• Slovenčina
  • Русский
  • English

Cyrilo-metodský odkaz a národná identita Bulharov a Slovákov

The Cyrillo-Methodian Heritage and the National Identity of Bulgarians and Slovaks

Dosiahnuté výsledky v roku 2011

V roku 2011 vznikla v rámci projektu vydanie 20. zväzku renomovanej medzinárodnej vedeckej série Kirilo-Metodievski studii / Cyrillo-Methodian Studies NIKOLOVA, Svetlina – ŽEŇUCH, Peter (Eds.): Kirilo-Metodievski studii. Kniga 20. Kirilo-metodievskoto kulturno nasledstvo i nacionalnata identičnost / Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita. Redakcionna kolegija: S. Nikolova, P. Žeňuch, S. Barlieva, M. Evtimova. Sofija: Kirilo-Metodievski naučen centar, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011. 328 s. ISSN 0205-2253

Text publikácie je uceleným monotematickým súborom štúdií, z ktorých väčšina má rozsah 3 AH. Publikácia obsahuje štúdie slovenských (10), bulharských (8), českých (2) a poľských (2) autorov, ktoré podávajú doteraz prvý spoločný a ucelený obraz o problematike cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva z hľadiska rozvoja a uplatňovania sa národnej a kultúrnej identity. Publikácia tak predstavuje prvú spoločnú sumarizáciu vedeckých výskumov Slovákov a Bulharov o cyrilo-metodskom kultúrnom dedičstve. Jazyk, literatúra, dejiny, kultúra spolu s niektorými vybranými teologickými otázkami sa v spomínanom zväzku zaradenom v medzinárodnej vedeckej sérii pertraktujú z hľadiska ich uplatnenia v konkrétnom národnom spoločenstve Slovákov i Bulharov, v ktorom kresťanská tradícia zohrávala veľmi dôležitú úlohu pri formovaní a rozvoji kultúrneho vedomia a postupne sa rozvíjajúceho národného povedomia a identity v národnom, v širšom slovanskom i európskom kontexte.

Dosiahnuté výsledky v roku 2010

V roku 2010 sa v rámci projektu uskutočňovala príprava vydania spoločnej publikácie s príspevkami z medzinárodnej vedeckej konferencie Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita (uskutočnila sa v novembri 2009). Príspevky v slovenskom, českom a poľskom jazyku sa redigovali v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, príspevky v bulharskom, ruskom a anglickom jazyku sa redigovali v Cyrilo-metodskom výskumnom centre Bulharskej akadémie vied v Sofii. Publikácia vyjde v Bulharsku v rámci renomovanej medzinárodnej vedeckej edície Kirilo-Metodievski studii.

V rámci projektu SÚJS SAV prijal v rámci MAD dvoch bulharských kolegov – D. Češmedžieva a D. Atanasovú.

Dosiahnuté výsledky v roku 2009

V rámci riešenia projektu Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Cyrilo-metodské výskumné centrum Bulharskej akadémie vied v Sofii v spolupráci s Pápežským východným ústavom v Ríme, Národným inštitútom slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej, Gréckokatolíckou eparchiou a Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita.  Program konferencie tvorili referáty tridsiatich účastníkov zo šiestich krajín, diskusné bloky a prezentácia publikácie. Účastníci prezentovali výsledky výskumov z oblasti cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva a jeho vzťahu k národnej identite medzi slovanskými národmi. Príspevky sa dotýkali týchto okruhov: vývin národnej identity – najmä vo vzťahu k cyrilo-metodskému kultúrnemu dedičstvu; ideologické interpretácie cyrilo-metodského diela v rozličných sférach a historické pokusy o reinterpretáciu, resp. zmenu národnej či konfesionálnej identity; pramene k cyrilo-metodskej histórii a úcte, vývin cyrilo-metodskej úcty ako súčasť národnej identity.

Ďalšie informácie o uskutočnenej konferencii v rámci projektu pozri tu.