Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Vedecké konferencie a semináre organizované Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV

 

 

2021

 

Obraz krízy v jazyku a kultúre. Kríza ako príležitosť pre revitalizáciu hodnotového systému spoločnosti

Miesto konania konferencie: Bratislava – Sofia Moskva

Dátum konania konferencie: 7. - 8. júna 2021

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Peter Zubko, Svetlana Šašerina

 

Tretí kongres slovenských slavistov

Miesto konania konferencie: Bratislava

Spolupracujúca inštitúcia: Slovenský komitét slavistov a Medzinárodný komitét slavistov

Dátum konania konferencie: 25. - 26. októbra 2021

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

 

2020

 

Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska

Miesto konania konferencie: Klokočov – Michalovce

Dátum konania konferencie: 6. - 10. septembra 2020

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

Cyrilometodská tradícia ako spájajúci fenomén

Miesto konania konferencie: Nitra

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je spolupracujúcou inštitúciou.

Hlavný organizátor konferencie: Rada Konferencie biskupov pre históriu

Dátum konania konferencie: 2. - 3. júla 2020

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

 

2019

 

Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 18. - 22. novembra 2019

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Peter Zubko, Katarína Žeňuchová

 

Musiktheorie in Mitteleuropa / in der Slowakei im 16.–19. Jahrhundert

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 7. - 9. októbra 2019

Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic

 

Axiologický výskum slovanských jazykov

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 1. - 4. októbra 2019

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Ľubomír Gábor, Svetlana Vašíčková, Ľubomíra Wilšinská, Katarína Žeňuchová

 

Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 6. septembra 2019

Zodpovedný pracovník: Svorad Zavarský

 

Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy

Miesto konania konferencie: Košice

Dátum konania konferencie: 25. - 27. februára 2019

Zodpovedný pracovník: Róbert Lapko (APVV)

 

 

2018

 

Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 5. septembra 2018

Zodpovedný pracovník: Róbert Lapko (APVV)

 

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia

Miesto konania konferencie: Košice

Dátum konania konferencie: 23. - 27. októbra 2018

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

Neo-Latin Scholarship on the Slavs

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 5. - 7. decembra 2018

Zodpovedný pracovník: Svorad Zavarský

 

 

2017

 

Vedecká konferencia k 500. výročiu reformácie a biblická výstava v Košiciach

Miesto konania konferencie: Košice

Dátum konania konferencie: 5. októbra 2017

Zodpovedný pracovník: Róbert Lapko (APVV)

 

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 4. – 6. októbra 2017

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

 

2016

 

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

Miesto konania konferencie: Košice

Dátum konania konferencie: 9. – 10. júna 2016

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Šimon Marinčák

 

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 5. – 7. októbra 2016

Zodpovedná pracovníčka: Katarína Žeňuchová

 

 

2015

 

Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika

Miesto konania kongresu: Bratislava

Dátum konania kongresu: 4. – 6. novembra 2015

Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa

 

 

2014

 

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Miesto konania seminára: Bratislava

Dátum konania seminára: 16. septembra 2014

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 8. – 10. októbra 2014

Zodpovedný pracovník: Katarína Žeňuchová

 

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei – Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 22. – 24. októbra 2014

Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic

 

Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 3. – 4. decembra 2014

Zodpovedný pracovník: Svorad Zavarský

 

 

2013

 

Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 23. – 24. mája 2013

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte

Miesto konania konferencie: Dolné Dubové

Dátum konania konferencie: 26. – 27. septembra 2013

Zodpovedná pracovníčka za Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Katarína Žeňuchová

 

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia (P. J. Šafárik, J. Kollár, Ľ. Štúr, J. Záborský)

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 10. októbra 2013

Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa

 

 

2012

 

Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach

Miesto konania konferencie: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Dátum konania konferencie: 23. októbra – 26. októbra 2012

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Katarína Žeňuchová

 

Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda

Miesto konania konferencie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dátum konania konferencie: 13. novembra – 15. novembra 2012

Zodpovedný pracovník za Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Peter Žeňuch

 

 

2011

 

Zo slavistických výskumov jazyka, histórie a kultúry – seminár s diskusiou pre verejnosť

Pramene byzantskej tradície na Slovensku – výstava

Miesto konania výstavy: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Trvanie výstavy: 17. mája 2011 - 30. septembra 2011

Miesto konania seminára s diskusiou pre verejnosť: Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach

