• Slovenčina
  • Русский
  • English

Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku

Everyday Life in Interaction of Latin and Byzantine Culture on Example of Carpathian Region in Modern Period

Evidenčné číslo projektuVEGA 2/0025/18
Vedúci projektuProf. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Skúmanie každodennosti na pozadí konfesionálnych stereotypov pomáha poznávať dejiny spoločnosti. V oblasti pod Karpatmi, kde sa stretáva západ. a východ. kultúra, sú jej interakcie vďačným predmetom výskumu. Nejde o jednoliaty etnicko-konfesionálny priestor, je nevyhnutné osvetliť procesy, ktoré obyvateľstvo v regióne pod Karpatmi formovali vlastnú kultúru a viedli k etnickým či náboženským napätiam. Synergia jednotlivých etnicko-konfesionálnych spoločenstiev predstavuje vyvážený celok založený na prirodzenej interkultúrnej a interkonfesionálnej komunikácii a mobilite. Odraz tohto vzťahu zachytáva celé spektrum dobovej latinskej i cyrilskej písomnej kultúry, najmä administratívno-právnej agendy, úradných dokumentov, kázní, ponaučení, pravidiel svetského i mníšskeho života a ich výkladov, rozličných príručiek a katechizmov, hudobných pamiatok. Špecifickým v tejto súvislosti je sledovanie vzťahu medzi východnou a väčšinovou latinskou kultúrou na pozadí interakcií so štátnou či aktuálne forsírovanou politickou ideológiou.

Dosiahnuté výsledky v roku 2020

V kontexte riešenia dvoch projektov VEGA (Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku a Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom) treba poukázať aj na edíciu latinského textu prameňa z prostredia byzantskej monastickej tradície pod Karpatmi s prekladom do slovenčiny. Ide o vydanie a preklad latinskej pamiatky J. J. Baziloviča „Obraz mníškeho života“, ktorý na vydanie spolu sprekladom do slovenčiny pripravila Ľ. Wilšinská (Joannikij Juraj Bazilovič: Imago Vitae Monasticae / Obraz mníšskeho života. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č.4. s. 3-226). Toto latinské asketické dielo nielen dokazuje existenciu mníšskeho života podľa byzantskej tradície pod Karpatmi, ale aj jeho napojenie na uhorský kultúrny kontext. Edícia okrem prekladu prináša aj úvodnú štúdiu, v ktorej sú zhrnuté jazykové a štylistické osobitosti novolatinského literárneho zdroja. V rámci projektu sa publikoval aj zborník Od čistoty k hygiene – od hygieny ku zdraviu – metamorfózy starostlivosti o dušu a telo v rámci edície ORIENTALIA ET OCCIDENTALIA ako 26. zväzok. Do publikácie prispeli viacerí riešitelia projektu, pozri o tom v bibliografickej prílohe tejto správy.

Dosiahnuté výsledky v roku 2019

V rámci projektu sa uskutočnil pramenný výskum vo viacerých pamäťových inštitúciach, najmä v Českej republike. Na vydanie sa podarilo pripraviť dôležitý dokument k cirkevným dejinám a každodennosti gréckokatolíkov vo vzťahu k západnému kultúrnemu prostrediu: ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter: Diecézne štatúty Michaila Manuela Olšavského z rokov 1752 – 1758. In: Slavica Slovaca 54 (2019), 3-4 (supplementum), s. 5-100.

Boli publikované aj ďalšie vedecké príspevky: ŽEŇUCH, Peter: Religiózny rozmer každodennosti na príklade edukačných cyrilských rukopisných prameňov z východného Slovenska v 18. storočí. In Domenová, M. (red.): Liber – verbum – monumentumque II. (konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách). Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019, s. 95-109. ISBN 978-80-89614-63-19

Dosiahnuté výsledky v roku 2018

– uskutočnil sa prepis textu Štatútu Mukačevskej eparchie z prvej polovice 18. storočia

– príspevok odovzdaný do tlače (Poľsko, Jagelonská univerzita): Poľské relikty rekatolizácie z východu Slovenska

– zahraničná pracovná cesta: Česká republika, 14.-18.05.2018, Praha

– zahraničná pracovná cesta: Ukrajina, 12.-15.11.2018, Užhorod a Berehovo

– zahraničná pracovná cesta v rámci MAD využitá aj na riešenie projektu VEGA: Česká republika, 26.-29.11.2018, Praha

– účasť na konferencii: Blahunková, Mária. Osobnosť kantora a pisára. Z hudobno-liturgického života byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku v 18.-19. storočí. Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike V., 28.-29. novembra 2018, Hudobné múzeum – SNM, Bratislava.

Publikované výstupy:

ZUBKO, Peter. Košické biskupstvo a gréckokatolíci v súvislostiach roku 1968. In Vďační za dar viery a vzkriesenie Cirkvi. Zborník zo sympózií ku 50. výročiu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. Hospodár, Michal (ed.). Michalovce : Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 2018, s. 21-39. ISBN 978-80-85581-78-2.

ZUBKO, Peter. Každodennosť u uniatskych presbyterov vo svetle latinských prameňov. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 2, s. 142-147. ISSN 0037-6787.