• Slovenčina
  • Русский
  • English

Bulharsko-slovenský slovník III. zväzok

The Bulgarian-Slovak Dictionary III Volume

Zodpovedná riešiteľka: Mária Košková

Trvanie projektu: 1.1.2015 – 31.12.2017

Spoluriešiteľské inštitúcie: Bulharsko

Dosiahnuté výsledky v roku 2017

V roku 2017 bola ukončená spolupráca s Ústavom Bulharského jazyka Prof. Ľ. Andrejčina na 3. zväzku Bulharsko-slovenského slovníka, ktorá zahŕňala redigovanie koncipovaných hesiel a konzultácie zo strany bulharskej redaktorky. Vzhľadom na zložitosť a zdĺhavosť prípravy slovníka do tlače, sa jeho konečné lexikografické spracovanie predĺži o istú dobu. Po zjednotení všetkých skoncipovaných častí slovníka a po jeho edičnej redakcii, posledných opravách i úpravách sa slovník odovzdá do tlače.

Dosiahnuté výsledky v roku 2016

V rámci MAD sa uskutočnila pracovná cesta hlavnej riešiteľky M. Koškovej do Bulharska v dňoch 24.X. – 6.XI.2016, kde pracovala v lexikologickom archíve Ústavu bulharského jazyka BAV a zamerala sa najmä na excerpciu neologického jazykového materiálu. S bulharskou redaktorkou slovníka Dr. Nadeždou Kostovou, ktorá urobila druhú jazykovú redakciu bulharskej časti spracovaných hesiel písmena C, sa konzultovali otázky odbornej terminológie z rozličných oblastí.

Dosiahnuté výsledky v roku 2015

Projekt nadväzuje na predošlé projekty, ktoré prezentujú čiastkové výstupy lexikografického spracovania trojzväzkového bulharsko-slovenského slovníka. V tejto súvislosti sa v roku 2015 v rámci spolupráce s bulharskou stranou uskutočnila druhá redakcia skoncipovaných heslových statí písmena R a prvá redakcia heslových statí písmena S. V spolupráci s bulharskou redaktorkou Nadeždou Kostovou, PhD. sa aktualizovali niektoré nové významy bulharských lexém zahrnutých do 3. zväzku slovníka.

V rámci MAD sa realizovala pracovná cesta hlavnej riešiteľky M. Koškovej do Bulharska v dňoch 12.-24. októbra 2015 a pracovný pobyt bulharskej redaktorky N. Kostovej v SÚJS SAV v dňoch 23.-29. apríla 2015. Hlavná riešiteľka pracovala aj v lexikologickom archíve BAV a v Národnej knižnici sv. Cyrila a Metoda v Sofii, kde okrem excerpovania jazykového materiálu pripravovala podkladový materiál pre vypracovanie štúdie.

Súčasťou projektu bol aj mesačný študijný pobyt doktoranda R. Csapáka v Ústave bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina, počas ktorého vypracoval minimovú prácu k dizertačnej skúške.