• Slovenčina
  • Русский
  • English

Cyrilometodské dedičstvo v českom a slovenskom kultúrnom prostredí

Zodpovedný riešiteľ: Andrej Škoviera

Trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12.2014

Spoluriešiteľské inštitúcie: Česko

Predložený projekt predstavuje tému, ktorej spoločným východiskom bude štúdium veľkomoravského obdobia, cyrilometodskú tradíciu, a štúdium ďalších vývinových etáp problematiky v českom i slovenskom kultúrnom prostredí. Projekt sa zameriava najmä na štúdium prejavov cyrilometodskej tradíce na Slovensku a v Čechách od 11. do konce 18. storočia, pričom sa pozornosť sústredí na spoločné i rozdielne spôsoby recepcie cyrilometodskej tradície. Výsledky sa budú publikovať v podobe čiastkových štúdií a článkov v odborných periodikách a knižných publikáciách.

Dosiahnuté výsledky v roku 2014

V rámci prezentácie výsledkov projektu P. Žeňuch a A. Škoviera pôsobili ako lektori programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov Cyril a Metod ako tvorcovia osobitnej a národnej identity v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave.

Dosiahnuté výsledky v roku 2013

S. Šašerina v dňoch 21. 4. 2013 – 2. 5. 2013 uskutočnila pracovnú cestu v rámci MAD do Prahy, kde uskutočnila niekoľko konzultácií a pracovných rozhovorov súvisiacich s tematikou dizertačnej práce. (Růžena Šišková, Václav Čermák, Markus Giger). Pracovala vo fondoch Slovanskej a Národnej knižníc, v knižnici Národného múzea v Prahe a v Ústrednom depozitári knižnice Národného múzea v Terezíne, a tiež v knižnici Slovanského ústavu AV ČR v Prahe. Počas práce v Ústrednom depozitári v Terezíne excerpovala z originálov uglianskych rukopisov a kontrolovala vlastný prepis z kópií uložených v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave. Vo fondoch Slovanskej knižnice digitalizovala vyše 30 titulov súvisiacich s tematikou dizertačnej práce.

Dosiahnuté výsledky v roku 2012

V rámci riešenia bilaterálneho projektu Cyrilometodské dedičstvo v českom a slovenskom kultúrnom prostredí sa uskutočnila plánovaná pracovná cesta do Slovanského ústavu AV ČR v Prahe. Cesta sa realizovala za účelom opakovaných (overovacích) výskumov cyrilských rukopisných pamiatok do pripravovaného IV. zväzku edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae – Cyrilské pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre. V rámci pobytu v Prahe sa podarilo porovnať a realizovať apretáciu textov vybraných cyrilských rukopisných pamiatok pripravovaných na vydanie v rámci edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Na stretnutiach so zástupcom riaditeľa Slovanského ústavu AV ČR v Prahe P. Žeňuch a K. Žeňuchová prediskutovali aktuálne otázky spojené s prípravou jubilea 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov na Veľkú Moravu.