• Slovenčina
 • Русский
 • English

Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov

Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations

Evidenčné číslo projektuAPVV-18-0032
Zodpovedná riešiteľkaMgr. Svetlana Šašerina, PhD.

Projekt predstaví interdisciplinárny tematologický výskum významov a vplyvov mýtických archetypálnych (prapôvodných) obrazov systému – spravodlivosti – práva – poriadku vo svojom dlhodobom vývoji a postupnom ustaľovaní v kultúrnej identite Slovákov v širšom slovanskom/európskom kontexte. Súčasťou projektovej iniciatívy je aj edícia vzácnych, dosiaľ nespracovaných prameňov naratívnej povahy týkajúcich sa slovenského kultúrneho priestoru, v ktorých sa zobrazuje mýtický odraz tvorby systému/poriadku/spravodlivosti/práva, etablovaný v kultúrnej pamäti spoločenstva, pričom sa podáva jeho ucelený výklad cez prizmu etnolingvistiky a teórie o znakoch (kultúrnej semiotiky).

Publikácie v roku 2020

Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR (plánované)

 • ŠAŠERINA, Svetlana. K problematike výskumu a publikovania písomných pamiatok. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 3, s. 494-498. (2019: 0.117 – SJR, Q3 – SJR). (2020 – SCOPUS). ISSN 0037-6787.
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Dialektický slovník bošácky Ľudovíta V. Riznera ako nevyčerpateľný prameň etnolingvistických výskumov. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 3, s. 408-416. (2019: 0.117 – SJR, Q3 – SJR). (2020 – SCOPUS). ISSN 0037-6787.

Vedecké práce publikované v kolektívnej knižnej publikácii (monografii) v SR (nad plán)

 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Obraz Panny Márie v mariánskych kázňach Hugolína Gavloviča. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 258-272. ISBN 978-80-89489-45-9.
 • MARINČÁK, Šimon. Dynamika vzniku mariánskych sviatkov v histórii cirkvi. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 178-185. ISBN 978-80-89489-45-9.
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz Bohorodičky v kontexte cyrilskej rukopisnej kázňovej tvorby pod Karpatmi. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 250-257. ISBN 978-80-89489-45-9.
 • ZUBKO, Peter. Mariánsky kult na východe Slovenska v období baroka. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 35-58. ISBN 978-80-89489-45-9.
 • ŽEŇUCH, Peter. Pieseň o obraze klokočovskom ako historické svedectvo o zázraku : Kultúrnohistorická a jazykovo-historická interpretácia prameňa. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 59-90. ISBN 978-80-89489-45-9.

Vedecké monografie (rozsah publikácie min. 3 autorské hárky) v SR (nad plán)

 • ŽEŇUCH, Peter a kol.: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska : Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 384 s. ISBN 978-80-89489-45-9 (http:// slavu.sav.sk/publikacie/bohorodicka_2020_ebook_web.pdf)

 • V rámci projektu bol publikovaný aj jeden popularizačný článok k problematike slziacej klokočovskej ikony: ŽEŇUCH, Peter. Úcta k slzám Bohorodičky. In Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 2020, roč. 52, č. 2, s. 12. ISSN 1335-7492.

Ročna správa o riešení projektu v roku 2020

Ročna správa o riešení projektu v roku 2019