Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality

 

 

Z publikačnej a vydavateľskej činnosti Slovenského komitétu slavistov

 

 

 

 

 

 

 

Zubko, Peter – Žeňuch, Peter – Lapko, Róbert – Marinčák, Šimon: Slovenský Kalvínsky Žaltár. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VII. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2020. 432 s. ISBN 978-80-89489-49-7. (e-book), ISBN 978-80-89489-50-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER a kol.: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 384 s. ISBN 978-80-89489-45-9, ISBN 978-80-89489-46-6 (e-book), ISBN 978-80-224-1836-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŠKOVÁ, MÁRIA: Bulharsko-slovenský slovník III. Поàз – С. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / VEDA vydavateľstvo SAV, 2019. 713 s. ISBN 978-80-224-1755-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter a kol.: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Zostavovateľky Svetlana Vašíčková a Ľubomíra Wilšinská. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN (elektronicky) 978-80-89489-39-8; ISBN (tlač) 978-80-89489-38-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter - BEĽAKOVA, Elena V. - NAJDENOVA, Desislava - ZUBKO, Peter - MARINČÁK, Šimon. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia / Užgorodskij rukopisnyj Psevdozonar. Pravila monašeskoj i svetskoj žizni rubeža XVI-XVII vv. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Slovenský komitét slavistov: VEDA, vydavateľstvo SAV; Moskva: Institut rossijskoj istorii RAN; Sofia: Kirilo-Metodievski naučen centăr BAN; Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2018. 448 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, V. ISBN SK:978-80-224-1702-0; RU:978-5-8055-0346-8; BG:978-954-9787-38-2

 

 

 

 

 

 

 

LAPKO, RÓBERT (Еd.).: Маrtin Luther po päťsto rokoch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta  2018, 87 s., ISBN 978-80-89489-35-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – ZUBKO, PETR et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, 368 s., ISBN 978-80-89489-34-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – НИКОЛОВА, СВЕТЛИНА (Еds.): Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Кирило-Методиевски научен център към БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 184 s., ISBN 978-80-89489-31-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA – КИТАНОВА, МАРИЯ – ŽEŇUCH, PETER: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 320 s., ISBN 978-80-89489-32-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOVŇA, JURAJ (Ed.): Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Katedra slovenského jazyka FF UKF, 2017, 184 s., ISBN 978-80-89489-30-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnim kontexte (2. doplnené vydanie). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Obec Dolné Dubové, 2016, 206 s., ISBN 978-80-89489-29-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN – ŽEŇUCH, PETER (Eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2016, 272 s., ISBN 978-80-89489-28-2

 

Separáty vo formáte PHP a PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN: Slováci medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí? Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 488 s., ISBN 978-80-89489-24-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRTÁŇOVÁ, ERIKA (Ed.): Jonáš Záborkský: Múdrosť života ve chrámových řečech. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 480 s., ISBN 978-80-89489-23-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 344 s., ISBN 978-80-89489-21-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov 2014, 464 s., ISBN 978-80-89489-16-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, JÁN: O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov 2014, 352 s., ISBN 978-80-89489-15-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER: Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / PontificioIstitutoOrientale / Slovenský komitét slavistov / Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2013. 482 s., talianské ISBN 978-88-7210-387-6, slovenské ISBN 978-80-89489-10-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŠKOVÁ, MÁRIA: Bulharsko-slovenský slovník II. Л–По. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2013. 692 s. ISBN 978-80-89489-12-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER – UZEŇOVA, ELENA – ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Eds.): Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Институт славяноведения Российской академии наук / Кирило-Методиевският научен център към БАН , 2013. 250 s. ISBN 978-80-89489-11-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 234 s. ISBN 978-80-89489-08-4

Publikácia na stiahnutie v PDF formáte (veľkosť 20 MB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2008–2012 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 164 s. ISBN 978-80-89489-09-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi Východom a Západom. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 130 s. ISBN 978-80-89489-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAČIC, LADISLAV (Ed.): Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2012. 231 s. ISBN 978-80-89489-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, PETER (Ed.): Slovenská slavistika včera a dnes. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 s. ISBN 978-80-89489-05-3

