Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Z publikačnej a vydavateľskej činnosti ústavu

 

 

Niektoré publikácie vydané SÚJS SAV, v.v.i., si môžete zakúpiť v predajniach VEDA a v kníhkupectvách, ktoré sú napojené na distribučnú sieť VEDY

a na internetovej stránke www.uniknihy.sk.

 

 

 

 

 

LAPKO, Róbert (ed.): Lukášovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Centrum pre štúdium biblického a blízkovychodného sveta –vydavateľstvo Postoj Media, s.r.o., 2021. 159 s. ISBN 978-80-89994-31-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUHÁS, Peter – LAPKO, Róbert – MÜLLER, Reinhard (Hrsg.): Theokratie. Exegetische und Wirkungsgeschichtliche Ansätze. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2021. 304 s. ISBN 978-3-11-068584-8.

 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110686012/html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter – ZUBKO, Peter: Michal Bradač – Rukoväť cirkevných dejín / Михаилъ Брадачъ – Єпѵтомъ Історїи Церковныѧ. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. VIII. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2021. 464 s. ISBN 978-80-224-1876-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPKO, Róbert (ed.): Lukášovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Centrum pre štúdium biblického a blízkovychodného sveta – vydavateľstvo POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2020. 168 s. ISBN (e-book) 978-80-89994-33-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubko, Peter – Žeňuch, Peter – Lapko, Róbert – Marinčák, Šimon: Slovenský Kalvínsky Žaltár. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VII. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2020. 432 s. ISBN 978-80-89489-49-7. (e-book), ISBN 978-80-89489-50-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuchová, Katarína (ed.): Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2020, 168 s. ISBN 978-80-89489-47-3 (print), ISBN 978-80-89489-48-0 (ebook).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER a kol.: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 384 s. ISBN 978-80-89489-45-9, ISBN 978-80-89489-46-6 (e-book), ISBN 978-80-224-1836-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŠKOVÁ, MÁRIA: Bulharsko-slovenský slovník III. Поàз – С. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / VEDA vydavateľstvo SAV, 2019. 713 s. ISBN 978-80-224-1755-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPKO, Róbert (ed.): Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – VEDA vydavateľstvo SAV, 2019. 179 s. ISBN SÚJS SAV (print) 978-80-89489-43-5, ISBN VEDA (print) 978-80-224-1795-2, ISBN SÚJS SAV (e-book) 978-80-89489-42-2.

Publikácia je plne prístupná v elektronickej podobe.

Informacia o publikácii na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska a Slovenskej akadémie vied

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДАКОВА, Ирина А. – ŽEŇUCH, Peter – КИТАНОВА, Мария et al.: Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation into the Slavic Languages. Bratislava – Moskva: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Институт славяноведения РАН, VEDA, vydavateľstvo SAV 2019. ISBN SÚJS SAV (print) 978-80-89489-41-1, ISBN VEDA (print) 978-80-224-1796-9, ISBN SÚJS SAV (e-book) 978-80-89489-42-8, ISBN INSLAV RU (print) 978-57576-0434-3, DOI 10.31168/0434-3.

Publikácia je plne prístupná v elektronickej podobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДАКОВА, Ирина А. – КИТАНОВА, Мария – ЖЕНЮХ, Петер (ред.): Взгляд на славянскую аксиологию. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019. 268 с. ISBN 978-5-7576-0428-2.
Publikácia je k dispozícii v elektronickej podobe na stránke Institutu slavianovedenia RAN
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠAŠERINA, Svetlana: Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia / Две углянские рукописи поучений и притч XVII века. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VI. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2019. 656 s. ISBN (tlač) 978-80-224-1754-9, ISBN (elektronicky) 978-80-89489-40-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter a kol.: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Zostavovateľky Svetlana Vašíčková a Ľubomíra Wilšinská. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN (elektronicky) 978-80-89489-39-8; ISBN (tlač) 978-80-89489-38-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter - BEĽAKOVA, Elena V. - NAJDENOVA, Desislava - ZUBKO, Peter - MARINČÁK, Šimon. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia / Užgorodskij rukopisnyj Psevdozonar. Pravila monašeskoj i svetskoj žizni rubeža XVI-XVII vv. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Slovenský komitét slavistov: VEDA, vydavateľstvo SAV; Moskva: Institut rossijskoj istorii RAN; Sofia: Kirilo-Metodievski naučen centăr BAN; Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2018. 448 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, V. ISBN SK:978-80-224-1702-0; RU:978-5-8055-0346-8; BG:978-954-9787-38-2

