• Slovenčina
  • Русский
  • English

Model komparatívneho výskumu ľudovej kultúry v bulharčine a slovenčine

A Model of Comparative Research of Fragments of the Folk Culture in Bulgarian and Slovak Languages

Zodpovedná riešiteľka: Katarína Žeňuchová

Trvanie projektu: 1.1.2015 – 31.12.2018

Spoluriešiteľské inštitúcie: Bulharsko (2)

Dosiahnuté výsledky v roku 2016

Dňa 17. októbra 2016 pricestovala do SÚJS SAV na mesačný výskumný pobyt v rámci medzinárodnej spolupráce na riešení spoločného projektu A Model of Comparative Research of Fragments of the Folk Culture in Bulgarian and Slovak Languages dr. Kalina Micheva-Pejcheva, PhD.

Po príchode do Bratislavy sa v SÚJS SAV uskutočnilo spoločné stretnutie s riešiteľmi projektu zo SÚJS SAV, kde sa rokovalo o výsledkoch spolupráce a ďalšom postupe prezentácie a diseminácie výsledkov výskumov a vedeckovýskumných aktivít riešiteľov projektu. Dr. Kalina Micheva Pejcheva realizovala výskum a excerpciu z archívnych a knižničných fondov dostupných v SÚJS SAV a v Ústrednej knižnici SAV. Od 5. do 7. októbra 2016 sa bulharská kolegyňa zúčastnila vedeckej konferencie Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach, ktorá bola realizovaná v rámci riešenia uvedeného projektu. V rámci konferencie 5. októbra 2016 prebehla prezentácia knižných publikácií, na ktorej Kalina Micheva Pejcheva predstavila najnovšiu produkciu Ústavu bulharského jazyka Ľ. Andrejčina BAV. Na konferencii predniesla referát na tému Svetlata strana na tamnite sili. Uvedenej konferencie sa zúčastnili aj riešiteľky projektu z Bulharska Maria Kitanovova a Joanna Kirilova.

Od 22. 11. 2016 – 28. 11. 2016 sa v rámci bilaterálneho projektu MAD Model komparatívneho výskumu ľudovej kultúry v bulharčine a slovenčine/A Model of Comparative Research of Fragments of the Folk Culture in Bulgarian and Slovak Languages. (SAS (SLOVAKIA) – BAS (BULGARIA) – 2015 – 2017 realizovala aj pracovná cesta slovenských riešiteľov do Bulharska do Sofie V rámci pracovnej cesty sa uskutočnilo zasadnutie editorov zborníkov z konferencie Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti), ktorá sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 5.-7.10.2016. V rámci diskusie v redakčnom kruhu sa hovorilo o edičnej príprave, redigovaní a vydaní dvoch knižných publikácií: Prvá knižná publikácia sa bude venovať téme: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach; druhá knižná publikácia je venovaná tematike: Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti). Editormi monotematických knižných prác budú P. Žeňuch, K. Žeňuchová (Slovensko) a M. Kitanovová (Bulharsko). Obidve knižné publikácie budú vytlačené vo vydavateľstve VEDA a v spolupráci s Jazykovedným ústavom Bulharskej akadémie vied a Cyrilo-metodským výskumným centrom Bulharskej akadémie vied. Počas pracovnej cesty sa riešitelia projektu zúčastnili medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie St. Climent of Ohrid in the Culture of Europe (Sofia 25.-27.11.2016).

Dosiahnuté výsledky v roku 2015

Vypracovaný plán činností riešiteľov bilaterálneho projektu v rámci medziakademickej dohody; príprava medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach (zo slovanskej etnolingvistiky) so štyrmi tematickými okruhmi: 1. Aktuálne zameranie a výskumy v oblasti slovanskej etnolingvistiky. 2. K problematike komparatívneho výskumu ľudovej terminológie. 3. Jazykový obraz slovanskej duchovnej kultúry. 4. Jazyk a kultúra Bulharov a Slovákov. Konferencia sa uskutoční v októbri 2016. Prerokovali sa aj možnosti spoločnej prípravy vydania monotematickej knižnej publikácie.

Utvorenie možností pre založenie kontaktného bodu zameraného na organizovanie etnolingvistického výskumu na zintenzívnenie spolupráce s medzinárodnou Etnolingvistickou komisiou pri Medzinárodnom komitéte slavistov. K. Žeňuchová je členkou komisie a poverenou pracovníčkou SÚJS SAV zodpovednou za koordináciu výskumov v kontexte medzinárodnej etnolingvistickej siete pracovísk a osôb.

Príprava rámcovej zmluvy o spolupráci medzi Cyrilo-metodským výskumným centrom BAV a Slavistickým ústavom Jána Stanislava a predbežné rokovanie o rámcovej zmluve medzi Ústavom etnológie a folkloristiky BAV a SÚJS SAV.