• Slovenčina
  • Русский
  • English

Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe

Evidenčné číslo projektu APVV SK-BUL-O1806
Vedúci projektu Mária Košková (za slovenskú stranu),
Marija Čoroleeva (za bulharskú stranu)

Spolupráca Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Ústavu bulharského jazyka BAV vyústila do spoločného mobilitného projektu pod názvom Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe, ktorý bol schválený Agentúrou na podporu výskumu vedy a vývoja na obdobie od 1. mája 2007 do 31. decembra 2008 (hlavné riešiteľky projektu M. Košková, M. Čoroleeva).

Podstata projektu spočívala vo vzájomnej výmene skúseností z lexikografickej práce v každom zo zúčastnených ústavov, v prezentácii koncepčných postupov a spoločnom úsilí hľadať optimálne riešenia mnohoaspektovej lexikografickej problematiky. Uvedené aktivity boli realizované v rámci pracovných pobytov, počas okrúhlych stolov za účasti bulharských a slovenských vedcov, ako aj na medzinárodnej konferencii, na ktorej odznelo 25 príspevkov, publikovaných v zborníku rovnomenného názvu.

Dosiahnuté výsledky v roku 2008

V rámci riešenia mobilitného projektu APVV slovenskí a bulharskí riešitelia uskutočnili tieto plánované pracovné cesty:

a) V rámci riešenia projektu sa v dňoch 27.–30. mája 2008 realizoval pracovný pobyt vedeckých pracovníčok (prof. Marija Čoroleeva, DrSc., Mgr. Sabina Pavlova, Mgr. Nadežda Kostova, PhD., Mgr. Cvetelina Georgieva, PhD., Mgr. Vanina Sumrova) z Ústavu bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina Bulharskej akadémie vied v Bratislave.

b) V rámci riešenia projektu spoločného slovensko-bulharského projektu APVV (SK-BUL-O1806) dňa 28. mája 2008 usporiadal Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe venovanú pamiatke profesorky Vesy Kiuvlievovej-Mišajkovej. Na konferencii sa reflektovali potreby lexikografickej teórie a praxe. Bulharskí a slovenskí lingvisti, ktorí majú snahu prinavrátiť lexikografii stratenú prestíž, uvítali možnosť organizovania spoločných stretnutí, ktoré sú i budú prínosom pre národnú lexikografiu každej zo zúčastnených strán v teoretickej a praktickej rovine. Na konferencii sa prezentovali koncepčné postupy pre optimálne riešenie mnohoaspektovej slovensko-bulharskej lexikografickej problematiky.

Dosiahnuté výsledky v roku 2007

V rámci riešenia mobilitného projektu APVV slovenskí a bulharskí riešitelia uskutočnili tieto plánované pracovné cesty:

a)  V dňoch 7. – 14. septembra 2007 navštívili pracovisko SÚJS SAV M. Čoroleeva,  S. Pavlova, N. Kostova (7 dní + 7 dní + 6 dní). V rámci ich pobytu sa na pôde SÚJS SAV realizovalo stretnutie slovenských a bulharských lexikografov, počas ktorého sa rokovalo o aktuálnych koncepciách a lexikografických postupoch. Uskutočnili sa aj dve stretnutia s pracovníkmi JÚĽŠ SAV za účelom výmeny skúseností z oblasti bulharskej a slovenskej teoretickej a praktickej lexikografie, ako aj diskusie o významnej úlohe budovania národného jazykového korpusu a jeho využitia v lexikografickej praxi.

b)  V dňoch 17. – 27. októbra 2007 Mária Košková navštívila Ústav bulharského jazyka BAV, kde spolu s bulharskými kolegami a riešiteľmi projektu rokovala o organizácii spoločnej konferencie, ktorá sa uskutoční v prvom polroku 2008. S riaditeľom prof. Vasilom Rajnovom, DrSc., sa prerokovali aj ďalšie možnosti spolupráce ústavov.