• Slovenčina
  • Русский
  • English

Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

Liturgical language of the Byzantine-Slavic tradition faithful in Slovakia

Evidenčné číslo projektuVEGA 2/0002/21
Vedúci projektuProf. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Projekt sa venuje lingvistickej charakteristike liturgického jazyka cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku. Zameriava sa najmä na synchrónno-diachrónny opis cirkevnoslovanského jazyka používaného v slovenskom jazykovom a kultúrnom prostredí. Projektom sa nadväzuje na doterajšie výsledky výskumov cyrilských písomností liturgického i neliturgického charakteru. Osobitná pozornosť sa sústreďuje na synchrónnu jazykovú charakteristiku fonetických a morfologických javov v ústnom po cirkevnoslovansky realizovanom modlitbovom prejave slovenských veriacich. Opis aktuálneho stavu jazykového variantu cirkevnej slovančiny u slovenských používateľov je nevyhnutný najmä pre konfrontačný výskum jazyka cyrilských písomných pamiatok slovenskej proveniencie, ktoré sú späté s religióznym životom byzantského obradu na Slovensku aj z hľadiska jazykovo-etnickej komunikácie v liturgickom kontexte.

The project pursues the linguistic characteristics of the liturgical language of the Byzantine-Slavic Church in Slovakia. It focuses especially on the synchronic – diachronic description of the Old Church Slavonic language in use in the Slovak linguistic and cultural milieu. This project builds on the actual results of the research conducted on the Cyrillic writings of the liturgical and non-liturgical type. Special attention is paid to synchronic linguistic characteristics on phonetic and morphologic phenomena in oral prayer utterance by Slovak faithful pronounced in Old Church Slavonic. The description of status of the linguistic variant of Old Church Slavonic among Slovak users is inevitable especially for the contrastive research of the language of Cyrillic written monuments of the Slovak provenience. It regards especially monuments connected with the religious life of the Byzantine rite in Slovakia, and from the point of view of the linguistic – ethnical communication in the liturgical context, too.

Dosiahnute výsledky za rok 2021

V rámci projektu sa uskutočnilo kolacionovanie cyrilského spisu „Razhlahostvije o liturgii psalomskoj“ z konca 18. storočia. Vedúci projektu predniesol referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách v Moskve, Sofii a Novom Sade a pripravil prednesené referáty na publikovanie v ruskom, bulharskom a slovenskom jazyku. V rámci projektu sa v auguste 2021 uskutočnil nadväzujúci terénny výskum v prostredí dolnozemských gréckokatolíkov. Realizovali sa nahrávky cirkevnoslovanských liturgií a spoločných modlitbových prehovorov v miestnej redakcii liturgického jazyka používanej v prostredí dolnozemských gréckokatolíkov (v dĺžke cca 11 hodín nahrávok).

Výstupy:

HRÍBOVÁ, Marína. Vokalický systém slovenských nárečí v Srbsku = Vocal System of Slovak Dialects in Serbia. In Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 1, s. 26-36. Typ: ADNB
HRÍBOVÁ, Marína. Konsonantický systém slovenských nárečí v Srbsku a vybrané suprasegmentálne javy = Consonant System of Slovak Dialects in Serbia and Selected Suprasegmental Phenomena. In Slavica Slovaca, 2021, roč. 56, č. 2, s. 153-168. Typ: ADNB