• Slovenčina
  • Русский
  • English

Nová knižná publikácia z konferencie. (APVV-18-0032)

Monotematický súbor štúdií tvoria štyri tematické okruhy, ktoré zdôrazňujú nevyhnutnosť skúmania pramenných textov o pôvode, dejinách a kultúre národa, o obraze duchovného, právneho a materiálneho sveta na príklade vybraných slovanských jazykov, akcentujú slovanskú mytológiu, religiozitu a konfesionalitu. Jednotlivé príspevky približujú aj obraz o usporiadaní duchovného i materiálneho sveta Slovanov a tiež poukazujú na komunikáciu s blízkymi i vzdialenými susedmi z interdisciplinárneho slavistického hľadiska.

Celá publikácia je dostupná tu.