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPKO, RÓBERT (Еd.).: Маrtin Luther po päťsto rokoch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta  2018, 87 s., ISBN 978-80-89489-35-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – ZUBKO, PETER et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, 368 s., ISBN 978-80-89489-34-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUBKO, PETER – ŽEŇUCH, PETER (Еds.): Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, 190 s., ISBN 978-80-89489-33-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINČÁK, ŠIMON – ŽEŇUCH, PETER (Eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017. 302 s. ISBN 978-80-8191-074-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – НИКОЛОВА, СВЕТЛИНА (Еds.): Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Кирило-Методиевски научен център към БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 184 s., ISBN 978-80-89489-31-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA – КИТАНОВА, МАРИЯ – ŽEŇUCH, PETER: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 320 s., ISBN 978-80-89489-32-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOVŇA, JURAJ (Ed.): Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Katedra slovenského jazyka FF UKF, 2017, 184 s., ISBN 978-80-89489-30-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Obec Dolné Dubové, 2016, 206 s., ISBN 978-80-89489-29-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN – ŽEŇUCH, PETER (Eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2016, 272 s., ISBN 978-80-89489-28-2

 

Separáty vo formáte PHP a PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVARSKÝ, SVORAD – NICHOLAS, LUCY R – RIEDL, ANDREA (Eds.): Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Lady Stephenson Library, Newcastle upon Type: Cambridge Scholars Publishing, 2016, xxvi+349 s. ISBN 978-1-4438-8735-9

 

www.cambridgescholars.com/themes-of-polemical-theology-across-early-modern-literary-genres

 

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, LADISLAV (Ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, 280 s., ISBN 978-80-89489-25-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN: Slováci medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí? Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 488 s., ISBN 978-80-89489-24-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRTÁŇOVÁ, ERIKA (Ed.): Jonáš Záborský: Múdrosť života ve chrámových řečech. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 480 s., ISBN 978-80-89489-23-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 344 s., ISBN 978-80-89489-21-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁCALOVÁ, JANA: Rozprávky Janka Rimavského. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 336 s., ISBN 978-80-89489-22-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁCALOVÁ, JANA: Codexy tisovské. K prameňom slovenských rozprávok. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 224 s., ISBN 978-80-89489-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Zost.): Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v Slovenskej akadémii vied. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, 254 s., ISBN 978-80-89489-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014, 162 s., ISBN 978-80-89489-18-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – ZUBKO, PETER (Eds.): Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014, 224 s., ISBN 978-80-89489-17-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2014, 464 s., ISBN 978-80-89489-16-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN: O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2014, 352 s., ISBN 978-80-89489-15-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov. Zostavil Andrej Škoviera. Bratislava: PostScriptum, 2013. 200 s. ISBN 978-80-89567-23-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Obec Dolné Dubové, 2013, 168 s., ISBN 978-80-89489-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUBKO, PETER: Kňaz nie každodenný. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, 182 s., ISBN 978-80-89489-13-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICHNER, MILOŠ SJ – MARINČÁK, ŠIMON – ŽEŇUCH, PETER: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva I. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Teologická fakulta Trnavskej univerzity / Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka / Gréckokatolícka bratislavská eparchia, 2013, 92 s., ISBN 978-80-7141-802-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICHNER, MILOŠ SJ – MARINČÁK, ŠIMON – ŽEŇUCH, PETER (zost.): Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Teologická fakulta Trnavskej univerzity / Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka / Gréckokatolícka bratislavská eparchia, 2013, 200 s., ISBN 978-80-7141-803-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER: Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. IV. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / PontificioIstitutoOrientale / Slovenský komitét slavistov / Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2013. 482 s., talianské ISBN 978-88-7210-387-6, slovenské ISBN 978-80-89489-10-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŠKOVÁ, MÁRIA: Bulharsko-slovenský slovník II. Л–По. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2013. 692 s. ISBN 978-80-89489-12-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – UZEŇOVA, ELENA – ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Eds.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Институт славяноведения Российской академии наук / Кирило-Методиевският научен център към БАН , 2013. 250 s. ISBN 978-80-89489-11-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 234 s. ISBN 978-80-89489-08-4

