Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality

 

 

 

Predslov

 

Druhý kongres slovenských slavistov
4. 11. 2015, pavilón QUTE

Štefan Luby

 

Odkaz diela Jána Stanislava

Ján Doruľa

 

Ján Stanislav a aktuálne akademické rámce slovenskej slavistiky

Peter Žeňuch

 

Výskum slovensko-latinských a slovansko-latinských vzťahov
v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV

Svorad Zavarský

 

Углянские рукописи как источник познания
карпатской духовной культуры на рубеже XVII-XVIII вв.

Svetlana Vašíčková

 

Slovenský juh v stredoveku Jána Stanislava v kontexte
tradičných a nových onomastických výskumov

Jaromír Krško

 

Koncept významu slova v Stanislavovej monografii
Slovenský juh v stredoveku a niektoré možnosti jeho doplnenia
a prehodnotenia (na príklade mytologicky motivovaných toponým)

Martin Golema

 

Konštanty a premenné Československej mluvnice Jána Stanislava

Ivor Ripka

 

Slovenské preklady cyrilo-metodských prameňov.
S osobitným zreteľom na dielo Jána Stanislava

Andrej Škoviera

 

Dialekt ako nevyčerpateľný zdroj informácií
o historickom vývine jazyka a spoločnosti

Marianna Sedláková

 

Slovenské amatérske nárečové slovníky
a ich význam pre slovenskú slavistiku

Marína Valencovová

 

Podnety vedeckého diela Jána Stanislava
na pomedzí dialektológie a folkloristiky

Katarína Žeňuchová

 

Славянскі фальклор у сучаснай навуковай парадыгме

Вiкторыя Ляшук

 

Ján Stanislav v kontexte bulharskej slavistiky

Mária Košková

 

Vplyv Jána Stanislava a slovenskej slavistiky na život a dielo
bulharského slovakistu. Ad honorem Ivan Bujukliev

Mária Dobríková

 

Slavistika a slovakistika na Veľkotrnovskej univerzite
sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku

Daniela Konstantinovová

 

Tradičná kultúra na stránkach časopisu Slavica Slovaca

Mojmír Benža

 

Literárna história na stránkach časopisu Slavica Slovaca

Erika Brtáňová

 

Literárna veda v časopise Slavica Slovaca

Viera Žemberová

 

Poľská slavistika a výskum slovensko-poľských vzťahov
na stránkach časopisu Slavica Slovaca

Anita Račáková

 

Macedonistika v slovenskom slavistickom časopise
Slavica Slovaca (1966 – 2014)

Zvonko Taneský

 

Prílohy