• Slovenčina
  • Русский
  • English

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov

Zodpovedný riešiteľ: Peter Žeňuch

Trvanie projektu: 1.1.2018 – 31.12.2021

Spoluriešiteľské inštitúcie: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Spoločný slovensko-český výskum podkarpatského areálu na východnom Slovensku a v priestore dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny nadväzuje na celý rad starších i novších výskumov českých, slovenských, ukrajinských i ruských historikov, paleoslavistov a dialektológov. Projekt sa zameria na zhrnutie a systematizáciu výsledkov nielen starších výskumov, ale prinesie aj nové pohľady na problematiku vývinu cirkevnej i svetskej duchovnej písomnej kultúry v kontexte stretania sa dvoch slovanských kultúrnych priestorov poznačených západnou (latinskou) a východnou (byzantsko-slovanskou) kresťanskou tradíciou. Práve na tejto úrovni môže v rámci projektu kontinuovať výskum každodenných reálií života duchovných i svetských zložiek spoločnosti i vzťahy medzi ľuďmi ako príslušníkmi konfesií i rozličných spoločenských vrstiev, ich katechizáciu a didaktizáciu prostredníctvom písomností, kázní, poučných príbehov a ďalších zložiek kultúry.

Dosiahnuté výsledky 2020

V rámci projektu sa podarilo publikovať zborník príspevkov s názvom „Etnolingvistický výskum na Slovensku : Súčasný stav a perspektívy“ (ed. Katarína Žeňuchová; Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2020), ktorý sa prioritne realizoval v rámci projektu VEGA 2/0045/17 : Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku. Účastníci vedeckých konferencií (pozri v správe o činnosti za rok 2019) zo Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i, v Prahe svoje príspevky prezentovali práve vďaka podpore bilaterálnej projektovej spolupráce (F. Čajka, M. Vašíček). Príspevky ostatných členov riešiteľského tímu zo Slovanského ústavu AV ČR v rámci bilaterálneho projektu sa publikujú v časopse Slavica Slovaca v roku 2021. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu s COVID-19 zodpovední riešitelia v SR a v ČR predložili žiadosť o predĺženie riešenia projektu do konca roka 2021.

Čajka, F. 2020. Kritická edice latinských paralel k českocírkevněslovanským Besědám na evangelia papeže Řehoře Velikého. In Slavica Slovaca, roč. 55, č. 3, s. 473-478.
Žeňuch, P. (2020). Prameň ako východisko kultúrnej pamäti: Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Slavica Slovaca, roč. 55, č. 3, s. 482-493.
Šašerina, S. 2020. K problematike výskumu a publikovania písomných pamiatok. In Slavica Slovaca, roč. 55, č. 3, s. 494-498.
 

Dosiahnuté výsledky 2019

V rámci projektu sa dňa 18.11.2019 v SÚJS SAV uskutočnil medzinárodný vedecký seminár, ktorého organizátorom bol Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Na seminári sa prediskutovali aktuálne výsledky výskumov zamerané na kultúrnu komunikáciu, ktorá je z hľadiska výskumu jazykovo-kultúrnych a konfesionálnych vzťahov odrazom prirodzených procesov a dôležitým východiskom pre poznanie súčasného stavu i ďalšieho vývinu slovenskej kultúry v európskom prostredí.

Účastníci konferencie sa zamerali na dva tematické okruhy: 1. Prameň ako východisko kultúrnej pamäti a 2. Každodennosť v slovenskej duchovnej kultúre.
Keďže výskum prameňov súvisí s poznávaním každodenného života človeka a spoločnosti, tematika poskytla priestor na osvetlenie špecifických noriem a vzorcov správania sa človeka ovplyvneného konfesionálnym videním sveta v kontexte empirických, kognitívnych i emocionálnych súvislostí. Významným predpokladom pre takýto pohľad na výskum prameňov je snaha o systematizujúce poznávanie každodenného života religiózne formovaného človeka.

Referáty, ktoré odzneli na seminári:
Ján DORUĽA: Antonius Bernolak, nobilis Pannonius, a iní Panóni v Uhorsku
Vladimír RÁBIK: Povaha a interpretácia slovacík v stredovekých písomnostiach Vatikánskeho tajného archívu
Svetlana VAŠÍČKOVÁ: Poznámky k edičnej praxi cyrilských rukopisov byzantského obradu na Slovensku a v podkarpatskoruskom priestore
Václav ČERMÁK: K problematice vydávání charvátskohlaholských rukopisných fragmentů z českých sbírek
František ČAJKA: Edice latinských paralel k českocírkevněslovanským Besědám na evangelia papeže Řehoře Velikého
Štefan PILÁT: K připravované edici Skopského apoštolu, krátkého aprakosu z roku 1313.
Róbert JÁGER: Právno-historické aspekty veľkomoravskej štátnosti
Peter ZUBKO: Latinsko-byzantské komparácie v Užhorodskom rukopisnom Pseudozonarovi
Mária A. STRÝČKOVÁ: Obraz miestnej gréckokatolíckej cirkvi vo vybraných latinských rukopisných prameňoch
Peter ŽEŇUCH: Niekoľko poznámok k pripravovanej edícii Bradáčovho kompendia o dejinách cirkvi pre gréckokatolíkov Mukačevskej eparchie z konca 18. storočia.

Zo seminára sa pripravuje spoločný výstup v podobe monotematického súboru štúdií, ktorého vydanie sa plánuje v roku 2020 s finančnou podporou realizovanou pomocou grantových projektov „Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku“ (VEGA 2/0025/18) a „Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom“ (VEGA 2/0011/17).
 

Dosiahnuté výsledky 2018

V rámci projektu sa uskutočnili pracovné cesty na konferencie venované slovensko-českej vedeckovýskumnej spolupráci zameranej na skúmanie cyrilskej písomnej kultúry. V tejto súvislosti v Slovanskom ústave AV ČR v Prahe v dňoch 5.-7.2.2018 predniesol P. Žeňuch na konferencii „Proměny české slavistiky po roce 1989“ príspevok, v ktorom poukázal na dlhodobú slovensko-českú spoluprácu v oblasti slavistických výskumov. Do časopisu Slavia (2019) pripravil P. Žeňuch článok „Komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov akreditované na 16. medzinárodnom zjazde slavistov v Belehrade“, v ktorom poukazuje na dôležitosť slavistického výskumu v medzinárodnom kontexte.

S. Vašíčková v kontexte výskumov projektu predniesla referát na tému „Zberateľská činnosť Zboru pre výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi a aktuálne výskumy cyrilských rukopisov v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV“ na konferencii „Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928“ v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (10.-11. októbra 2018).