• Slovenčina
  • Русский
  • English

Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska

Miesto konania konferencie: Klokočov – Michalovce

Dátum konania konferencie: 6. – 10. septembra 2020

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

Úcta k Presvätej Bohorodičke sprevádza Slovákov celými dejinami, je symbolom identity slovenskej kresťanskej spoločnosti a slovenského národa. Je dôkazom skúseností ľudí, ktorí prešli zložitými historickými zápasmi popretkávanými utrpením, zatrpknutosťou, znevažovaním od vlastných i cudzincov.
Obraz Presvätej Bohorodičky však vždy je a ostane skutočným svedectvom ustavičného znovuzrodenia národného i kresťanského života Slovenska.
Interdisciplinárna vedecká konferencia venovaná 350. výročiu slzenia obrazu Klokočovskej Bohorodičky sa zameriava nielen na podoby úcty k jej obrazu, ale prináša aj nové pohľady späté s dejinami zázraku i s pôvodom úcty k obrazu Klokočovskej Matky Božej do súčasnosti.
Úcta k obrazom a ikonám Božej Matky v prostredí byzantsko-slovanského obradu na Slovensku predstavuje z historického, literárneho, liturgického i jazykovo-kultúrneho hľadiska dôležitý zdroj poznania o formovaní duchovnej, národnej a kultúrnej identity spoločenstva. Konferenciu venovanú 350. výročiu zázračného slzenia klokočovského obrazu Bohorodičky budú tvoriť tri tematické okruhy, v ktorých odznejú historicko-teologické, filologické i etnograficko-folkloristické referáty.