Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Opis stavu výskumu v slavistike z domáceho

a medzinárodného hľadiska a koncepcia

Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

na ďalšie 4 roky

 

Koncepcia slavistických výskumov v Slavistickom kabinete SAV (SK SAV) sa zakladá na výskume vzťahov slovenského jazyka, dejín a kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi, dejinami a kultúrami. Preto sa sem zaraďujú aj výskumy slovensko-latinských, slovensko-nemeckých a slovensko-maďarských vzťahov staršieho obdobia. Tieto výskumy sa na pôde Slavistického kabinetu SAV ako koordinačného centra organizujú ako interdisciplinárne, majú komplexný charakter. Takéto zameranie výskumov vyplýva predovšetkým z potreby objasniť dosiaľ málo alebo nedostatočne preskúmané obdobia slovenského historicko-kultúrneho a spoločenského vývinu v európskom rámci.

Úsilie o komplexnosť výskumov prostredníctvom interdisciplinárneho zamerania sa výrazne prejavuje v európskej i svetovej slavistike, čo sa svojím spôsobom odráža aj na medzinárodných slavistických vedeckých podujatiach.

Uvedená koncepcia výskumov realizovaná prostredníctvom celého radu projektov Slavistického kabinetu SAV našla veľký ohlas a podporu v domácom i medzinárodnom rámci, čo vidieť aj v záujme domácich i zahraničných bádateľov o účasť na riešení projektov SK SAV i na vedeckých konferenciách a sympóziách organizovaných kabinetom.

Tak napríklad v roku 1999 usporiadal Slavistický kabinet SAV medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky a vzťahy od obrodenia po súčasnosť, na ktorej sa predniesli výsledky najnovších výskumov, z ktorých treba osobitne upozorniť na výsledky výskumov dotýkajúcich sa otázok používania cirkevnej slovančiny a uplatňovania byzantsko-slovanského obradu v prostredí uniátov a pravoslávnych veriacich na východnom Slovensku. Objavné sú najmä výsledky výskumov poukazujúce na kultúrno-historické súvislosti západnej a východnej kultúrnej a religióznej oblasti. V rámci akcií Roka kresťanskej kultúry sa v roku 1999 uskutočnila aj ďalšia medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa (in der Slowakei) s účasťou odborníkov v oblasti histórie, teológie, muzikológie, jazykovedy a literárnej vedy (zo zahraničia predniesli svoje príspevky dvanásti bádatelia). Výsledky nových bádaní sa predniesli v tematickej oblasti Duchovná pieseň ako prostriedok rekatolizácie a v oblasti Hudba západnej a východnej cirkvi vo svetle konfesionálnych protikladov.

V roku 2000 usporiadal SK SAV medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Prekladanie Biblie, náboženská tvorba a duchovná pieseň (západného aj východného obradu) z hľadiska európskeho kontextu, na ktorej sa zúčastnili jazykovedci, teológovia, hudobní a literárni vedci a historici zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Talianska, z Ukrajiny a Bieloruska. Trojdňové rokovanie prebiehalo v troch tematických okruhoch (O prekladoch biblického textu, Biblická tematika v duchovnej piesni západného a východného obradu a Biblický text v náboženskej, literárnej a umeleckej tvorbe) vo forme referátov (v počte 33) a nasledujúcej rozpravy. Významná bola najmä početná účasť domácich aj zahraničných teológov, ktorí prispeli k objasneniu mnohých dosiaľ málo prebádaných problémov z tematických okruhov riešených niekoľkými projektami SK SAV.

