• Slovenčina
  • Русский
  • English

Hudobná teória na Slovensku v 16.–18. storočí

Music theory in Slovakia in the 16th –18th centuries

Evidenčné číslo projektu2/0113/2017-2020
Vedúci projektuMgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Hudobná teória patrí k dosiaľ málo prebádaným oblastiam starších dejín na Slovensku, na rozdiel napr. od Českej republiky na Slovensku predovšetkým úplne absentujú edície dôležitých prameňov zo 16.–19. storočia, ktoré by poskytovali tak ďalšiemu (i medzinárodnému) výskumu, ako aj pedagogickej praxi kvalitné textovo-kritické vydania. Takéto vydania predpokladajú spoluprácu hudobných historikov a filológov, čo tento projekt prvýkrát napĺňa.

Music theory is one of the hitherto little-researched areas of older history in Slovakia. In contrast e.g. to the Czech Republic, in Slovakia there is an entire absence of an edition of important sources from the 16th to the 19th centuries, which might offer high-quality text-critical publications for the benefit of further (including international) research as well as teaching practice. Such publications presuppose the collaboration of music historians and philologists, a requirement which this project will for the first time fulfil.

Dosiahnuté výsledky 2018

V druhom roku riešenia projektu vznikla transkripcia slovenského prekladu učebnice generálneho basu J. G. Albrechtsbergera od Fr. Coeciliana Plihala OFM, ktorej vydanie vyjde v roku 2020. Okrem toho vznikla štúdia Figured Bass Instruction Among Franciscans in 18th and 19th Century Slovakia.

V roku 2018 začala príprava medzinárodnej vedeckej konferencie „Musiktheorie in Mitteleuropa / in der Slowakei im 16.–19. Jahrhundert“ (Bratislava, 7.–9. októbra 2019) – koncepcia, adresár, zaslanie pozvánky referentom (Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Slovensko).

Dosiahnuté výsledky 2017

V prvom roku riešenia projektu sa uskutočnili terénne a archívne výskumy (Budapešť), začali sa tiež práce na príprave výstupov (pramenné vydanie slovenského prekladu učebnice generálneho basu J. G. Albrechtsbergera od Fr. C. Plihala OFM). Okrem toho vznikla štúdia Výučba generálneho basu u františkánov na Slovensku v 18. a 19. storočí, ktorá vyjde v kolektívnej monografii v roku 2018.