Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality

 

 

 

Úvod

 

1. kapitola

Inštitucionalizovaný slovenský slavistický výskum

 

Stav a perspektívy slovenskej slavistiky

Z dejín Slovenského komitétu slavistov a Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
Peter Žeňuch

 

Inštitucionalizácia slovenskej slavistiky

Ján Doruľa

 

Slovenská slavistika na stránkach časopisu Slavica Slovaca

Katarína Žeňuchová

 

2. kapitola

Zo slavistickej jazykovedy

 

Slavistická tematika vo výskume Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Pavol Žigo

 

Jazykovedná slavistika na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Mária Dobríková

 

Slavistické disciplíny a slavisticky orientovaný výskum na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Juraj Vaňko

 

Dejiny slavistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [(1959) 1993–2009]

Júlia Dudášová-Kriššáková

 

Slovenská ukrajinistika – súčasný stav výskumu (po roku 1993)

Mária Čižmárová

 

Slovensko-bieloruské vzťahy: stav a perspektívy výskumu

Viktória Ľašuková – Ivana Džundová

 

3. kapitola

Zo slavistickej literárnej vedy

 

Slovenská literárnovedná slavistika po roku 1993

Dana Hučková

 

Literárnovedná slavistika na Univerzite Komenského po roku 1990

Jozef Hvišč

 

Literárnovedná slovakistika v slavistickom výskume od deväťdesiatych rokov (marginália z ruskej literárnovednej slovakistiky)

Viera Žemberová

 

4. kapitola

Zo slavistickej historiografie

 

K výskumu cyrilo-metodskej problematiky na Slovensku po roku 1993

Martin Hetényi – Peter Ivanič

 

Z problematiky výskumu ikon na Slovensku

Vladislav Grešlík

 

5. kapitola

Zo slavistickej folkloristiky a etnológie

 

Slovenská slavistická folkloristika po roku 1993

(po 11. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave)

Zuzana Profantová

 

Z dejín slovenskej slavistickej folkloristiky

Viera Gašparíková

 

Slavistická problematika v dejinách Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Hana Hlôšková – Magdaléna Paríková

 

Slavistický aspekt slovenskej etnomuzikológie

Hana Urbancová

 

Slavistické výskumy v slovenskej etnológii

Mojmír Benža