Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality

 

 

Predsedníctvo Slovenského komitétu slavistov

  

 

 Predseda

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

 

Podpredsedovia

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.

Prof. PaedDr. Róbert Letz, PhD.

 

 

Tajomník

Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

 

 

Revízna komisia

Prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

 

 

 

Čestný predseda

Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

 

 

 

 

Adresa

Slovenský komitét slavistov

Dúbravská cesta 9

841 04 Bratislava

Tel.: 02/59209412

Tel./Fax: 02/59209411