• Slovenčina
  • Русский
  • English

Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve

Zodpovedná riešiteľka: Zuzana Profantová

Zodpovedná riešiteľka za SAV: Katarína Žeňuchová

Trvanie projektu: 1.1.2011 – 31.12.2014

Spoluriešiteľské inštitúcie: Rusko

Projekt nadväzuje na spoluprácu Ústavu etnológie SAV,Slavistického ústavu SAV a Institutu slavianovedenia SAV začatú v roku 2008. Cieľom projektu je sledovať premeny kultúrno-sociálnych a politických podmienok v systémoch obidvoch sledovaných krajín po druhej svetovej vojne, v období budovania socializmu až po zmeny, ktoré priniesla tzv. nežná revolúcia. Riešiteľský tím bude venovať pozornosť najmä výskumu každodennej sféry života, materiálnej a duchovnej kultúry v kontexte historických zlomov, katastrof, kríz a konfliktov.

Dosiahnuté výsledky v roku 2014

V dňoch 16. 2. 2014 – 22. 2. 2014 K. Žeňuchová realizovala zahraničnú pracovnú cestu do Moskvy do Ústavu slavistiky Ruskej akadémie vied za účelom prezentácie výsledkov spoločných výskumov a publikačnej činnosti. Dôležitým cieľom pracovnej cesty boli aj rokovania o nových spoločných projektových možnostiach zameraných na etnolingvistický výskum karpatskej oblasti na Slovensku. Pracovná cesta je súčasťou riešenia bilaterálneho projektu Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (2011-2014). Pracovná cesta bola financovaná z prostriedkov Centra excelentnosti SlovSlav Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte.

Počas pracovnej cesty sa na pôde Institutu slavianovedenija RAN uskutočnila prezentácia publikácie „Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach (Bratislava: 2013),“ ktorá vznikla v edičnej spolupráci s Institutom slavianovedenia RAN. Elena Uzeňovová, pracovníčka IS RAV je spolueditorkou prezentovanej publikácie. V rámci predstavenia spoločnej publikácie sa prezentovali aj ďalšie slavistické práce, ktoré boli vydané v roku 2013 v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave.

V oddelení etnolingvistických výskumov prebiehali rokovania s vedúcou oddelenia Svetlanou Michajlovnou Tolstou, s Marínou Valencovou, Oľgou Belovou o príprave, organizovaní a realizácii spoločných etnolingvistických výskumov karpatskej oblasti na Slovensku. Vznikla dohoda o spoločnom postupe pri podávaní projektov zameraných na etnolingvistický výskum karpatskej oblasti na Slovensku a o užšej spolupráci medzi SÚJS SAV a Institutom slavianovedenija RAN v Moskve. Prvá výskumná cesta zameraná na zber materiálu etnolingvistických dotazníkov sa uskutočnila v júli 2014 na východnom Slovensku.

Poznatky získané počas pracovnej cesty budú spracované v rámci spoločnej projektovej spolupráce. Počas rokovaní v Inštitúte slavianovedenija zjazdu sa podarilo získať ďalšie kontakty s významnými predstaviteľmi slavistickej filológie, folkloristiky a etnolingvistiky. Prerokovali sa aj možnosti na etnolingvistický terénny výskum na východnom Slovensku.

Dosiahnuté výsledky v roku 2013

V spolupráci s Institutom slavianovedenija RAN sa v rámci riešenia projektu podarilo edične pripraviť knižnú prácu: ŽEŇUCH, Peter – UZEŇOVA, Elena – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (Eds.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Institut slavianovedeniaj RAN / Kirilo-Metodievskijat naučen centar BAN, 2013. 250 s. ISBN 978-80-89489-11-4

Je to monotematický súbor štúdií z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach (Michalovce 23. – 26. októbra 2012), ktorú SÚJS SAV usporiadal spolu s Institutom slavianovedenia a Cyrilo-metodským výskumným centrom BAV. Knižná publikácia publikuje vedecké štúdie, ktoré úzko súvisia s poznávaním slovenskej identity, národného a kultúrneho dedičstva a jeho miesta v kontexte európskych vývinových kultúrno-historických procesov staršieho i novšieho obdobia, najmä však pri rozvoji a upevňovaní tradičných kultúrnych a duchovných hodnôt. Vedecké štúdie bádateľov zo Slovenska, Česka, Ruska, Ukrajiny, Bulharska, Bieloruska a Maďarska ponúkajú viacrozmerný interdisciplinárny pohľad na vývin slovenského jazyka a kultúry v slovanských i neslovanských jazykových, kultúrnych a religióznych súvislostiach. Rozhodujúcu úlohu pri formovaní písomníctva na Slovensku i v celom karpatskom prostredí pritom mali duchovné zdroje latinskej i byzantsko-slovanskej kultúrnej a religióznej tradície. Vplyvy latinskej i slovanskej duchovnej tradície sa prejavili v rozličných písomných pamiatkach i v celom spektre kultúrno-historického vývinu, preto tvoria neoddeliteľnú zložku dedičstva slovenského národa, sú jeho kultúrnou pamäťou a tvoria obraz mnohostranných vzťahov slovenského jazyka a písomníctva s inými jazykmi a kultúrami v európskom priestore.

