• Slovenčina
  • Русский
  • English

Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.-19. storočie)

Nexus Slavorum Latini: Inter-Slavonic Relations and Parallels as Mirrored in Neo-Latin Literature, XVIth – XIXth cc.

Evidenčné číslo projektu VEGA 2/0047/16
Vedúci projektuMgr. Svorad Zavarský, PhD.

Predkladaný projekt je založený na spojení slavistiky s neolatinistikou. Takáto koncepcia výskumu staršej literárnej kultúry môže byť prínosná pre obidva zúčastnené odbory: Medzinárodná neolatinistika sa dosiaľ orientovala prevažne na centrá renesančného humanizmu a západnú časť Európy. Druhú polovicu kontinentu, ktorá je z väčšej časti slovanská, pozná len málo. Keď uvážime fakt, že práve medzi Slovanmi (v Čechách, Poľsku, na Slovensku a v Chorvátsku) sa latinský jazyk ako komunikačný prostriedok udržal najdlhšie (v Chorvátsku a na Slovensku až do polovie 19. storočia), uvedomíme si, že slavistika bez výskumu latinskej kultúry slovanských národov by bola neúplná. V projekte budeme venovať pozornosť vybraným latinským literárnym pamiatkam 16.-19. storočia, v ktorých sa odzrkadľujú medzislovanské vzťahy a súvislosti.

Dosiahnuté výsledky 2018

V rámci projektu VEGA 2/0047/16 publikoval S. Zavarský v r. 2018 štúdie: Invisible Threads of Divine Providence: The British Links in the Polemical Theology of Martinus Szent-Ivany (1633–1705) / Svorad Zavarský. In Jesuit Intellectual and Physical Exchange between England and Mainland Europe, c. 1580–1789. Leiden–Boston: Brill, 2018, s. 210-234. ISBN 978-90-04-36266-6. Typ: ABC

Honor circularis (1675): A precious manuscript witnessing the beginnings of Piarist philosophy in Prievidza. In Slovak Studies, 2018, roč. 4, (strany budú známe v januári) Typ: ADE

Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice a jeho komentár k prvému Ciceronovmu listu Ad Quintum fratrem – príspevok k slovensko-poľskému humanizmu / Svorad Zavarský. In Slavica Slovaca: XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 suppl., s. 179-186. ISSN 0037-6787. Typ: ADNB

Between the Universe and Universal Knowledge: Martinus Szent-Ivany’s Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea (1689–1709) / Svorad Zavarský. In Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis. Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015). Leiden–Boston: Brill, 2018, s. 788-801. ISBN 978-90-04-36155-3. Typ: AECA

Timonova Corona Regni Ungariae admirabilis (1712) – príspevok k ideológii uhorskej koruny v novolatinskej literatúre. In BUZZÁSSYOVÁ, Ľ. – JURÍKOVÁ, E. – GRUSKOVÁ, J. (Eds.): Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 310-322. ISBN 178-80-223-4626-9. Typ: AED

V dňoch 17.–30. júna 2017 realizoval S. Zavarský výskum v generálnom archíve SJ v Ríme. (Charakteristiku pozri v časti Pracovné výskumné cesty.)
Všetci riešitelia projektu (L. Kačic, K. Karabová, M. Strýčková, A. Škovierová, O. Vaneková, Ľ. Wilšinská, S. Zavarský) realizovali posterovú prezentáciu na 17. medzinárodnom kongrese neolatinistov v Albacete (29. 7.–3. 8. 2018). V rámci projektu K. Karabová, Ľ. Wilšinská a S. Zavarský predniesli na kongrese referáty.

S. Zavarský prezentoval výsledky projektového výskumu na konferenciách v zahraničí:

ZAVARSKÝ, S.: Observatio in the thought and practice of Martinus Szent-Ivany SJ (1633-1705), Scientiae – Disciplines of Knowing in the Early Modern World, Minneapolis, University of Minnesota, 16.–19. máj 2018.

ZAVARSKÝ, S.: Oddo Koptik’s Thalleidos libri duo (1744): On the Way from Magna Hungariae Domina to Patrona totius Slovachiae, „Nedej zahynouti nám ni budoucím…“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku, Praha, 7.–9. jún 2018.

ZAVARSKÝ, S.: Martinus Szent-Ivany’s notion of scientia, 17th Congress of the International Association of Neo-Latin Studies, Albacete, 29. júl–3. august 2018.
ZAVARSKÝ, S.: Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice a jeho komentár k prvému Ciceronovmu listu ad Quintum fratrem – príspevok k slovensko-poľskému humanizmu,16. medzinárodný zjazd slavistov, Belehrad, 20.–27. august 2018.

