Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavica Slovaca

 

je jediný interdisciplinárny slavistický časopis na Slovensku, ktorý od roku 2011 od 46. ročníka vydáva Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Od roku 2011 časopis vychádza trikrát ročne na 294 stranách formátu B5. Časopis Slavica Slovaca publikuje komparatívne zamerané vedecké a odborné štúdie, rozhľadové materiály, správy z vedeckých podujatí a recenzie z oblasti jazykovedy, histórie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky i hudobnej vedy.

Obsahovú náplň príspevkov publikovaných v časopise Slavica Slovaca zásadne určuje výskumné zameranie Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, ktorý v úsilí o komplexnosť bádateľského prístupu organizuje a koordinuje interdisciplinárne výskumy v oblasti vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami, vrátane výskumov slovensko-latinských, slovensko-nemeckých a slovensko-maďarských vzťahov najstaršieho a staršieho obdobia z porovnávacieho hľadiska, v internej a externej spolupráci. Takéto výskumy pomáhajú lepšie osvetliť mnohé stránky slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu v slovensko-slovanských aj slovensko-neslovanských vzťahoch v európskych súvislostiach.

Keďže časopis Slavica Slovaca je publikačným orgánom Slovenského komitétu slavistov a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, publikuje aj správy zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov, informácie o dianí v medzinárodnom komitéte slavistov, o prípravách medzinárodných slavistických zjazdov, národných slavistických kongresov a o ďalších aktuálnych udalostiach slavistického výskumu na Slovensku.

Slavica Slovaca je platformou pre výmenu poznatkov v domácom i medzinárodnom slavistickom kontexte.

Príspevky v časopise Slavica Slovaca sú publikované v slovenčine a vo všetkých slovanských jazykoch, v angličtine, nemčine a francúzštine. Príspevky obsahujú anotáciu a kľúčové slová v anglickom jazyku a resumé v angličtine, nemčine, ruštine alebo francúzštine. Príspevky publikované v časopise sú opatrené komplexným poznámkovým aparátom, citáciami domácej i zahraničnej literatúry a prameňov.

O postavení časopisu v medzinárodnej i národnej slavistickej vedeckej komunite svedčí aj jeho evidencia vo viacerých medzinárodných knižničných databázach SCOPUS, CEJSH, DOAJ, C.E.E.O.L., ERIH PLUS, MLA, CARHUS Plus+ 2014, CIRC, SJR, ProQuest, EBSCO.

 

 

 

KÓDEX PUBLIKAČNEJ A RECENZNEJ ETIKY

 

 

INFORMÁCIE  PRE  PRISPIEVATEĽOV

 

 

Distribúcia / Distributed by:

Slovart G. T. G., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava

Objednávací formulár

 

 

 

Späť

 

 

Čísla časopisov v PDF formáte od roku 1997

 

 

Ročník 56 (2021)

 

Číslo 1 Abstrakt
   
   
   

 

 

Ročník 55 (2020)

 

 

 

Ročník 54 (2019)

 

 

 

Ročník 53 (2018)

 

 

 

Ročník 52 (2017)

Vyšlo s finančným prispením Fondu na podporu umenia.

 

 

Ročník 51 (2016)

Vyšlo s finančným prispením Fondu na podporu umenia.

 

 

Ročník 50 (2015)

 

 

Ročník 49 (2014)

 

 

Ročník 48 (2013)

 

 

Ročník 47 (2012)

 

 

Ročník 46 (2011)

 

Ročník 45 (2010)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 44 (2009)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 43 (2008)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 42 (2007)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 41 (2006)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 40 (2005)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 39 (2004)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 38 (2003)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 37 (2002)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 36 (2001)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 35 (2000)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 34 (1999)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 33 (1998)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 32 (1997)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

 

 

shopify analytics