• Slovenčina
  • Русский
  • English

Duchovné hodnoty a tradičná kultúra

Spiritual values and traditional culture

Evidenčné číslo projektu Mob-Open-20-08
Trvanie projektu 1.1.2021 – 31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Spoluriešiteľská inštitúcia: Institute for Bulgarian Language „Prof. L. Аndreychin” of BAS

Otázky súvisiace s duchovnými hodnotami a tradičnou kultúrou sú predmetom výskumu v nových smeroch antropologickej lingvistiky od konca 20. a začiatku 21. storočia. Svoje miesto táto výzkumná téma si našla aj v publikáciách odborníkov z moskovskej etnolingvistickej školy pod vedením Svetlany Tolstojovej, v ľublinskej etnolingvistickej škole vedenej J. Bartmińskim a v etnickolingvistickej škole v Sofii vedenej М. Kitanovovou. Slovenský etnolingvistický výskum sa realizuje pod vedením P. Žeňucha. Účastníci projektu pracujú v oblasti historickej lingvokulturológie a modernej etnolingvistiky pri implementácii diachronickej a synchrónnej metódy výskumu. Špecifikom tohto projektu je kombinácia metód spracovania a analýzy materiálu zo stredovekých písomných zdrojov a údajov z tradičnej kultúry Bulharov a Slovákov. Vďaka tomu je tento projekt inovatívny a hodnotný pre rozvoj bulharskej a slovenskej kultúry.

The issues related to the spiritual values and traditional culture is subject of research in the new directions of the anthropologic linguistics from the end of 20th and the beginning of 21st century. It has its place in the publications of the specialists from the Moscow ethno-linguistic school headed by Sv. Tolstaya, from the Lyublin ethno-linguistic school headed by Y. Bartmiński, from the Sofia ethno-linguistic school headed by М. Кitanova and from the Slovak ethno-linguistic school headed by P. Žeňuch. The participants in the project work in the field of the historical linguo-culturology and modern ethno-linguistic as they implement the diachronic and synchronic method of research. The new and specific thing in the development of this project is the combining of the methods for processing and analysis of material from medieval written sources and of data from the traditional culture of Bulgarians and Slovaks. This makes this project innovative and valuable for the development of the Bulgarian and Slovak culture.

Dosiahnuté výsledky za rok 2021

Pracovné cesty sa z pandemických dôvodov (COVID-19) nerealizovali, ale dňa 8. júna 2021 sa uskutočnila plánovaná medzinárodná vedecká konferencia prostredníctvom platformy zoom na tému „Obraz krízy v jazyku a kultúre: Kríza ako príležitosť pre revitalizáciu hodnotového systému spoločnosti“,. Okrem riešiteľov projektu sa na nej zúčastnili aj ďalší slovenskí, bulharskí a ruskí slavisti.
Správa o priebehu konferencie sa publikuje na hlavnej stránke Slovenskej akadémie vied: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9690
Program konferencie sa nachádza stránke Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV: http://slavu.sav.sk/konferencie/Program_Obraz_krizy.pdf Referáty prednesené na konferencii sa publikujú v časopise Slavica Slovaca ako samostatné vedecké štúdie: http://www.slavu.sav.sk/casopisy/Slavica_2021_3.php
V rámci projektu sa v roku 2022 pripravuje na vydanie elektronická knižná publikácia v anglickom jazyku na tému „Kríza a ako príležitosť: filologicko-axiologická rozprava“ s úvodom, záverom a bibliografiou zameranou na axilogickú výskumnú problematiku z tematicky zameraného axiologického okruhu, ktorý vymedzuje krízu ako príležitosť na revitalizáciu a stabilizáciu hodnotového systému spoločnosti. Knižná publikácia v štyroch kapitolách predstaví hodnotový systém meniacej sa spoločnosti. Výskumné ciele projektu sú zamerané na štúdium písomných prameňov a implementovanie teórie o jazykovom obraze sveta prostredníctvom pojmov súvisiacich s hodnotami v kontexte tradičnej kultúry do praxe najmä z edukačno-didaktického hľadiska. Tento aspekt je užitočný najmä pre kontinuálnu udržateľnosť dejinami preverených hodnôt v moderných spoločensko-kultúrnych súvislostiach. Doterajšie poznatky poukazujú na prepojenie tradičnej kultúrnej paradigmy s aktuálnymi používanými jazykovými prostriedkami. V niektorých prípadoch však práve vďaka revitalizácii starších vrstiev axiologického vnímania sveta dochádza k stabilizácii duchovných a religióznych hodnôt ako životného štýlu v rozmanitých kontextoch v slovanskom i európskom priestore. Tradičné kultúrne povedomie pritom adaptuje pluralitné pohľady ako východisko pre ďalší duchovno-kultúrny vývin spoločenstva. V záujme získavania ďalších informácii a poznatkov k tejto výskumnej téze sa v roku 2022 plánujú pracovné cesty do Bulharska (ak to, pravda, pandemická situácia dovolí) za účelom doplňujúceho výskumu a tiež prezentácie dosiahnutých výsledkov (prezentácia elektronickej knižnej publikácie).