 

Separáty vo formáte PHP a PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLÔŠKOVÁ, HANA (Ed.): Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Bratislava: Ústav etnológie SAV / Národopisná spoločnosť Slovenska (pri SAV) / Slovenský komitét slavistov, 2011. 248 s. ISBN 978-80-970743-0-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOVIERA, Andrej: Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2010. 247 s. ISBN 978-80-89489-02-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽEŇUCH, Peter – ŠKOVIERA, Andrej (Zost.): Pramene byzantskej tradície na Slovensku. K výstave z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 / Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia. An Exhibition Organized within the Year of Christian Culture 2010. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Národným osvetovým centrom, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave 2010, 73 s. ISBN 978-80-89489-00-8

Publikácia na stiahnutie v PDF formáte (veľkosť 103 MB).

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVARSKÝ, Svorad – ŽEŇUCH, Peter (Eds.): Joannikij Bazilovič TOLKOVÁNIJE Svjaščénnyja Liturhíji Nóvaho Zakóna ístinnyja Bezkróvnyja Žértvy / Joannicius Bazilovits EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. III. Bratislava / Roma: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Pontificio Istituto Orientale / Slovenský komitét slavistov / Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2009. LXI + 548 s. ISBN 978-80-969992-7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

DORUĽA, Ján (Ed.): Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2009. 83 s. ISBN 978-80-969992-6-2

Zborník na stiahnutie v PDF formáte – slovenská verzia.

 

DORUĽA, Ján (Ed.): Insight into Slovak-Magyar Relations. Bratislava: Slovak Committee of Slavists in cooperation with the Institute of Slavonic Studies of Ján Stanislav of the Slovak Academy of Sciences, 2009. 90 s. ISBN 978-80-969992-9-3

Zborník na stiahnutie v PDF formáte – anglická verzia.

 

 

 

 

 

 

JANKOVIČ, JÁN (Ed.): Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia. Bratislava: Ústav svetovej literatúry / Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 214 s. ISBN 978-80-89030-36-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 299 s. ISBN 978-80-968971-9-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2003-2007 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. 164 s. ISBN 978-80-968971-8-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007. 231 s. ISBN 978-80-968971-7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje bibliografický výber, súpis monografií, atlasov, príručiek, vedeckých štúdií a recenzií slovenských slavistov za roky 1998 – 2002; je venovaná XIII. medzinárodnému zjazdu slavistov v Ľubľane (2003).

 

Žeňuch, Peter (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998-2002 (výber). Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003. 184 s. ISBN 80-968971-1-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje referáty slovenských účastníkov na XIII. medzinárodnom zjazde slavistov v Ľubľane (2003).

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov.  Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003. 345 s. ISBN 80-968971-2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zborník obsahuje referáty a príspevky slovenských slavistov pri príležitosti XII. medzinárodného zjazdu slavistov v Krakove v roku 1998.

DORUĽA, JÁN (Ed.): XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 415 s. ISBN 80-967722-1-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje časť záznamov z diskusie k referátom predneseným na XI. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave v roku 1993. Jednotlivé diskusné príspevky obsahujú mnohé zaujímavé podnety, postrehy, myšlienky, ba aj prínosy k výskumu v rámci diskutovanej problematiky.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Záznamy z diskusie k predneseným referátom. XI. medzinárodný zjazd slavistov Bratislava 30. augusta – 8. septembra 1993. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 663 s. ISBN 80-967722-2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje súpis prác slovenských slavistov z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, histórie a etnológie za obdobie rokov 1993-1998.

 

DORUĽA, JÁN (Ed.): Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1993 – 1998 (výber) Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998. 167 s. ISBN 80-967722-3-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia obsahuje súpis prác slovenských slavistov z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, histórie a etnológie za obdobie rokov 1993-1998.

 

RACIN, KOČO (Ed.): Biele úsvity. Bratislava: Ústav svetovej literatúry / Slovenský komitét slavistov, 1990. 84 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV vydal aj ďalšie publikácie, ktoré sú na internetovej stránke Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.