• Slovenčina
  • Русский
  • English

Nový knižný titul o Slovákoch a slovenčine vo vzťahoch

Publikácia profesora PhDr. Petra Žeňucha, DrSc., ponúka prehľad doterajších výsledkov založený na komplexnej jazykovo-historickej a spoločensko-kultúrnej interpretácii vybraných jazykovo-kultúrnych súvislostí, ktoré tvoria súčasť celého radu písomných prameňov. Ponúka obraz o interkultúrnom a interkonfesionálnom rozmere komunikácie najmä v kontexte vývinu slovenskej kultúrnej identity a princípoch jej diverzifikácie, ktorú v kontexte dejín slovenskej slovenskej kultúry neodmysliteľne tvoria a predstavujú vzťahy s inými jazykmi, kultúrami a konfesiami. Centrom záujmu knižnej publikácie je slovenčina v rozmanitých druhoch písomností, ktoré sú provenienčne späté najmä s východným Slovenskom. Autor tak poukazuje na vývinové procesy národného myslenia Slovákov v interkonfesionálnych súvislostiach nadväzujúc na výskumy Antona A. Baníka, Jána Doruľu, Ľudovíta Haraksima a Imricha Sedláka.

Viac informácií nájdete tu: http://www.slavu.sav.sk/wp-content/uploads/2022/06/web_red_slovaci_slovencina.pdf