Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Cyrilometodská slávnosť v obci Zálesie a prednáška prof. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc. - správa v TA3

 

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia

 

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

 

Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792)

 

Prezentácia knižných publikácii vydaných v rámci projektu Centra excelentnosti SlovSlav SAV

 

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)

 

Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika

 

Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry

 

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei – Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku

 

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

 

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

 

Prezentácia Bulharsko-slovenského slovníka II. zväzok (Л - По)

 

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia (P. J. Šafárik, J. Kollár, Ľ. Štúr, J. Záborský)

 

Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte

 

Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva

 

Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach

 

Prvý kongres slovenských slavistov na tému Slovenská slavistika po roku 1993

 

Zo slavistických výskumov jazyka, histórie a kultúry – seminár s diskusiou pre verejnosť
Pramene byzantskej tradície na Slovensku – výstava

 

Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry

 

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku

 

Odovzdávanie medaily SAV za podporu vedy arcibiskupovi Prof. Cyrilovi Vasiľovi

 

Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst Mitteleuropas im 17.-19. Jahrhundert / The Piarists and Education, Science and Arts in Central Europe in the 17th-19th Centuries

 

Ceny Slovenskej akadémie vied pre pracovníkov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

 

Konferencia Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita (11. – 13. 11. 2009)

 

Seminár Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov

 

Medzinárodný seminár slavistických expertov Zasadnutie Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov

 

Prezentácia slavistických publikácií

 

Fotografie z Týždňa vedy a techniky na Slovensku z 25. – 29. 11. 2008

 

Z konferencie Ľudová prozaická tradícia v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín – národopisu, jazykovedy, históriografie a literárnej vedy z 4. – 5. 11. 2008

 

Slávnostné odovzdanie Zlatej medaily SAV profesorovi PhDr. Jánovi Doruľovi, DrSc., z príležitosti životného jubilea

 

Slovenská delegácia na XIV. medzinárodnom zjazde slavistov v macedónskom Ochride 10. - 16. septembra 2008

 

Z konferencie Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy z 27. 6. 2008

 

Zábery z otvorenia renovovaných priestorov pre Slavistický ústav Jána Stanislava SAV zo 7. 12. 2007

 

Z konferencie Aurora musas nutrit - die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.-18. Jahrhundert

 

Odovzdanie Čestnej plakety SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách Štefanovi Liptákovi

 

Zábery z otvorenia a priebehu výstavy Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor pre skúmanie interkultúrnych a interkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne

 

Z terénneho výskumu na východnom Slovensku a vo Vojvodine v Srbsku z rokov 2000 – 2007

 

Fotografie z návštevy prezidenta Slovenskej republiky pri 10. výročí založenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

 

Zábery z konferencie venovanej storočnici narodenia Jána Stanislava

 

Z konferencie „Plaude turba paupercula“ - Franziskanischer Geist in der Musik, Literatur und Kunst

 

Bulharsko-slovenský slovník I. – slovník roka 2005

 

Správa a zábery z prezentácie Kamaldulskej Biblie v marci 2003

 

 

 

 

shopify analytics