Publikácia na stiahnutie v PDF formáte (veľkosť 20 MB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2008–2012 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 164 s. ISBN 978-80-89489-09-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 130 s. ISBN 978-80-89489-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, LADISLAV (Ed.): Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2012. 231 s. ISBN 978-80-89489-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrum et profanum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры. Ответственные редакторы: М. М. Валенцова. Е. С. Узенева. Редакционная коллегия: П. Женюх, З. Профантова, Ф. Б. Успенский. Москва: Институт славяноведения РАН / Институт славистики им. Яна Станислава САН / Институт этнологии САН, 2012. 344 s. ISBN: 978-7576-0263-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, Ján: Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke. Bratislava: Goralinga, 2012. 123 s. ISBN 978-80-89604-00-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Slovenská slavistika včera a dnes. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 s. ISBN 978-80-89489-05-3

 

Separáty vo formáte PHP a PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛОВА, Светлина – ЖЕНЮХ, Петер (Eds): Кирило-Методиевски студии. Книга 20. Кирило-Методиевското културно наследство и националната идентичност / Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita. Редакционна колегия: С. Николова, П. Женюх, С. Бърлиева, М. Евтимова. София: Кирило-Методиевски научен център / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011. 328 s. ISSN 0205-2253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, Ján: O krajine a vlasti starých Slovákov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011. 92 s. ISBN 978-80-89489-04-6

Publikácia na stiahnutie v PDF formáte (veľkosť 1 MB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOVIERA, Andrej: Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2010. 247 s. ISBN 978-80-89489-02-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter – ŠKOVIERA, Andrej (Zost.): Pramene byzantskej tradície na Slovensku. K výstave z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 / Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia. An Exhibition Organized within the Year of Christian Culture 2010. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Národným osvetovým centrom, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave 2010, 73 s. ISBN 978-80-89489-00-8

Publikácia na stiahnutie v PDF formáte (veľkosť 103 MB).

 

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, Ladislav (Ed.): P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP: Missa ex G Jesuli Nati [ Vianočná omša G dur ] [ 1759 ]. Prešov: Ústav hudobnej vedy SAV / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk v Prešove, 2009, 107 s. ISBN 978-80-89188-24-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – ŽEŇUCH, Peter (Eds.): Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2009. 197 s. ISBN 978-80-969992-8-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVARSKÝ, Svorad – ŽEŇUCH, Peter (Eds.): Joannikij Bazilovič TOLKOVÁNIJE Svjaščénnyja Liturhíji Nóvaho Zakóna ístinnyja Bezkróvnyja Žértvy / Joannicius Bazilovits EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. III. Bratislava / Roma: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Pontificio Istituto Orientale / Slovenský komitét slavistov / Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2009. LXI + 548 s. ISBN 978-80-969992-7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, Ján (Ed.): Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2009. 83 s. ISBN 978-80-969992-6-2

Zborník na stiahnutie v PDF formáte – slovenská verzia.

 

DORUĽA, Ján (Ed.): Insight into Slovak-Magyar Relations. Bratislava: Slovak Committee of Slavists in cooperation with the Institute of Slavonic Studies of Ján Stanislav of the Slovak Academy of Sciences, 2009. 90 s. ISBN 978-80-969992-9-3

Zborník na stiahnutie v PDF formáte – anglická verzia.

