• Slovenčina
  • Русский
  • English

Jazykový obraz právneho a kultúrneho myslenia v textoch staršej slovenskej a bulharskej literatúry

Linguistic image of legal and cultural thinking in texts of older Slovak and Bulgarian literature

Číslo projektu BAS-SAS-21-08
Trvanie projektu 1.1.2021 – 31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ Peter Žeňuch
Spoluriešiteľská inštitúcia Methodian Research centre of BAS

Projekt sa zameriva na výskum etablovania špecifických kultúrnych symbolov ako spravodlivosť, právo, systém, poriadok, mier a i. v kultúrnej identite spoločenstva. Dôraz sa kladie na štúdium ich prepojeniu s kultúrnou symbolikou a hodnotami spoločnosti vo vzťahu k individuálnej, skupinovej, kolektívnej a národnej identite v slovensko-bulharskom i širšom európskom kultúrnom a jazykovom priestore. Charakteristickým javom právnej písomnej kultúry v slovanskom kontexte je paralelná koexistencia starých, dožívajúcich a nových, rodiacich sa kultúrnych foriem. Zo synergie duchovnej a právnej kultúry vyplynuli slovanskom prostredí hlavné zdroje kultúrnej pamäti. Tie sú určujúce pre rozvoj slovanskej kresťanskej a právnej identity založenej na princípoch a tradícii cyrilometodského odkazu.

The project focuses on research of such specific cultural symbols establishment as justice, law, system, order, peace, etc. in the cultural identity of the community. Emphasis is placed on the study of their connection with cultural symbolism and values of society in relation to individual, group, collective and national identity in the Slovak-Bulgarian and wider European cultural and linguistic space. A characteristic phenomenon of legal written culture in the Slavic context is the parallel coexistence of old, surviving and new, nascent cultural forms. The main sources of cultural memory emerged from the synergy of spiritual and legal culture in the Slavic environment. These are decisive for the development of Slavic Christian and legal identity based on the principles and tradition of the Cyril and Methodius heritage.

Dosiahnuté výsledky za rok 2021

Uskutočnila sa excerpcia existujúcich pramenných textov zameraná prípravu publikácie k problematike cyrilských písomných prameňov právnej povahy v prostredí pod Karpatmi a na východnom Slovensku.
Pracovné cesty sa rámci projektu z pandemických dôvodov nerealizovali. Dvaja riešitelia projektu prostredníctvom online konferencie referovali o svojich výskumoch. P. Žeňuch dňa 28. októbra 2021 predniesol referát o pôvode liturgického jazyka byzantsko-slovanskej cirkvi v rukopisných edukačných zbierkach 18. storočia pod Karpatmi na konferencii s názvom „The path of Cyril and Methodius – spatial and cultural-historical dimensions“ (27. – 29. októbra
2021) v Sofii v partnerskej riešiteľskej inštitúcii. Na rovnakej konferencii vystúpila aj S. Šašerina, ktorá dňa 29. októbra 2021 predniesla referát o vývine cyrilskej rukopisnej tradície pod Karpatmi.