• Slovenčina
  • Русский
  • English

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

Interlingual homonymy in Slavic languages

Evidenčné číslo projektuVEGA 2/0067/18
Vedúci projektuMgr. Mária Košková, CSc.

Lexikálnosémantický fenomén medzijazykovej homonymie možno zaradiť ku kľúčovým problémom porovnávacieho výskumu slovanských jazykov. Realizácia projektu bude prebiehať v rovine lexikologického výskumu i lexikografického spracovania tohto fenoménu v konfrontácii slovenčiny s predstaviteľom každej skupiny slovanských jazykov – bulharčiny, poľštiny a ruštiny. Ide o prvý rozsiahlejší výskum tohto druhu v slovanských jazykoch, ktorý predpokladá zaujímavé výsledky nielen v rovine teoretickej, ale najmä v rovine praktickej, kde vedecké spracovanie medzijazykovej homonymie lexikografickými postupmi výrazne zaostáva za jej teoretickým výskumom. Cieľom projektu je príprava reprezentatívneho diela, ktoré predstaví špecifiká medzijazykových vzťahov štyroch geneticky príbuzných jazykov a ich explicitnú slovníkovú konfrontáciu v oblasti medzijazykovej homonymie s ohľadom nielen na výučbu slovanských jazykov, preklad i tlmočenie, ale s ohľadom aj na širšiu kultúrnu verejnosť

Dosiahnuté výsledky 2019

Po istej modifikácii podstaty a cieľov projektu sa podľa plánu realizoval výskum lexikálno-sémantického fenoménu medzijazykovej homonymie vybraných slovanských jazykov a z aspektu slovensko-bulharskej a slovensko-ruskej konfrontácie sa uskutočnila excerpcia ja-zykového materiálu z pramenných zdrojov.

Výsledky čiastkových výskumov v rámci projektu boli publikované v odbornej tlači:

Кошкова, М. – Костова, Н.: Към семантичния развой на лексикалната единица – българско-словашки паралели. In: Материали от Международната конференция „Българистични езиковедски четения“ (19-20.11.2018 г.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 65-69. ISBN 978-619-7433-31-9

Костова, Н. – Кошкова, М.: Омонимията като следствие от повторно заемане на чужди думи (върху български и словашки материал). In: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (14-15 май 2019 година). София: Изд. на БАН, 2019, с. 91-96. ISBN 978-954-322-987-1

Výsledky realizácie projektu boli prezentované aj formou referátov na troch medzinárod-ných konferenciách:

– Medzinárodná vedecká konferencia Ústavu bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina – BAV venovaná 150. výročiu založenia Bulharskej akadémie vied. 14.-15. mája 2019 v Sofii (M. Košková)

– Cudzie jazyky v premenách času. IX. Medzinárodná vedecká konferencia. 7.11.2019, Ekonomická univerzita v Bratislave (T. Grigorjanová)

– Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie. IV. medzinárodná vedecká konfe-rencia. máj 2019. Ekonomická univerzita v Bratislave (T. Grigorjanová)

Dosiahnuté výsledky 2018

V prvom roku realizácie projektu sa uskutočnil výskum lexikálnosémantického fenoménu medzijazykovej homonymie a jej rozličných interpretácií v slovanskej jazykovednej teórii. Súčasne sa excerpoval jazykový materiál, na základe ktorého sa spracoval prvý variant koncepcie lexikografickej časti projektu.

V rámci projektu boli publikované dve štúdie:

Prvá časť štúdie – Košková, M.: Dynamika jazyka v zrkadle slovníkového spracovania (na bulharskom a slovenskom materiáli). In Slavica Slovaca: XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 suppl., s. 4-18. ISSN 0037-6787

Grigorjanová, T.: Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 389-396. [spoluautor MATYTCINA, Marina] VEGA 2/0067/18

Do tlače boli odovzdané štúdie: Kăm semantičnija razvoj na leksikalnata edinica – bălgarsko-slovaški paraleli (Košková); Processy terminologizacii i determinologizacii ekonomičeskoj leksiki (T. Grigorjanová).

Výsledky realizácie projektu boli prezentované formou referátov na štyroch konferenciách:

– XVI. Medzinárodný slavistický kongres v Belehrade 20.-27.8.2018 – Dynamika jazyka v zrkadle slovníkového spracovania (na bulharskom a slovenskom materiáli) (M. Košková)

– Medzinárodná konferencia Bălgaristični ezikovedski četenija 19.-20.11.2018 – Kăm semantičnija razvoj na leksikalnata edinica (M. Košková)

– Medzinárodná konferencia rusistov v Barcelone 20.-22.6.2018 – Processy terminologizacii a determinologizacii ekonomičeskoj leksiki (T. Grigorjanová)

– III. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie v Bratislave 21.6.2018 – Osobitosti prekladu politicky korektných eufemizmov (T. Grigorjanová)