 

 

 

 

 

 

 

KOŠKOVÁ, Mária – ČOROLEEVA, Marija (Eds.): Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. / Българската и словашката лексикография в обединена Европа. Bratislava / Велико Търново: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Институт за бълкарски език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН, 2009. 245 s. ISBN 978-80-969992-4-8 ISBN 978-954-8709-94-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína:  Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Bratislava / Martin: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Matica slovenská, 2009. 227 s. 978-80-969992-5-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kačic, Ladislav: Dejiny hudby III. Barok. Bratislava: Ikar, 2008. 383 s. ISBN 978-80-551-1510-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kačic, Ladislav – ZAVARSKÝ, Svorad (Eds.):  Aurora Musas nutrit / Die Jesuiten und die kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. 330 s. ISBN 978-80-969992-2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN (Ed.):  Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 317 s. ISBN 978-80-969992-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 202 s. ISBN 978-80-969992-1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 299 s. ISBN 978-80-968971-9-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2003-2007 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 164 s. ISBN 978-80-968971-8-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODÁR, MICHAL (Ed.): Ku koreňom našej viery. Zborník prednášok k 40. výročiu obnovenia gréckokatolíckej cirkvi. Košice: Byzant, 2008. 96 s. ISBN 978-80-85581-46-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLôŠKOVÁ, Hana – ZELENKOVÁ, Anna (Eds.): Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká asociace slavistů, Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, 2008. 250 s. ISBN 978-80-969992-0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007. 231 s. ISBN 978-80-968971-7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B.  Editionen. Band 23. Zugleich: Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. II. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2006. 982 S. ISBN 3-412-27205-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačic, Ladislav: Pestrý zborník (Tabulatura miscellanea). Bratislava: Hudobné centrum, 2005. 148 s. ISBN 80-88884-62-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik Literatur und Kunst. Herausgegeben von Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2005. 368 s. ISBN 80-968971-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvý zväzok plánovaného trojzväzkového bulharsko-slovenského slovníka.

 

KOŠKOVÁ, Mária a kol.: Bulharsko-slovenský slovník. I. A-K. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2004. 709 s. ISBN 80-968971-4-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník vedeckých príspevkov je venovaný životnému jubileu univerzitného profesora PhDr. Jána Doruľu, DrSc. Prináša príspevky domácich a zahraničných slavistov, jazykovedcov, literárnych vedcov, folkloristov, muzikológov i historikov. Týmto tematicky široko koncipovaným zborníkom jeho dlhoroční priatelia, spolupracovníci i priaznivci vyslovujú svoje hlboké uznanie.

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003. 315 s. ISBN 80-968971-0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje bibliografický výber, súpis monografií, atlasov, príručiek, vedeckých štúdií a recenzií slovenských slavistov za roky 1998 – 2002; je venovaná XIII. medzinárodnému zjazdu slavistov v Ľubľane (2003).

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998-2002 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003. 184 s. ISBN 80-968971-1-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje referáty slovenských účastníkov na XIII. medzinárodnom zjazde slavistov v Ľubľane (2003).

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov.  Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003. 345 s. ISBN 80-968971-2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladaná publikácia je výsledkom spolupráce dvoch autorov, ktorí sa z rozličných uhlov pohľadu profesionálne zaoberajú výskumom dejín, jazyka, literatúry, kultúry v cirkvi byzantského obradu na Slovensku.

 

ŽEŇUCH, Peter – VASIĽ, Cyril: Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu / Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. I. Roma-Bratislava-Košice: Pontificio Istituto Orientale / Slavistický kabinet SAV / Centrum spirituality Východ-Západ M. Lacka, 2003. 447 s. ISBN 88-7210-341-X ISBN 80-967722-9-5

 

 

 

 

 

 

 

 

V zborníku sa uverejňujú aj príspevky domácich a zahraničných autorov z viacerých vedných odborov - jazykovedy, histórie, teológie, literárnej vedy, etnológie i muzikológie. Predkladaný zborník tak prináša viaceré bádateľské výsledky potešiteľne a sľubne sa rozvíjajúcej interdisciplinárnej spolupráce.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-19.storočia. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2002. 476 s. ISBN 80-967722-7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, LADISLAV (Ed.): Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2002. 184 s. ISBN 80-967722-8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor v monografii predstavuje doteraz málo preskúmané oblasti slovenskej kultúry, spoločenského, kultúrneho a historického života slovenských veriacich byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.

