Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Predkladaná publikácia je výsledkom spolupráce dvoch autorov, ktorí sa z rozličných uhlov pohľadu zaoberajú skúmanou problematikou. Súčasne je táto práca jednou zo zložiek širšie koncipovanej medzinárodnej a interinštitucionálnej kooperácie Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v.v.i., v Bratislave, Pápežského východného ústavu v Ríme a Centra spirituality Východ – Západ v Košiciach, ktoré je súčasťou Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Primárnym cieľom publikácie je upozorniť na zaujímavú a doteraz málo preskúmanú problematiku cyrilských rukopisných pamiatok tohto regiónu formou zverejnenia čiastkových výsledkov výskumu niektorých doteraz nepreskúmaných pamiatok. Pre ich lepšie zaradenie je však potrebné aj primerané poznanie spoločenského a duchovného kontextu, v ktorom sa zrodili, čo vyjadruje aj podtitul Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti.

Rukopisy, ktoré sú predmetom výskumu a ktoré sú predstavené v tejto publikácii, sa zrodili v konfesionálnom kontexte byzantskej cirkvi na východnom Slovensku. Preto sme považovali za potrebné najprv v hlavných črtách priblížiť toto cirkevné spoločenstvo v jeho dejinnom inštitucionálnom i duchovnom rozmere a v druhej, hlavnej časti práce sa potom venujeme problematike východoslovenských cyrilských rukopisných pamiatok z jazykovedného hľadiska.

 

Úvodné strany v pdf-verzii

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics