Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Zakladacia listina

 

Štatút Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Organizačný poriadok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Pracovný poriadok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Pravidlá tvorby rozpočtu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Volebný poriadok na členov Správnej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Rokovací poriadok Správnej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Volebný poriadok na členov Vedeckej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.
 

Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied

Štatút Slovenskej akadémie vied

Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied

 

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 243/2017 Z. z.

Zákon o Slovenskej akadémii vied č. 133/2002 Z. z., v znení neskorších doplnení

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., v znení neskorších doplnení

Zákon o vede a technike
 

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších doplnení

Vnútorné predpisy zakladateľa podľa § 38 ods. 1 zákona o verejných výskumných inštitúciách
 

 

 

 

 

shopify analytics