• Slovenčina
  • Русский
  • English

Bulharsko-slovenský slovník (2. zväzok)

Zodpovedná riešiteľka: Mária Košková

Trvanie projektu: 5.2.2008 – 31.12.2014

Spoluriešiteľské inštitúcie: Bulharsko

Dosiahnuté výsledky v roku 2014

V roku 2014 sa v rámci MAD realizovala pracovná cesta hlavnej riešiteľky do Bulharska v dňoch 14. – 26. októbra 2014. V spolupráci s bulharskou redaktorkou Nadeždou Kostovou, PhD. prebiehalo redigovanie, identifikácia a riešenie sporných prípadov skoncipovaných hesiel písmena P a R.

S Ústavom bulharského jazyka Bulharskej akadémie vied bola pripravená nová medziústavná dohoda na nasledujúce roky spolupráce, počas ktorých sa bude realizovať záverečná časť slovníka.

Dosiahnuté výsledky v roku 2013

V roku 2013 sa po konečnej redakcii zalomil 2. zväzok slovníka a vykonali sa dve autorské korektúry, po ktorých bol zväzok publikovaný. Z dôvodu veľkého rozsahu jazykového materiálu boli spracované heslá písmena P rozdelené, nepublikovaná časť vojde do tretieho zväzku slovníka.

V rámci MAD sa uskutočnil pracovný pobyt bulharskej riešiteľky – redaktorky Nadeždy Kostovej, PhD. v SÚJS SAV (2. – 6. júna 2013), ktorá sa zúčastnila prác na posledných obsahových i technických korektúrach bulharskej časti slovníka pred jeho zadaním do tlače (v rozsahu 693 strán). V rámci MAD sa uskutočnila aj pracovná cesta autorky slovníka do Bulharska (8.XI. – 21.XI.2013). Za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Bulharsku, významných predstaviteľov bulharskej vedy, novinárov a širšej verejnosti sa v Národnej knižnici sv. Cyrila a Metoda uskutočnila prezentácia druhého zväzku slovníka (18.XI.2013). O podujatí informovala bulharská tlač a bulharský rozhlas.

Dosiahnuté výsledky v roku 2012

Z dôvodu reorganizácie Bulharskej akadémie vied a personálnych zmien Ústavu bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina, ktoré priamo zasiahli realizáciu projektu, ktorý sa riešil na základe predošlej medziústavnej dohody, bola v januári 2012 podpísaná nová dohoda medzi SÚJS SAV a Ústavom bulharského jazyka BAV. Na základe tejto dohody boli v roku 2012 skompletizované všetky časti skoncipovaných hesiel do druhého zväzku slovníka a uskutočnila sa jeho konečná redakcia. Po technickej úprave a zalomení bude slovník pripravený do tlače.

V roku 2012 sa v rámci MAD realizovala pracovná cesta hlavnej riešiteľky v Bulharsku (22.X. – 4.XI. 2012) a pracovná cesta bulharskej riešiteľky v Bratislave (28.V – 3.VI. 2012)

Dosiahnuté výsledky v roku 2011

V roku 2011 došlo k transformácii dohody s Ústavom bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina, ktorá bola uzavretá na roky 2012-2014. Nová dohoda nadväzuje na predošlé vzájomné dohody o spolupráci medzi oboma ústavmi.

V roku 2011 sa uskutočnila posledná redakcia hesiel troch písmen (L, M, N), predposledná redakcia písmena O a prebehli konzultácie hesiel písmena P (pa – praznik).

V rámci dohody sa uskutočnila aj zahraničná pracovná cesta za účelom porád a konzultácií, kde sa prerokúvali vybrané okruhy otázok súvisiacich s riešením projektu a excerpoval sa nový jazykový materiál. Výsledkom riešenia projektu sú aj dve konfrontačné štúdie zamerané na čiastkové lexikologické problémy, publikované v bulharských vedeckých zborníkoch.

Dosiahnuté výsledky v roku 2010

Na základe organizačných zmien, ktoré nastali v Bulharskej akadémii vied, ako aj v rámci redukcie systemizovaných zmien v Ústave bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina BAV, ktorá sa priamo dotkla zloženia riešiteľského kolektívu projektu (riešiteľka projektu G. Ďulgerová), sa spolupráca obidvoch ústavov v roku 2010 prerušila.

Koncom roka 2010 sa pripravila nová dohoda s bulharskou stranou. Nová spoluriešiteľka projektu z bulharskej strany bude na základe tejto dohody N. Kostova, PhD. V dohode sa nachádzajú podmienky, ktoré vedú k dokončeniu spracovania písmena P a ku kompletizácii celého zväzku slovníka tak, aby sa jeho vydanie uskutočnilo do konca roka 2012.

V roku 2010 sa v rámci projektu (MAD) nerealizovala ani pracovná cesta slovenskej riešiteľky do Bulharska.

Dosiahnuté výsledky v roku 2009

Dohoda ÚJS SAV uzavretá s Ústavom bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina BAV, ktorá nadväzuje na predošlé vzájomné dohody o spolupráci medzi oboma ústavmi, reflektuje realizáciu projektu, ktorý je súčasťou dlhodobej lexikografickej úlohy a ktorého konečným výsledkom bude vydanie trojzväzkového Bulharsko-slovenského slovníka. V rámci dohody sa skoncipovali heslá písmen L, M, N, ktoré už prešli prvou i druhou redakciou, realizuje sa druhá redakcia skoncipovanej časti O a pripravuje sa písmeno P. Výsledkom riešenia sú aj konfrontačné štúdie zamerané na čiastkové lexikologické problémy, publikované vo vedeckých zborníkoch a odborných časopisoch, ako aj účasť hlavnej riešiteľky na domácich a zahraničných konferenciách. V rámci dohody sa uskutočnili aj zahraničné pracovné cesty za účelom porád a konzultácií, kde sa prerokúvali vybrané okruhy otázok súvisiacich s riešením projektu.