Dosiahnuté výsledky v roku 2012

V roku 2012 vyšiel v renomovanom ruskom vydavateľstve Institutu slavianovedenija Ruskej akadémie vied spoločný súbor štúdií Sacrum et Profanum. (Sacrum et profanum. Sacrum et profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosviazi christianskoj kuľtury. – Moskva : Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii nauk, Institut etnologii Slovackoj akademii nauk, 2012. 344 s. ISBN 978-7576-0263-9) Publikáciu tvoria referáty upravené do podoby vedeckých štúdií, ktoré boli prednesené na medzinárodnej vedeckej konferencii Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry (24. – 26. 11. 2010) v Bratislave. Zásluhou ruských kolegov – spoluriešiteľov grantového projektu – boli všetky vedecké štúdie preložené do ruštiny. Spoločný publikačný výstup prináša interdisciplinárny pohľad na formy, funkcie a význam kresťanských tradícií z aspektu diachrónie a synchrónie. Prinášajú doteraz málo pertraktované pohľady na kultúrne zmeny a transformácie ovplyvnené zmenou kultúrno-sociálnych a politických podmienok v spoločnosti či globalizačnými tendenciami.

Dosiahnuté výsledky v roku 2011

V roku 2011 sa v rámci projektu edične pripravili príspevky slovenských autorov spoločného súboru štúdií, ktorý vyjde v renomovanom ruskom vydavateľstve Institut slavianovedenia Ruskej akadémie vied. Na edičnej príprave textov kapitol do spomínaného súboru štúdií, ktorý vznikol z referátov prednesených na medzinárodnej vedeckej konferencii Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry (24. – 26. 11. 2010) v Bratislave, sa podieľala Katarína Žeňuchová, Peter Žeňuch a Zuzana Profantová z Ústavu etnológie SAV. Jednotlivé vedecké štúdie z pohľadu viacerých vedných odborov (slavistiky, jazykovedy, literárnej vedy, etnológie s folkloristikou a kulturológie) umožňujú interdisciplinárny komplexný pohľad na formy, funkcie a význam kresťanských tradícií z aspektu diachrónie a synchrónie. Prinášajú doteraz málo pertraktované pohľady na zmeny v súčasných kultúrno-sociálnych i politických podmienkach.

Dosiahnuté výsledky v roku 2010

V dňoch 24.–26. novembra 2010 sa v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV, Institutom slavianovedenija Ruskej akadémie vied a Inštitútom slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej uskutočnila medzinárodná vedecká interdisciplinárna konferencia na tému Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry. Na konferencii sa prerokovali nasledovné tematické okruhy: Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve; kresťanské normatívy a ich tradičné a súčasné prejavy v jazyku a literatúre; etnicko-konfesionálna mobilita a prejavy náboženského synkretizmu; sakrálne a profánne v každodennej kultúre 21. storočia. Konferencia sa programovo zamerala na tie významné aktivity, ktoré sú kľúčovým zdrojom prezentácie našej slovenskej kultúry v kontexte slovanskej i európskej kultúry vôbec. Na konferencii odzneli príspevky 34 autorov z Ruska, Bieloruska, Bulharska, Nórska, Česka a zo Slovenska.

V rámci riešenia grantového projektu Institut slavianovedenija Ruskej akadémie vied edične pripraví knižnú publikáciu, v ktorej sa budú prednesené referáty publikovať v podobe tematicky ucelených kapitol.

Dosiahnuté výsledky v roku 2009

V rámci riešenia projektu dňa 5. mája 2009 navštívil Slavistický ústav Jána Stanislava SAV prof. Konstantin Nikiforov, DrSc., riaditeľ Institutu slavianovedenija RAN v Moskve a spolu s vedeckou tajomníčkou tohto ústavu doc. Dr. Elenou Uzeňovou, PhD., sa rokovalo o príprave a organizovaní medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s názvom Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry, ktorá sa uskutoční v Bratislave v októbri 2010 ako jeden z hlavných výstupov riešenia projektu. Konferenciu plánujeme realizovať v rámci Roka kresťanskej kultúry.