• Slovenčina
  • Русский
  • English

Peter Žeňuch a kolektív: Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i., 2023.

Kultúrno-spoločenské hodnoty sa odrážajú v jazyku ako nositeľovi konceptov predstáv o svete. Na základe ich analýzy je možné rekonštruovať základné črty fungovania spoločnosti v predkresťanskej minulosti a v kolektívnej kultúrnej pamäti všeobecne. Predstavu o formovaní povedomia ako zdroja myšlienkového a emocionálneho stotožnenia možno doložiť najmä v kontexte sprítomňovania historických a verifikovateľných dejov a udalostí, ktoré sa vo vedomí človeka spájajú s udalosťami nadprirodzenej povahy. Vo všeobecnosti možno povedať, že kultúrna pamäť spoločenstva o jeho usporiadaní vychádza zo spolupôsobenia obrazov a symbolov antropocentrického uvažovania o duchovnom i materiálnom svete človeka. Slovanské tradičné zvyky a hodnoty sú založené najmä na symbióze kresťanských a predkresťanských, mytologických predstáv.
Publikované texty a komentáre v prítomnej knižnej publikácii k prinášajú v prítomnej knižnej práci predovšetkým úvahy o tom, že z jednotlivých textov nemožno vylúčiť obraz o živote človeka. Neuprednostňuje sa subjektívne rozprávanie autora, ale zdôrazňuje sa objektívnosť zobrazovaného motívu a témy.
Rozhodujúcu rolu pri interpretácii pramenných textov tak zohráva pochopenie všetkých vlastností a javov jazyka, ktorý sa ako nástroj komunikácie uplatňuje v jednotlivých literárnych a naračných žánroch. Texty spravidla neodrážajú iba idiolekt autora, lebo sú aj výsledkom kolektívneho kultúrneho povedomia. Pochopiť sémantickú náplň jednotlivých obrazov, symbolov a pojmov si však už vyžaduje kritický stupeň vnímania obsahu, ktorý je spojený s kontinuálne utváraným kultúrnym povedomím a pamäťou spoločenstva.

Publikácia na stiahnutie tu.