• Slovenčina
  • Русский
  • English

Desiaty zväzok Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae.

ŠAŠERINA, Svetlana: Две рукописи Стефана Глинки из села Литмановой на Спише XVIII в. / Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, vol. X. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023. 272 s. ISBN: 978-80-224-2002-0.

Knižná publikácia obsahuje diplomatické vydanie dvoch rukopisov karpatskej proveniencie, známych ako rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši. Sú pozoruhodným príkladom vlastnej literárnej tvorby, ktorá sa utvorila na pomedzi cirkevnej a svetskej tradície. V textoch litmanovských rukopisov sa pútavo prerozprávajú nielen sujety zo Starého zákona, apokryfy a legendy o Kristovi, Bohorodičke a svätcoch, ale i rozprávkové historky o vzdialených krajinách, napr. o Indii alebo Tibete. Existencia podobných zborníkov poukazuje na záujem dobového čitateľa o poznávanie dejín, reálií života za hranicami známeho sveta a v neposlednom rade je to aj zábavné čítanie.V úvodnej štúdii vedecký redaktor a editor profesor Peter Žeňuch dvadsaťročnú tradíciu pramennej vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, ktorá doteraz poskytla nové výsledky výskumov o cyrilksých prameňoch a o pramenných textov byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. Edícia sprístupňuje a prináša komentáre, ktoré poskytujú priestor pre ďalší výskum, interpretáciu a analýzu najmä v oblasti bádania o slovensko-slovanských jazykových, kultúrnych a literárnych vzťahoch.

Publikácia je dostupná tu