 

ŽEŇUCH, Peter: Medzi Východom a Západom (byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku). Bratislava: Veda, 2002. 288 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto vydanie, ktoré pripravili pracovníci Slavistického kabinetu SAV v Bratislave, obsahuje v 2. zväzku prepísané latinské exegetické poznámky z okrajov rukopisu Kamaldulskej Biblie s úvodným odborným výkladom Vladimíra Gregora a komentáre s krátkym úvodným slovom Jána Doruľu, ďalej štúdiu V. Gregora Kamaldulská Biblia – rukopis prekladu z polovice 18. storočia: iniciátor, miesto vzniku, prekladatelia a otázka určenia prekladu, štúdiu J. Doruľu Jazyk Kamaldulskej Biblie v dobovom kontexte, štúdiu Eleny Krasnovskej Ortografické, fonologické a morfologické aspekty Kamaldulskej Biblie a štúdiu H. Rotheho Biblia slovenských kamaldulov a jej pramene.

 

Swaté Biblia Slowénské aneb Pisma Swatého částka I., II. Slovakische Bibel der Kamaldulenser. Band I-II. Biblia Slavica. Ed. Hans Rothe und Friedrich Scholz unter Mitwirkung von Ján Doruľa. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh, 2002. 920 + 1063 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa / in der Slowakei. Herausgegeben von Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický kabinet SAV / Kabinet für Slawistik der SAW, 2000. 328 s. ISBN 80-967722-6-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štúdie v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie prinášajú výsledky výskumov doposiaľ málo preskúmaných oblastí slovensko-rusínskych a slovensko-ukrajinských vzťahov; osvetľujú doteraz málo riešené otázky slovenského historicko-kultúrneho vývinu a jeho interetnických súvislostí.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť.  Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2000. 392 s. ISBN 80-967722-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGORJANOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Dezider: Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 256 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník obsahuje referáty a príspevky slovenských slavistov pri príležitosti XII. medzinárodného zjazdu slavistov v Krakove v roku 1998.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 415 s. ISBN 80-967722-1-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje časť záznamov z diskusie k referátom predneseným na XI. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave v roku 1993. Jednotlivé diskusné príspevky obsahujú mnohé zaujímavé podnety, postrehy, myšlienky, ba aj prínosy k výskumu v rámci diskutovanej problematiky.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Záznamy z diskusie k predneseným referátom. XI. medzinárodný zjazd slavistov Bratislava 30. augusta – 8. septembra 1993. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 663 s. ISBN 80-967722-2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje súpis prác slovenských slavistov z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, histórie a etnológie za obdobie rokov 1993-1998.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1993 – 1998 (výber) Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 167 s. ISBN 80-967722-3-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník obsahuje príspevky bádateľov z viacerých vedných odborov: histórie, teológie, jazykovedy a literárnej vedy. Venuje sa otázkam reformcie a protireformácie na Slovensku a v stredoeurópskom kontexte.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka) Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1998. 251 s. ISBN 80-967722-4-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoreticko-praktická práca porovnávajúca bulharsko-slovenkú frazeológiu

 

KOŠKOVÁ, Mária: Z bulharsko-slovenskej frazeológie. Bratislava: 1998. 195 s. ISBN 80-968162-1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus.  Herausgegeben von Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický kabinet SAV / Kabinet für Slawistik der SAW, 1997. 316 s. ISBN 80-88880-17-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník prezentuje výsledky výskumov jazykovedcov, historikov, literárnych vedcov a katolíckych a protestantských teológov, ktorí sa sa venujú skúmaniu biblických textov. Zborník bol publikovaný v súvislosti s pripravnými prácami na vydaní rukopisu prvého slovenského prekladu celej Biblie, tzv. kamaldulskej Biblie z 18. storočia.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1997. 284 s. ISBN 80-967722-0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics