• Slovenčina
  • Русский
  • English

Aktuálne vydanie monotematického súboru štúdií o revitalizácii hodnôt

Na základe edičnej práce Petra Žeňucha a Svetlany Šašeriny vyšiel súbor štúdií o hľadaní odpovedí na najzložitejšie hodnotové otázky ľudského bytia v kríze. Jednotlivé príspevky v tomto monotematickom súbore štúdií „Crisis as an Opportunity for the Revival of Values“ od autorov P. Žeňucha, S. Šašeriny, E. Brtáňovej, P. Zubka a s úvodom a záverom od editorov zborníka vysvetľujú ľudské bytie ako prirodzené a nemenné dokonca aj vtedy, keď nenájde očakávanú harmóniu materiálnej a duchovnej sféry. Aj v takýchto krízových momentoch ľudské bytie hľadá spoľahlivé prostriedky, ktorými túto rovnováhu dokáže zvládnuť. Túto príležitosť revitalizuje najmä spoločenstvo ako základná jednotka pre uchovanie identity a integrity.
Axiologický výskum slovenčiny v kontexte s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi sa aj v prítomnom súbore štúdii ukazuje ako vhodný metodologický postup pre hlbšie pochopenie duchovnej roly spoločnosti, ktorá prostredníctvom svojho jazyka ako základného prostriedku na komunikáciu umožňuje nielen zhmotniť myšlienku do činu, ale zdvihnúť človeka aj z nepriaznivého stavu či úpadku.

Žeňuch, P. – Šašerina, S. (eds.): Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 2022. 96 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/9788089489534

Celý zborník je dostupný aj tu.