V roku 2001 usporiadal SK SAV (v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku) medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.–18. storočia v európskom kontexte, na ktorej sa predložili výsledky výskumov ukutočňovaných v rámci riešenia úloh grantových projektov SK SAV. Na rokovaní konferencie sa zúčastnili aj predstavitelia národných komitétov a organizácií slavistov z 9 európskych krajín. Referáty a diskusné príspevky jazykovedcov, teológov, historikov, hudobných a literárnych vedcov priniesli celý rad nových poznatkov z dosiaľ málo preskúmaných oblastí výskumu. V tom istom roku usporiadal SK SAV ďalšiu medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Slovensko-poľské pomedzie – jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia. Rokovania prebiehali v troch tematických okruhoch: História, Ľudová kultúra a Jazyk. Prednesené referáty domácich a zahraničných historikov, etnológov a jazykovedcov (z Poľska a Bieloruska) boli podnetným vstupom do rozpravy a výmeny názorov, v ktorých sa hodnotili najmä postoje poľských odborníkov a publicistov vzťahujúce sa na etnicitu a jazyk goralského obyvateľstva na slovensko-poľskom pomedzí. Najmä zo strany slovenských bádateľov sa predložili závažné vedecké poznatky a argumenty osvetľujúce proces etnického a jazykového vývinu osídlenia danej oblasti.

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe / Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa, ktorú SK SAV usporiadal v roku 2002, priniesla porovnanie domácich výsledkov výskumu s výsledkami medzinárodného bádania vo viacerých krajinách strednej Európy (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko) a stala sa tak dôležitým medzníkom v hymnologickom výskume na Slovensku.

V Slavistickom kabinete SAV, ktorý je sídlom Slovenského komitétu slavistov, prebiehajú prípravy účasti slovenských slavistov a prezentácie slovenskej vedy na medzinárodných zjazdoch slavistov konaných v 5-ročných intervaloch. Tu sa redigujú a pripravujú do tlače zborníky referátov slovenských slavistov a výberová medzizjazdová bibliografia, zabezpečuje sa výstava vedeckej literatúry, ktorá býva pravidelnou súčasťou slavistických zjazdov (13. medzinárodný zjazd slavistov sa konal v auguste 2003 v slovinskej Ľubľane). Tu sa zabezpečuje výroba tlačových podkladov a vykonávajú sa všetky redakčné práce orgánu slovenskej slavistiky, časopisu Slavica Slovaca.

Ako vyplýva z priloženej bibliografie publikačnej činnosti Slavistického kabinetu SAV, podarilo sa za krátky čas a s malým počtom pracovníkov dosiahnuť pozoruhodné vedecké výsledky, ktoré sa s uznaním kvitujú aj v zahraničnej slavistike. – Dnes je Slavistický kabinet SAV uznávaným a prirodzeným partnerom slavistických pracovísk v slovanských aj neslovanských krajinách. Úspešne prebieha spolupráca najmä s Pápežským východným ústavom v Ríme a s Patristickou komisiou Vestfálskej akadémie vied v Bonne i s mnohými ďalšími pracoviskami a inštitúciami, čo prináša aj nemalý finančný a iný hmotný i nehmotný efekt. Spolu s podporou Ministerstva kultúry SR, Slovenského komitétu slavistov a Matice slovenskej umožňuje takáto podpora vykonávať vedeckovýskumnú činnosť v uskutočňovanom rozsahu.

Koncepcia Slavistického kabinetu SAV na ďalšie roky je jasne vyznačená celou doterajšou činnosťou kabinetu. Všetko úsilie pracovníkov kabinetu sa bude naďalej zameriavať na úspešné riešenie cieľov interdisciplinárne orientovaných projektov. V najbližšom období pôjde o dokončenie prác na vydaní Kamaldulského slovníka v edícii Biblia Slavica v Nemeckej spolkovej republike, o prípravu a vydanie ďalších zväzkov edície Monumenta byzantino-slavica et latina v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale v Ríme a s Centrom spirituality Michala Lacka Trnavskej univerzity, o vedecké vydanie spevníka Cantus Catholici, o úspešné riešenie cieľov projektu na výskum slovensko-nemeckých vzťahov v 16.–18. storočí, o úspešné pokračovanie výskumov latinsky písaných diel slovenských autorov 16.–17. storočia, o pokračovanie vo výskumoch náboženskej literatúry 17.–18. storočia v európskom kontexte, o výskum tvorby súvisiacej s východným obradom a s používaním cirkevnoslovanského jazyka.

 

Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics