• Slovenčina
  • Русский
  • English

Sviatok svätých Cyrila a Metoda (bulharsko-slovenské paralely)

Zodpovedná riešiteľka: Katarína Žeňuchová

Trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12.2014

Spoluriešiteľské inštitúcie: Bulharsko

The present project is the beginning of common collaboration between two scientific institutes. The issues, proposed in the project, are of great interest because of the meaning of Sts Cyril and Methodius and their deed for the development both of the Bulgarian and Slovak culture. The aim of the research is, on the basis of an empirical investigation, to analyse the place and the role of the Holy Brothers in the Bulgarian and Slovak ethno-cultural identity building process, the features of the festivity dedicated to their deed in Bulgarian and Slovak environment, the similarities and differences in this festivity concerning the historical and confessional situation in both countries, the society’s response of the feasts in the media, etc.

Dosiahnuté výsledky v roku 2014

V rámci medzinárodnej spolupráce na riešení projektu pricestovali na sedemdňový pracovný pobyt na Slovensko prof. Vladimír Penčev, PhD., (18.-24.11.2014) a doc. Marianka Zekova, PhD., (19.-25.11.2014), vedeckí pracovníci Inštitútu etnológie a folklóru Bulharskej akadémie vied. Na spoločnom stretnutí riešiteľov projektu zo SÚJS SAV a Inštitútu etnológie a folklóru Bulharskej akadémie vied sa rokovalo o výsledkoch spolupráce a ďalšom postupe prezentácie a diseminácie výsledkov výskumov a vedeckovýskumných aktivít riešiteľov projektu.

Počas pracovnej cesty obidvaja riešitelia z BAV uskutočnili terénne výskumy v Nitre, v Trnave a okolí, kde uskutočnili rozhovory s respondentmi – miestnymi Bulharmi o prejavoch ich etnickej identity a o oslavovaní sviatku sv. bratov Cyrila a Metoda v miestnom bulharskom prostredí. Cesta sa zameriavala aj na dokumentáciu prejavov úcty k Cyrilovi a Metodovi a v kontexte cyrilo-metodskej tradície (pomníky, sochy, chrámy, informácie o podujatiach a pod.)

Dosiahnuté výsledky v roku 2013

V dňoch 16. 10. – 20. októbra 2013 pricestovali do SÚJS SAV na päťdňový pobyt v rámci medzinárodnej spolupráce Assist. Prof. Irina Kolarska-Mladenova, PhD. a Assist. Prof. Marianka Zekova, PhD. Po príchode do Bratislavy sa v SÚJS SAV uskutočnilo spoločné stretnutie s riešiteľmi projektu zo SÚJS SAV, kde sa rokovalo o pokračovaní spolupráce a ďalších aktivitách pri riešení spoločného grantového projektu i o plánovaní ciest slovenských riešiteľov do Bulharska. Bulharské kolegyne sa venovali výskumu aktuálnej úcty k Cyrilovi a Metodovi v súčasnosti v Nitre, kde realizovali terénny výskum.

V rámci riešenia projektu prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. predniesol referáty na konferenciách:

19.-.21.11.2013 – Referát na tému Cyrilské rukopisné pamiatky na Slovensku – tradícia alebo import? na interdisciplinárnej vedeckej konferencii Dejiny knižnej kultúry Nitry a okolia v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.

26.10.2013 – Referát na tému Kultúrna a slovesná identita gréckokatolíkov v slovenskom kontexte na konferencii Duchovné a kultúrne posolstvá misie sv. Konštantína-Cyrila a Metoda v Kňazskom seminári v Badíne v Banskej Bystrici.

03.-04.07.2013 – Na vedeckej konferencii Vzdelávanie ako súčasť misie svätých Cyrila a Metoda v Mojmírovciach (konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a Jeho Excelencie Františka Rábeka) P. Žeňuch predniesol referát Kultúrne kontexty cyrilského písomníctva na Slovensku.

Dosiahnuté výsledky v roku 2012

V dňoch 2.–7.4.2012 pricestovali do SÚJS SAV na sedemdňový pobyt v rámci riešenia projektu Assist. Prof. Irina Kolarska-Mladenova, PhD. a Assist. Prof. Lina Gergova, PhD. Po príchode do Bratislavy sa v SÚJS SAV uskutočnilo spoločné stretnutie s riešiteľmi projektu zo SÚJS SAV, kde sa rokovalo o pokračovaní spolupráce a ďalších aktivitách pri riešení spoločného grantového projektu i o plánovaní ciest slovenských riešiteľov do Bulharska. 3. apríla 2012 bulharské kolegyne odcestovali do Martina, kde mali naplánovaný archívny výskum v Slovenskej národnej knižnici.

V roku 2012 slovenskí riešitelia P. Žeňuch a Katarína Žeňuchová realizovali 6-dňovú pracovnú cestu v súvislosti s riešením výskumných úloh slovensko-bulharských vzťahov cyrilo-metodského a postcyrilo-metodského obdobia. V rámci prípravy výstupov projektu sa uskutočnili prvé spoločné rozhovory na tému významu sviatkov sv. Cyrila a Metoda a ich skutkov pre vývoj slovenskej a bulharskej kultúry. Realizovaná pracovná cesta sa zameriavala na výskum spoločných a rozdielnych znakov slávenia sviatku v staršom a v súčasnom období v obidvoch krajinách, najmä o ich reflexiu v masovokomunikačných prostriedkov. V rámci pracovnej cesty sme sa preto sústredili na zbieranie informácii v Bulharskej národnej knižnici.

Publikované výsledky:

ŽEŇUCH, Peter: Cyrilometodská tradícia, kultúrna a jazyková identita – dedičstvo alebo mýtus? In Viera a život. 2012, roč. 22, č. 5, s. 3-13.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Analýza a interpretácia tradičných žánrov ľudovej prózy. In Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 189-199.