• Slovenčina
  • Русский
  • English

Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Bulharov a Slovákov II

Zodpovedný riešiteľ: Andrej Škoviera

Trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12.2014

Spoluriešiteľské inštitúcie: Bulharsko

Cyrilo-metodské dedičstvo je výnimočným kultúrnym fenoménom v celoeurópskom meradle. Tvorí základný komponent pri uvedomovaní (formovaní) národnej identity slovanských národov, včítane Bulharov a Slovákov. Výskum osobitostí úcty sv. Cyrila a Metoda medzi jednotlivými slovanskými národmi, ktoré je úzko spojené s ich literárnym a jazykovým dedičstvom od stredoveku až po modernú dobu, tvorí dôležitú súčasť moderných interdisciplinárnych slovanských výskumov. Cieľom projektu je skúmať tento kultúrny fenomén z hľadiska jeho prejavov a jeho významu pri národnom uvedomovaní Bulharov a Slovákov. Objektom výskumu bude rad stredovekých i neskorších rukopisov, inkunábul a starých tlačí. Osobitnú zložku bude tvoriť výskum cyrilo-metodského dedičstva a etnicko-konfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne s osobitným zreteľom na kontakty s južnoslovanským (bulharským) kultúrnym a duchovným prostredím. V rámci projektu vzniknú interdisciplinárne vedecké výstupy, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné pochopenie a charakter cyrilo-metodskej tradície. Obidva vedecké tímy majú dlhodobé skúsenosti vo výskume navrhovanej témy a disponujú vhodnými spolupracovníkmi s mnohoročnou vedeckou erudíciou. Obidva výskumné tímy tvoria aj kvalifikovaní mladí vedeckí pracovníci so špecializáciou na tento druh výskumu. Výsledky projektu poskytnú možnosti odhaliť spoločné črty cyrilo-metodského dedičstva a zároveň poukážu na osobitosti vzťahu Bulharov a Slovákov k cyrilo-metodskej tradícii ako spoločnému znaku národnej identity. To pomôže posilniť uvedomenie si príslušnosti k európskej komunite, ktorý je jedným z najzávažnejších aspektov európskeho kultúrneho spoločenstva.

Dosiahnuté výsledky v roku 2014

V rámci projektu sa uskutočnili prednášky na konferenciách, ktoré sa publikujú v periodických alebo neperiodických publikáciách.

Dňa 28.06.2014 odznela prednáška Petra Žeňucha „Tradícia byzantského obradu na Slovensku – kontinuita alebo import?“ Prednáška odznela v Šaštíne počas 6. púte bratislavskej gréckokatolíckej eparchie do slovenskej mariánskej svätyne v Šaštíne. P. Žeňuch na prednáške hovoril o byzantsko-slovanskej tradícii ako formujúcej súčasti kultúrnej a kresťanskej tradície Slovenska. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že kresťanstvo na Slovensku vo svojej inštitucionalizovanej podobe odvodzuje svoje pôsobenie od veľkomoravského horizontu a misijného účinkovania byzantskej misie. V závere prednášky sa venoval jednotlivým podobám kolonizácie Slovenska a účasti autochtónneho slovenského etnika v tomto doosídľovacom procese a v tomto kontexte vysvetlil aj vznik pomenovania Rusnak ako identifikačného znaku príslušníka cirkvi byzantsko-slovanského obradu v západoslovanskom prostredí.

A. Škoviera a B. Pecuchová uskutočnili v rámci riešenia projektu zahraničnú služobnú cestu do Bulharska. A. Škoviera študoval digitálnej knižnici rukopisov Zografského monastiera na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii rukopis s Prvým slovanským životom Nauma Ochridského; prepísal jeho text a urobil korektúru. Počas zahraničnej cesty sa uskutočnili sa aj viaceré pracovné stretnutia s bulharskými kolegami ohľadom riešenia projektu a ďalšej spolupráce. B. Pecuchová študovala v Bulharsku niekoľkých cyrilských rukopisných evanjeliových pamiatok bulharskej redakcie a s cieľom porovnať ich s rukopisnými evanjeliármi z nášho územia.

Bulharská riešiteľka Bojka Mirčeva aj vďaka výskumom a mobilitám, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu, publikovala Opis na prepisite na slavjanskite izvori za Kiril i Metodij i technite učenici ako 23. zväzok edície Kirilo-Metodievski studii.

Dosiahnuté výsledky v roku 2013

V dňoch 14. – 18. mája 2013 pricestovali do SÚJS SAV v rámci MAD dve vedecké pracovníčky Cyrilo-metodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied v Sofii. Pracovná cesta sa uskutočnila za účelom výskumu v rámci medziakademického projektu Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Bulharov a Slovákov II. Počas pracovného pobytu prof. Dr. Slavia Barlieva a doc. Desislava Atanasova pracovali v knižnici nášho ústavu, v Univerzitnej knižnici a v Ústrednej knižnici SAV. Osobitnú dôležitosť mala aj prednáška Sv. Cyril a sv. Metod medzi svätými – patrónmi Európy, ktorú v Hudobnej sieni Bratislavského hradu predniesla riaditeľka Cyrilo-metodského vedeckého centra Bulharskej akadémie vied prof. Dr. Slavia Barlieva. Po prednáške sa za účasti veľvyslankyne Bulharskej republiky, poslancov Národnej rady SR a ďalších významných hostí kultúrneho a spoločenského života i za účasti predstaviteľov katolíckej i pravoslávnej cirkvi na Slovensku uskutočnila vernisáž výstavy Na začiatku bolo písmeno – cyrilo-metodské dielo v kultúre kresťanského sveta z príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

Dosiahnuté výsledky v roku 2012

V dňoch 2. – 19. mája 2012 pricestovala do SÚJS SAV v rámci MAD Bojka Mirčeva, vedecká pracovníčka Cyrilo-metodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied v Sofii. Pracovná cesta sa uskutočnila s cieľom výskumu v rámci medziakademického projektu Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Bulharov a Slovákov II. Počas pracovného pobytu Dr. Bojka Mirčeva pracovala v knižnici nášho ústavu, v Univerzitnej knižnici a v Ústrednej knižnici SAV, kde získala informácie pre pripravovanú knižnú publikáciu (monografiu) venovanú výskumnému okruhu cyrilo-metodskej tradície v kontexte identity národnej kultúry.

V rámci projektu traja pracovníci ústavu P. Žeňuch, A. Škoviera a K. Žeňuchová uskutočnili pracovné cesty do Bulharska v rámci MAD, počas ktorých sa venovali štúdiu a konzultáciám v súlade s cieľmi riešenia projektu.

A. Škoviera v rámci projektu pripravuje edíciu liturgie sv. Petra. Pamiatka je plánovaná na vydanie v rámci supplementa Slavica Slovaca v roku 2013.

Projekt sa uskutočňuje aj v korelácii s bilaterálnym projektom financovaným z prostriedkov APVV ako projekt APVV SK–BG-0021/10.