ZAVARSKÝ, S.: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea as a substitute for a library and a shortcut to its contents, Renaissance Libraries and the Organization of Information (Fourth Conference of the Nordic Network for Renaissance Studies), Helsinki, 26.–28. september 2018.

V rámci projektu zorganizoval S. Zavarský medzinárodnú konferenciu Neo-Latin Scholarship on the Slavs (Bratislava, 5.–7. december 2018, charakteristiku pozri v časti Organizačná činnosť). Konferencia bola venovaná latinskej odbornej literatúre o Slovanoch a rôznych aspektoch slovanského sveta pred konštituovaním slavistiky ako samostanej vednej (akademickej) disciplíny. Odzneli na nej referáty v anglickom a nemeckom jazyku od bádateľov, najmä neolatinistov a slavistov, zo slovanských (Bielorusko, Ukrajina, Rusko, Poľsko, Chorvátsko, Česko a Slovensko) i neslovanských (Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, Švédsko) krajín. Išlo o prvú slavisticko-latinistickú konferenciu svojho druhu, v rámci ktorej zvlášť cenný moment predstavovalo sústredenie neolatinistov z viacerých východoslovanských krajín.

Na konferencii predniesli referáty spoluriešitelia projektu:

KARABOVÁ, K.: A content and linguistic comparison of the ideological structures of Slavic reciprocity in the works of some late eighteenth-century Slovak and Croatian thinkers.

ŠKOVIEROVÁ, A.: Martin Moncovicenus – a humanist with national awareness?

STRÝČKOVÁ, M.: Latin-Church Slavonic relationship on the example of the bilingual work Tolkovanije Svjaščénnyja Liturhíji / Explicatio Sacrae Liturgie (1815) by Juraj J. Bazilovič.

Dosiahnuté výsledky 2017

V roku 2017 odovzdal S. Zavarský do tlače dve štúdie a jednu kapitolu do zahraničnej kolektívnej monografie, ktoré sú venované dosiaľ neskúmaným problémom latinskej literatúry a vzdelanosti na Slovensku v druhej polovici 17. a na začiatku 18. storočia, a to v širších stredoeuróspkych a medzislovanských súvislostiach.

V recenzii na kolektívnu monografiu Latin at the Crossroads of Identity (eds. Almási G. – Šubarić, L.) poukázal S. Zavarský na niektoré dezinterpretácie súčasnej odbornej spisby ohľadne latinskej kultúry v Uhorsku a jej vzťahu k Slovákom a ku Slovensku.

Dňa 21. 7. 2017 realizoval S. Zavarský zahraničnú výskumnú cestu do Vědecké knihovny v Olomouci, kde študoval rukopis Doctrina mathematica (sign. M I 475), v ktorom sa nachádzajú aj texty Martina Sentivániho. Rukopis je cenným svedectvom recepcie Sentivániho diela na Wrocławskej akadémii koncom 17. storočia.

Dosiahnuté výsledky 2016

V rámci projektu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini S. Zavarský realizoval výskum v Archíve Viedenskej univerzity a predniesol referáty súvisiace s témou tohto výskumu na medzinárodných konferenciách v Osle a Zagrebe. S finančnou podporou Slovenského historického ústavu v Ríme realizoval výskum v Generálnom archíve rehole piaristov a v archíve a v knižnici Arkádskej akadémie v Ríme. V rámci projektu sa uskutočnil pracovný seminár riešiteľov grantu, ktorý sa konal 9. 12. 2016 v priestoroch SÚJS SAV.

Publikačné výstupy:

ZAVARSKÝ, S.: Plus hic invenio, quam promiserat ille: Exploring the Italian Reception of Martinus Szent-Ivany’s Quinquaginta rationes (A Research Report). Slovak Studies 1-2/2016, s. 207–218.

ZAVARSKÝ, S.: Martinus Thyrnavinus and the Republic of Letters: Some Remarks on the Sources of Thyrnavinus’s Opusculum ad Regni Hungariae Proceres (1523). Graecolatina et Orientalia XXXVII–XXXVIII, 2016, s. 47–57.

ZAVARSKÝ, S.: Výskum slovensko-latinských a slovansko-latinských vzťahov v Slavistickom ústave Jána Stanislava. In J. Doruľa – P. Žeňuch (eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava – Slovenský komitét slavistov 2016, s. 35–40.