu cyrilskej písomnej tradície spojenej so slovenským kultúrnym horizontom. In Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 79-90.
ŠAŠERINA, Svetlana. Tradičné hodnoty Karpatorusov a ich odraz v homiletickej tradícii Mukačevskej eparchii v 17. – 18. storočí. In Culturologica Slovaca : internetový kulturologický časopis, 2019, roč. 4, s. 130-144.
ŠAŠERINA, Svetlana. Tradicionnyje christianskije cennosti i ich otraženije v gomiletičeskoj tradicii Mukačevskoj jeparchii v XVII–XVIII vv. In Vzgľad na slavianskuju aksiologiju. – Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 141-158.
ŠAŠERINA, Svetlana. Ruština. Krátky jazykovo-historický obraz. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 6, s. 65-71.

2018

Etnicko-konfesionálna rozmanitosť z hľadiska úniou nezjednotených veriacich v Mukačevskom biskupstve na prelome 17. a 18. storočia. In: Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1, s. 73-78.

Tolkovanija i poučenija na Svjaščennoje Pisanije kak istočnik issledovanija kuľturnoj kommunikacii meždu Vostokom i Zapadom. In: Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 18-19.

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia. Svetlana Vašíčková – Ľubomíra Wilšinská (Zost.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. 72 s.

2017

O jazyke evangelskich perikop učiteľnych evangelij karpatskogo regiona. In Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 133-140.

Reakcija na process latinizaciji, otražennaja v tekstach Ugljanskich rukopisej. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. – Košice ; Bratislava : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 153-170. ISBN 978-80-8191-074-6. (Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia).

Cyrilské rukopisy karpatskej proveniencie ako zdroj etnolingvistického výskumu. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. – Bratislava ; Sofia : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike : Institut za blharski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin“ pri BAN, 2017, s. 271-276. ISBN 978-80-89489-32-9. (Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)).

2016

Dva rukopisy z konca 17. storočia z Marmaroša. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 155-164.

Maďarismy v Ugljanských rukopisech. In Slované: souznění a konflikty. – Červený Kostelec / Praha : Pavel Mervart a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 57-64.

Углянские рукописи как источник познания карпатской духовной культуры на рубеже XVII–XVIII вв. In Ján Stanislav a slovenská slavistika, 2016, s. 41-50.

2015

О лексических заимствованиях западнославянского происхождения в Углянском сборнике „Ключ“. In Křižovatky Slovanů, Červený Kostelec/Praha 2015, s. 81-93.

Apokrifičeskije motivy v ugľanskom učiteľnom evangelii. In Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 165-185.

2014

Богородица в культурной традиции Закарпатья. In: Slavica Nitrensia, 2014, č. 2, s. 59–64.

Народные и апокрифические мотивы рождественского цикла, отражённые в Углянских рукописях второй половины XVII века. In Studia Ceranea, 2014, č. 4, s. 209-217.

2013

Dva uglianske rukopisy evanjeliových ponaučení, výkladov a exempiel. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 155-160.

Ľudové a apokryfické motívy vianočného cyklu v uglianskych rukopisoch druhej polovice 17. storočia. In: Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 2, s. 132-138.

2012

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. In Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 2, s. 165-166.

2011

Культурные аспекты путешествия в Святую землю (на материале рукописи Иоанна Брадача конца XVIII века из восточной Словакии). In Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 2, s. 161-166.

Magisterská práca „Lingvistické a kulturní aspekty v «Chožděnii Daniila igumena…» v opisu konce 18.století,“ Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, 2011.