• Slovenčina
  • Русский
  • English

Bulharsko-slovenská medzijazyková homonymia v kontexte slovanských jazykov

Bulgarian-Slovak interlingual homonymy in the context of Slavic languages

Zodpovedná riešiteľka: Mária Košková

Trvanie projektu: 1.1.2018 – 31.12.2020

Spoluriešiteľské inštitúcie: Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ БАН

Dosiahnuté výsledky 2018

V rámci MAD sa realizoval pracovný pobyt N. Kostovej v Bratislave v dňoch 7.-13.6.2018, počas ktorého sa vypracovali tézy k spoločnej štúdii prezentujúcej prvé výsledky výskumu bulharsko-slovenskej medzijazykovej homonymie.

V rámci MAD sa uskutočnil aj pracovný pobyt M. Koškovej v Sofii v dňoch 19.-22.11.2018, kde sa s bulharskou riešiteľkou prekonzultovali otázky spojené s vymedzením a determináciou lexikálnej homonymie a koncepciou lexikografickej časti projektu.

M. Košková sa aktívne zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii Bălgaristični ezikovedski četenija, venovanej 130. výročiu založenia Sofijskej univerzity Klimenta Ochridského, ktorá sa konala v dňoch 19.-20.11.2018 v Sofii, kde odznel referát na tému Kăm semantičnija razvoj na leksikalnata edinica – bălgarsko-slovaški paraleli.