• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slovensko-ukrajinské jazykové, kultúrne a etnicko-konfesionálne vzťahy

Zodpovedný riešiteľ: Peter Žeňuch

Trvanie projektu: 1.1.2011 – 31.12.2013

Spoluriešiteľské inštitúcie: Ukrajina

Projekt zameraný na výskum slovensko-ukrajinských jazykových a kultúrnych vzťahov nadväzuje na viacero výskumných úloh, ktoré v spolupráci s ukrajinskými kolegami sa od roku 1999 podarilo úspešne riešiť. Jazykovo, konfesionálne, etnicky i kultúrne zmiešané územie karpatského regiónu, do ktorého patrí aj Slovensko, je vďačným objektom výskumu viacerých vedných disciplín. Práve v tomto prostredí vedľa seba žije niekoľko náboženských (rímskokatolíci, gréckokatolíci, protestanti, pravoslávni) a etnických spoločenstiev (Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Nemci, Maďari a pod.). Pre lepšie poznanie a hlbšie pochopenie komplexnosti, ktorá charakterizuje toto územie a jeho obyvateľov, nie je možné obmedziť sa len na istý problém, ale dôležitá je komplexnosť a interdisciplinarita výskumu. V predloženom projekte sa preto pokúsime na pozadí cyrilskej rukopisnej tradície na Slovensku a v priestore Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (bývalá Podkarpatská Rus) osvetliť jazykové, kultúrne a etnicko-konfesionálne vzťahy a stereotypy. Pri našom výskume za zameriame na jazykové a kultúrne osobitosti cyrilských textov, ktorá vznikali v prostredí dotyku slovenskej a ukrajinskej kultúry. Interdisciplinárny výskum sa zameria na religiózne, etnické i jazykové aspekty pamiatok z okruhu písomností cyrilskej písomnej a kultúrnej tradície.

Dosiahnuté výsledky v roku 2013

V rámci projektu sa uskutočnila apretácia a príprava komentárov dvoch cyrilských rukopisných pamiatok, ktoré sa pripisujú Mikulášovi Teodorovičovi, gréckokatolíckemu kňazovi v Michalovciach. Rukopisy vznikli na konci 18. storočia. Začala sa aj práca na edičnej príprave obidvoch textov. V rámci projektu sa časť rukopisu podarilo P. Žeňuchovi publikovať v rámci edície Monuemnta byzantino-slavica et latina Slovaciae (4. zväzok; Roma – Bratislava – Košice 2013). K problematike obidvoch rukopisov K. Žeňuchová publikovala štúdiu v zborníku Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach (Bratislava 2013).

Vzhľadom k finančným ťažkostiam prijímajúcej strany sa plánovaná pracovná cesta na Ukrajinu v rámci MAD nemohla uskutočniť.

Dosiahnuté výsledky v roku 2012

V rámci projektu sa slovenskí riešitelia P. Žeňuch a K. Žeňuchová zúčastnili na výskume pozostalosti Hiadora Stripského v Archíve Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Podarilo sa nájsť prepis rukopisu Vrača domašneho od H. Stripského, ktorý tento zaujímavý liečiteľský rukopis z konca 18. storočia pripravoval na vydanie. Rukopis však H. Stripský nakoniec nevydal. Komentáre a zistenia k tejto pamiatke sú uložené v rukopisnej pozostalosti H. Stripského poslúžia v ďalšej fáze na prípravu komentárov k apretovanému a skolacionovanému cyrilskému textu pamiatky Vrača domašneho a Pomočnika u domuvstve od michalovského kňaza Mikuláša Teodoroviča.

V rámci riešenia projektu sa pre finančné problémy ukrajinskí kolegovia N. Chobzejová, H. Dydyk-Meušová a T. Jastremská nezúčastnili na medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach v Michalovciach v dňoch 23.-26.10.2012.

Dosiahnuté výsledky v roku 2011

V rámci projektu sa uskutočnila transliterácia dvoch cyrilských rukopisných pamiatok, ktoré sa pripisujú Mikulášovi Teodorovičovi, gréckokatolíckemu kňazovi v Michalovciach. Rukopisy vznikli na konci 18. storočia. Text rukopisu Vrač domašnij a Pomoščnik u domuvstve je pripravený na kolacionovanie a záverečnú apretáciu textu. Začala sa práca na edičnej príprave obidvoch textov a na príprave vedeckých komentárov.

Vzhľadom k finančným ťažkostiam prijímajúcej strany sa plánovaná pracovná cesta na Ukrajinu v rámci MAD nemohla uskutočniť.