• Slovenčina
  • Русский
  • English

Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia

Preparation and publication of a handwriting book of sermons and the Holy Scriptures interpretations from the 18th century

Evidenčné číslo projektuVEGA 2/0067/20
Vedúci projektuMgr. Svetlana Šašerina, PhD.

Komentované vydanie cyrilského rukopisu Klimenta Bukovského z 18. stor., ktorý patrí do korpusu textov poučiteľných evanjelií. Písomné pamiatky tohto typu obsahujú ponaučenia a výklady k nedeľným a sviatočným čítaniam Svätého písma, ktoré sa používali na edukáciu a pri príprave kázní. Vzhľadom na ich didaktický charakter boli veľmi rozšírené a používané. Nekánonický charakter tohto druhu písomnosti určoval variantnosť tohto žánru. Skriptorská tradícia textov mimoliturgického charakteru, ku ktorým patrí aj žáner poučiteľných evanjelií, umožňovala kompilovať a dopĺňať ich aj z iných zdrojov, vrátane prekladov z cudzojazyčného prostredia do miestneho jazyka používateľov. Tak vznikli viaceré redakcie rukopisov, ktorých porovnaním môžeme získať poznatky o migrácii jednotlivých textov a motívov, o kultúrnej a náboženskej komunikácii spoločenstiev v prostredí karpatského areálu, o hodnotovom systéme jednoduchých veriacich a o ďalších aspektoch každodenného života príslušníkov byzantského obradu pod Karpatmi.

An annotated edition of the Cyrillic manuscript of Kliment Bukovsky from the 18th century, which belongs to the corpus of didactical gospels. This type of manuscripts, including sermons and interpretations of the Holy Scriptures on Sundays and feast days of a liturgical year, were used for education and preparation of homiletics. Because of their didactic nature, they were widely spreaded and used. The variety of this genre was determined by the non-canonical nature. The script tradition of non-liturgical texts, including the genres of didactical gospels, enabled authors to compile different sources, including translations from a foreign language to the local language. In this way, several versions of manuscripts were created. By their comparison we can see the migration of individual texts and motives, cultural and religious communication of communities in the Carpathian area, the value system of ordinary believers and other daily life aspects of members of the Byzantine rite under the
Carpathians.

Dosiahnuté výsledky za rok 2021

V rámci práce na projekte prebehlo kolacionovanie cyrilskej rukopisnej pamiatky známej ako Poučiteľné evanjelium Klimenta Bukovského, komentované vydanie ktorej je hlavným cieľom tohto projektu.
V rámci riešenia projektu sa vedúca riešiteľka zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom Slovakistika – súčasný stav a perspektívy / Slovakistika – aktuelno stanje i perspektive, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom online platformy zoom v Novom Sade (Srbsko) dňa 2.12.2021. V rámci konferencii bol prednesený príspevok Cyrilský rukopis Klimenta Bukovského v kontexte homiletickej tvorby pod Karpatami, v ktorom bol predstavený rukopis a jeho charakteristické črty. Príspevok v podobe vedeckej štúdie bude odovzdaný do tlače v marci 2022. Vedúca riešiteľka projektu sa zúčastnila aj medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Obraz krízy v jazyku a kultúre: Kríza ako príležitosť pre revitalizáciu hodnotového systému spoločnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 8. júna v Bratislave prostredníctvom online platformy zoom. Na konferencii bol prednesený príspevok v ruskom jazyku s názvom Obraz krízy v homiletickej tvorbe pod Karpatmi, ktorý neskôr bol publikovaný v podobe vedeckej štúdie v časopise Slavica Slovaca. S. Šašerina dňa 29. októbra 2021 predniesla referát o vývine cyrilskej rukopisnej tradície pod Karpatmi. na konferencii s názvom „The path of Cyril and Methodius – spatial and cultural-historical dimensions“ (27. – 29. októbra 2021) v Sofii v partnerskej riešiteľskej inštitúcii.

Publikované štúdie:
ŠAŠERINA, Svetlana. Interpretacija sistemy cennostej v gomiletičeskoj tradicii pod Karpatami. In Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 3, s. 398-402.
ŽEŇUCH, Peter. Otverzi nam miloserdija dveri: revitalizácia hodnotového systému a mariánska duchovná tradícia = Open To Us The Doors of Mercy: revitalization of the value system. In Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 3, s. 366-377.

Dosiahnuté výsledky za rok 2020

V rámci riešenia projektu sa uskutočnil prepis cyrilského rukopisného textu Poučiteľného evanjelia Klimenta Bukovského z druhej polovice 18. storočia. Text rukopisu tvorí základ pripravovanej edície pre Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae v roku 2023.


Publikované štúdie:
STRÝČKOVÁ, Mária Antónia. An image of Greek-catholic (Uniate) church in some latin manuscripts from Slovakia. In Byzantine-Slavic Readings III. Dragiša Bojović – Kristina Mitić. – Niš : Centar za Vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu : Centar za crkvene studije : Medjunarodni centar za pravoslavne studije, 2020. ISBN 978-86-80136-21-9. ŽEŇUCH, Peter. Pieseň o obraze klokočovskom ako svedectvo o zázraku. In Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 67-94. ISBN 978-80-555-2607-2.