Trvanie seminára s diskusiou pre verejnosť: 18. mája 2011 - 20. mája 2011

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

Prvý kongres slovenských slavistov na tému Slovenská slavistika po roku 1993

Miesto konania kongresu: Bratislava

Dátum konania kongresu: 26.-28. októbra 2011

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

 

2010

 

Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry / The Linguistic, Literary and Ethnic Contexts of Christian Culture

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 24.-26. novembra 2010

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Katarína Žeňuchová, Andrej Škoviera

 

Pramene byzantskej tradície na Slovensku - Sources of the Byzantine Tradition in Slovania (výstava a cyklus prednášok)

Miesto konania výstavy a prednášok: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava

Trvanie výstavy: 3. novembra - 3. decembra 2010

Kurátori výstavy: Peter Žeňuch, Andrej Škoviera

 

Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst Mitteleuropas im 17.-19. Jahrhundert / The Piarists and Education, Science and Arts in Central Europe in the 17th-19th Centuries

Miesto konania konferencie: Bratislava / Svätý Jur

Dátum konania konferencie: 30. septembra-2. októbra 2010

Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic

 

 

2009

 

Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 11.-13. novembra 2009

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch a Andrej Škoviera

 

Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov

Miesto konania konferencie: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave

Dátum konania konferencie: 18. septembra 2009

Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa

 

Medzinárodný seminár slavistických expertov. Zasadnutie Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov

Miesto konania konferencie: Stará Lesná

Dátum konania konferencie: 25.-28. augusta 2009

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch a Ján Doruľa

 

 

2008

 

Ľudová prozaická tradícia na Slovensku v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín – národopisu, jazykovedy, historiografie a literárnej vedy

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 4. – 5. 11. 2008

Zodpovedný pracovník: Katarína Žeňuchová

 

Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 27. 6. 2008

Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa

 

Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 28. 5. 2008

Zodpovedný pracovník: Mária Košková

 

Ku koreňom našej viery

Miesto konania odborného seminára: Michalovce

Dátum konania konferencie: 24. 5. 2008

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

 

2007

 

Dielo Antona Bernoláka a bernolákovcov v slovenskom a európskom kontexte

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 24.–25. 10. 2007

Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa

 

Aurora musas nutrit – die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 26.–29. 09. 2007

Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic

 

 

2006

 

Stopäťdesiat rokov od narodenia Sama Cambla (význam jeho diela v rozvoji slovenskej vedy a kultúry)

Miesto konania konferencie: Slovenská Ľupča

Dátum konania konferencie: 25.–27. 10. 2006

Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa

 

Výskum cyrilských a latinských pamiatok byzantsko-slovanskej kultúrnej a obradovej tradície v karpatskom prostredí

Miesto konania konferencie: Košice

Dátum konania konferencie: 31. 06. – 01. 07. 2006

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

 

 

2004

Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky)

Miesto konania konferencie: Liptovský Svätý Ján

Dátum konania konferencie: 01. – 03. 12. 2004

 

„Plaude turba paupercula“ – Franziskanischer Geist in der Musik, Literatur und Kunst

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 04. – 06. 10. 2004

 

Pavol Dobšinský a jeho dedičstvo (slovenské ľudové rozprávky a ich odkaz v dnešnej literatúre, kultúre a umení)

Miesto konania konferencie: Teplý Vrch

Dátum konania konferencie: 22. – 24. 09. 2004

 

 

2002

Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 25. – 26. 09. 2002

 

 

2001

Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.–18. storočia v európskom kontexte

Miesto konania konferencie: Ružomberok

Dátum konania konferencie: 05. – 07. 12. 2001

 

Medzinárodná porada slavistických expertov o príprave XIII. medzinárodného zjazdu slavistov v Ľubľane

Miesto konania konferencie: Ružomberok

Dátum konania konferencie: 05. –07. 12. 2001

 

Slovensko-poľské pomedzie – jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia

Miesto konania konferencie: Ružomberok

Dátum konania konferencie: 18. –20. 09. 2001

 

 

2000

Prekladanie Biblie, náboženská tvorba a duchovná pieseň (západného aj východného obradu) z hľadiska európskeho kontextu

Miesto konania konferencie: Martin - Diviaky

Dátum konania konferencie: 27. – 30. 09. 2000

 

Slovensko-poľské pomedzie

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 03. 05. 2000

 

 

1999

Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky a vzťahy od obrodenia po súčasnosť

 Miesto konania konferencie: Zemplínska šírava

Dátum konania konferencie: 05. – 09. 10. 1999  

 

 

 

 

shopify analytics